Oddělení

Výzkum v oblasti kapilárních separací, hmotnostní spektrometrie, miniaturizace a analýzy jednotlivých buněk.

Výzkum a vývoj elektricky indukovaných separačních procesů, které mohou být využity při úpravě a analýze vzorků s komplexními matricemi.

Vývoj metodologie a metod zaměřených na předkoncentrační, separační a detekční techniky a stopovou automatizovanou analýzu plynů, aerosolů a nanočástic v životním prostředí.

Teorie, metodologie a vývoj miniaturizovaných analytických separačních metod, isoelektrická fokusace v rozbíhavém toku, separace mikroorganismů elektromigračními...

Všechny aspekty generování, prekoncentrace  a atomizace těkavých sloučenin pro stopovou prvkovou analýzu a speciační analýzu metodami analytické atomové spektrometrie.

Posláním knihovny je shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat vědecké informace obsažené ve specializovaném knihovním fondu, zaměřeném pro potřeby vědeckého výzkumu pracoviště a  širší odborné veřejnosti.