O nás

Předmětem hlavní činnosti Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., je vědecký výzkum v oblasti analytické chemie, zejména výzkum analytických a bioanalytických mikrometod, nanometod a metod pro stanovení stopových koncentrací látek a vývoj přístrojové techniky jako základu ke zvýšení poznání a metodologické úrovně dalších vědních disciplín včetně genomiky, proteomiky, biotechnologií, průmyslové činnosti a ochrany zdraví a životního prostředí.

 

 banner_MSB2024_for_webbanner-CECE

baner eng cz

Výzkum v oblasti kapilárních separací, hmotnostní spektrometrie, miniaturizace a analýzy jednotlivých buněk.

Výzkum a vývoj elektricky indukovaných separačních procesů, které mohou být využity při úpravě a analýze vzorků s komplexními matricemi.

Vývoj metodologie a metod zaměřených na předkoncentrační, separační a detekční techniky a stopovou automatizovanou analýzu plynů, aerosolů a nanočástic v životním prostředí.

Teorie, metodologie a vývoj miniaturizovaných analytických separačních metod, isoelektrická fokusace v rozbíhavém toku, separace mikroorganismů elektromigračními...

Všechny aspekty generování, prekoncentrace  a atomizace těkavých sloučenin pro stopovou prvkovou analýzu a speciační analýzu metodami analytické atomové spektrometrie.

Posláním knihovny je shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat vědecké informace obsažené ve specializovaném knihovním fondu, zaměřeném pro potřeby vědeckého výzkumu pracoviště a  širší odborné veřejnosti.

O nás

Předmětem hlavní činnosti Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., je vědecký výzkum v oblasti analytické chemie, zejména výzkum analytických a bioanalytických mikrometod, nanometod a metod pro stanovení stopových koncentrací látek a vývoj přístrojové techniky jako základu ke zvýšení poznání a metodologické úrovně dalších vědních disciplín včetně genomiky, proteomiky, biotechnologií, průmyslové činnosti a ochrany zdraví a životního prostředí.

Vize

Svou činností pracoviště přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Výsledky výzkumu publikuje ve vědeckých časopisech a knihách a patentuje. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské a magisterské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. Podílí se na výuce formou přednáškové činnosti, vedení laboratorních cvičení a přípravou výukových materiálů. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře.

Spolupráce

Předmětem hlavní činnosti Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., je vědecký výzkum v oblasti analytické chemie, zejména výzkum analytických a bioanalytických mikrometod, nanometod a metod pro stanovení stopových koncentrací látek a vývoj přístrojové techniky jako základu ke zvýšení poznání a metodologické úrovně dalších vědních disciplín včetně genomiky, proteomiky, biotechnologií, průmyslové činnosti a životního prostředí.