Oddělení

Výzkum v oblasti kapilárních separací, hmotnostní spektrometrie, miniaturizace a analýzy jednotlivých buněk.

Cílem oddělení je výzkum a vývoj elektricky indukovaných separačních procesů, které mohou být využity při úpravě a analýze vzorků s komplexními matricemi.

Cílem oddělení analytické chemie životního prostředí je vyvíjet metodologii a metody zaměřené na předkoncentrační, separační a detekční techniky a stopovou automatizovanou analýzu polutantů (plyny, nanočástice) ve všech složkách životního prostředí.

Teorie, metodologie a vývoj miniaturizovaných analytických separačních metod, isoelektrická fokusace v rozbíhavém toku, separace mikroorganismů elektromigračními...

Obecný cíl výzkumu oddělení je rozvíjet slibné aspekty generování a atomizace těkavých sloučenin pro stopovou prvkovou analýzu a speciační analýzu metodami analytické atomové spektrometrie.

Posláním knihovny je shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat vědecké informace obsažené ve specializovaném knihovním fondu, zaměřeném pro potřeby vědeckého výzkumu pracoviště a  širší odborné veřejnosti.