Oddělení elektromigračních metod

Zaměstnanci

Studenti

Bývalí členové týmu
  • Prof. RNDr. Petr Boček, DrSc., emeritní vědecký pracovník
  • Prof. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc.
  • RNDr. Pavla Pantůčková, Ph.D.
  • Mgr. Lenka Strieglerová

Zaměření výzkumu – Řešená problematika

Cílem oddělení je výzkum a vývoj elektricky indukovaných separačních procesů, které mohou být využity při úpravě a analýze vzorků s komplexními matricemi. Jedná se především o elektricky indukované selektivní obohacení analytů přechodem přes fázová rozhraní a separaci analytů kapilární elektroforézou, nepřímé i přímé spojení těchto dvou technik a optimalizaci separačních systémů pro dosažení maximální účinnosti, selektivity and citlivosti.

  • Vývoj předkoncentračních a předseparačních postupů v oblasti analýz vzorků se složitými matricemi
  • Metodologie pro porozumění a pochopení vlastností separačních systémů, vzorků, matric
  • Vývoj metodologie s cílem dosažení maximální separační účinnosti a citlivosti
  • Vývoj a aplikace mikroextračních technik využívajících fázová rozhraní pro analýzu vzorků se složitými matricemi

Granty a projekty

Řešené granty

  • 18-13135S, (2018-2020) Využití kapilární elektroforézy při analýze suchých krevních skvrn. - RNDr. Pavel Kubáň, Ph.D., DSc.