Obligatory informations (CZ only)

 1. Úplný oficiální název povinného subjektu:
  Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí: Zde
 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu:
  Pracoviště bylo zřízeno usnesením 4. zasedání prezidia Československé akademie věd ze dne 17. února 1965 s účinností od 1. ledna 1966 pod názvem Ústav instrumentální analytické chemie ČSAV. Usnesením 49. zasedání prezidia ČSAV ze dne 6. června 1973 bylo pracoviště s účinností od 1. ledna 1974 přejmenováno na Ústav analytické chemie ČSAV. Ve smyslu § 18 odst. 2 zákona č. 283/1992 Sb. se stalo pracovištěm Akademie věd České republiky s účinností ke dni 31. prosince 1992. Na základě zákona č. 341/2005 Sb. se právní forma Ústavu analytické chemie AV ČR dnem 1. ledna 2007 mění ze státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci. Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i (dále jen UIACH AV ČR je právnickou osobou zřízenou na dobu neurčitou se sídlem v Brně, Veveří 967/97. Zřizovatelem UIACH AV ČR je Akademie věd České republiky.
 3. Popis organizační struktury povinného subjektu: Zde
 4. Kontaktní údaje: Zde
 5. Způsob platby za poskytování informací:
  1. Bankovním převodem:
   Číslo účtu 372708763/0300
   Konstantní symbol: 308
   Variabilní symbol: doporučujeme uvádět IČO organizace nebo datum narození (DDMMRR)
   Zpráva pro příjemce: uveďte číslo, pod kterým byla vaše žádost zaevidována
  2. Osobně v účtárně UIACH v sídle instituce
  3. Poštou na adresu: Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., Veveří 967/97, 602 00 Brno
 6. Identifikační číslo organizace:
  IČO: 68081715
 7. Daňové identifikační číslo organizace:
  DIČ: CZ68081715
 8. Dokumenty:
  Zřizovací listina
 9. Žádosti o informace dle zákona lze podat písemně:
  1. Poštou nebo osobně: Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i, Veveří 97, 602 00 Brno
  2. E-mailem: posta@iach.cz
  3. Datovou schránkou: ID ugcnueq
 10. Formulář žádosti: Žádost o poskytnutí informace dle zákona
 11. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací: Sazebník
 12. Popis postupů při podávání a vyřizování žádostí o poskytnutí informace podle zákona UIACH AV ČR posoudí obsah každé žádosti a v případě,
  • že brání nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti, bude žadatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti vyzván, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost se odloží.
  • že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, bude žadatel ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, vydá se rozhodnutí o odmítnutí žádosti
  • že požadované informace se nevztahují k působnosti ÚIACH AV ČR, žádost se odloží a tato odůvodněná skutečnost se sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli
  • že nerozhodne-li se podle výše uvedených bodů, poskytne se informace v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

  Podmínky, za kterých UIACH AV ČR může nebo je povinen požadovanou informaci odmítnout, poskytnutí informace omezit anebo odkázat na zveřejněnou informaci, jsou upraveny zákonem č. 106/1999 Sb. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů (§14, odst. 7 zákona 106/1999Sb.), nejvýše však o 10 dní.

 13. Podání opravných prostředků
  Místo, lhůta a způsob, kde podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:
  • Odvolání
   Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to písemně. Odvolání se doručuje povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal, tedy UIACH AV ČR.
   Povinný subjekt ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení odvolání rozhodne.
  • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace
   Žadatel může, při splnění zákonných důvodů, podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, zejména pokud mu nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti UIACH AV ČR nebo mu nebyla poskytnuta informace buď vůbec, nebo pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Stížnost lze podat písemně UIACH AV ČR, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.
   O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
 14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:
  Právní předpisy související s činností UIACH AV ČR, v platném znění:
  • Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,
  • Zákon č. 283/1992 Sb., o akademii věd,
  • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje
 15. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:

veřejně přístupné