Oddělení separací v tekutých fázích

Zaměření výzkumu – Řešená problematika

Teorie, metodologie a vývoj miniaturizovaných analytických separačních metod, isoelektrická fokusace v rozbíhavém toku, separace mikroorganismů elektromigračními metodami, využití superkritické vody k úpravám povrchů a rozměrů analytických separačních zařízení z taveného křemene a skla, vývoj technologie chromatografických kolon, automatizace elektroseparačních metod a procesů, extrakce rostlinných materiálů stlačenými tekutinami.

 • IEF v rozbíhavém toku
 • Využití superkritické vody k úpravám křemenných kapilár a skleněných substrátů pro mikročipy
 • Kolonové technologie pro CLC - syntéza monolitických kolon a jejich aplikace v proteomice
 • Automatizace elektroseparačních metod, zejména CE, CEC a CIEF
 • Modifikace křemenných kapilár pro elektroforetické separace jednobuněčných organismů
 • Detekční techniky pro elektroseparační metody (LIF, MS)
 • Extrakce rostlinných materiálů stlačenými tekutinami
Zaměstnanci
Studenti
Bývalí členové týmu
 • RNDr. Martin Beran Ph.D.
 • Ing. Marie Horká, CSc.
 • Ing. Vratislav Košťál, Ph.D.
 • Ing. Jaroslav Pól, Ph.D.
 • Olga Smolová
 • Doc. RNDr. Karel Šlais, DrSc. - emeritní vědecký pracovník slais@iach.cz  Publikace
 • Ing. Elena Varaďová Ostrá
 • Mgr. Marie Tesařová, Ph.D.

Granty a projekty

Řešené granty

 • MZdravČR NU22-05-00110, (2022-2025) Polymikrobiální podstata infekcí nehojících se ran a terapeutický potenciál konceptu založeného na 3D biotisku pro léčbu těchto infekcí. - Ing. Jiří Šalplachta, Ph.D. (spoluřešitel)
 • GAČR 23-04703S, (2023-2025) Alternativní příprava kapilárních monolitických kolon z diskrétních částic s využitím superkritické vody - doc. RNDr. Michal Roth, CSc.

 • GAČR 22-00236S, (2022-2024) Vývoj nových fluorescenčních značek pro elektroforetické analýzy glykoproteinů asociovaných s rakovinou prsu. - Mgr. Jana Lavická, Ph.D.
 • V4 Korea, MŠMT, (2023-2026) Development of High Sensitivity and High Resolution Analytical Tools for the Brain Glycans. - Mgr. Jana Lavická, Ph.D.

 • MVČR VB02000015, (2024-2026) Přenosný kapalinový chromatograf – zvýšení technologické úrovně systému, adaptace pokročilé optické detekce a nové aplikace - Ing. Jozef Šesták, Ph.D.