Historie

Historie ústavu se datuje až do roku 1956, kdy byla v Brně založena Laboratoř pro analýzu plynů Československé akademie věd se sídlem v Mozartově ulici.

Usnesením 4. zasedání prezidia Československé akademie věd ze dne 17. února 1965 s účinností od 1. ledna 1966 byl zřízen Ústav instrumentální analytické chemie ČSAV se sídlem v budově na rohu Kounicovy a Zahradníkovy ulice.

V tomto období se výzkum rozšířil do oblasti kapalinové chromatografie, v sedmdesátých letech se začaly rozvíjet analytické elektromigrační metody. V osmdesátých letech došlo k dalšímu rozšíření řešené problematiky o frakcionaci tokem v silovém poli a objevily se první práce o analytické separaci pomocí tekutin v nadkritickém stavu. Vznikla též skupina odborníků orientovaná na vývoj instrumentace pro zachycování a analýzu stopových množství polutantů v životním prostředí.

 

V roce 1991 se ústav přestěhoval do nové budovy na Veveří ulici a zaměření ústavu se rozšířilo o spektrální metody. Po rozdělení Československa a vzniku Akademie věd České republiky došlo ke kritickému zhodnocení výkonnosti a kvality činnosti ústavů, v němž ústav obstál velmi dobře, a ze zanikajícího pražského Ústavu nukleární biologie a radiochemie se připojila skupina orientovaná na problematiku stopové prvkové analýzy.

V posledním období je v ústavu věnována pozornost spojení separačních technik s hmotnostní spektrometrií a nanotechnologii. Vznikl tým zabývající se proteomikou a glykomikou. V současnosti lze ústav charakterizovat jako vysoce odborné pracoviště zaměřené na vývoj nejmodernějších metod a instrumentace analytické chemie. Výsledkem činnosti jsou publikace v mezinárodních časopisech s vysokou hodnotou impaktního faktoru, knihy a kapitoly v monografiích, patenty a prototypy nových měřicích zařízení. Pracovníci působí v edičních radách zahraničních odborných časopisů, jsou zváni na mezinárodní konference a sympozia, účastní se řady národních i mezinárodních vědeckých projektů.

V čele ústavu stál celkem téměř 30 let jeho zakladatel prof. Ing. Jaroslav Janák, DrSc., dr.h.c., který vedl ústav od založení až do roku 1980. Vystřídán byl Ing. Josefem Jančou, DrSc. a vedení se znovu ujal v letech 1990 - 1993. Dalším ředitelem v období 1993 - 2001 byl prof. RNDr. Petr Boček, DrSc., po něm v letech 2001 - 2005 RNDr. Josef Chmelík, CSc. a v letech 2005 - 2017 stála v čele ústavu poprvé v jeho historii žena - prof. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc. Od roku 2017 stojí v čele ústavu Ing. František Foret, DSc.

V roce 2007 došlo v rámci řízení pracoviště k přechodu na veřejnou výzkumnou instituci.

Články o Ústavu analytické chemie, AV ČR, v. v. i., byly publikovány v časopisech:
Scientific American. České vydání. -, duben (2016), s. 24-35, ISSN 1213-7723 zde.
Scientific American. České vydání. -, červenec-srpen (2013), s. 42-43, ISSN 1213-7723 zde.