Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Vědečtí pracovníci
Forma vědeckého vzdělávání
Počet absolventů v r. 2015Počet doktorandů k 31.12.2015Počet nově přijatých v r. 2015
Doktorandi (studenti DSP) v prezenční formě studia192
Doktorandi (studenti DSP) v kombinované a distanční formě studia120
Celkem2112
- z toho doktorandů ze zahraničí011
Forma výchovy studentů pregraduálního studia
Celkový počet bakalářů9
Celkový počet diplomantů7
Počet pregraduálních studentů podílejících se na vědecké činnosti ústavu
Vědecké a vědecko-pedagogické hodnosti pracovníků ústavu
Věd. hodnost nebo titulVědecko-pedagog. hodnost
DrSc.DSc.CSc., Ph.D.profesordocent
Počet k 31.12.2015223843
- z toho uděleno v roce 201501200
Pedagogická činnost pracovníků ústavu
Letní semestr 2014/2015Zimní semestr 2015/2016
Celkový počet odpřednášených hodin na VŠ v programech bakalářských/magisterských/doktorských077908918
Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení v bakalářských programech000000
Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení v magisterských programech201301
Počet pracovníků ústavu působících na VŠ v programech bakalářských/magisterských/doktorských039048
Vzdělávání středoškolské mládeže
Pololetí ve škol. roce 2014/2015Pololetí ve škol. roce 2015/2016
Počet odpřednášených hodin20
Počet vedených prací (např. SOČ)20
Počet organizovaných/spoluorganizovaných soutěží0101
Spolupráce ústavu s VŠ ve výzkumu
Pracoviště AV příjemcemPracoviště AV spolupříjemcem
Počet projektů řešených v r. 2015 společně s VŠ (grantové/programové)4020
Počet pracovníků VŠ, kteří mají v ústavu pracovní úvazek
Počet pracovníků ústavu, kteří mají na VŠ pracovní úvazek
Společná pracoviště ústavu s účastí VŠ
1.
Centrum studií toxických vlastností nanočástic
Počet participujících pracovníků z ústavu80.9
Počet participujících pracovníků z partnerských pracovišť468.5
2.
Centrum pokročilých bioanalytických technologií
Počet participujících pracovníků z ústavu85.2
Počet participujících pracovníků z partnerských pracovišť66.0
Mezinárodní spolupráce
1.Počet konferencí s účastí zahraničních vědců (pracoviště jako pořadatel nebo spolupořadatel)1
2.Počet zahraničních cest vědeckých pracovníků ústavu45
2.a- z toho mimo rámec dvoustranných dohod AV ČR41
3.Počet aktivních účastí pracovníků ústavu na mezinárodních konferencích72
3.aPočet přednášek přednesených na těchto konferencích23
3.b- z toho zvané přednášky7
3.cPočet posterů49
4.Počet přednášejících na zahraničních univerzitách2
5.Počet členství v redakčních radách mezinárodních časopisů8
6.Počet členství v orgánech mezinárodních vědeckých vládních a nevládních organizací (společnosti, komitéty)1
7.Počet přednášek zahraničních hostů v ústavu3
8.Počet grantů a projektů financovaných ze zahraničí0
8.a- z toho z programů EU0
Vynálezy
ROK 2015
početdělenépracovištělicencedělenépracoviště
Česká republika
Přihlášky vynálezů podané v ČR4---
Patenty udělené v ČR
Užitné vzory podané v ČR---
Užitné vzory zapsané v ČR1
Ochranné známky podané v ČR---
Ochranné známky zapsané v ČR
Průmyslové vzory podané v ČR---
Průmyslové vzory zapsané v ČR
Přihlášky vynálezů podané v zahraničí
Mezinárodní systém "PCT" - mezinárodní přihláška "PCT"---
- národní, resp. regionální fáze z "PCT"---
Přímo z ČR - národní resp. regionální fáze---
Patenty udělené v zahraničí
Regionální (u EPO, EAPO, OAPI, ARIPO)
- z toho národní patenty
Národní
Dodatkové ochranné osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin (SPC) a šlechtitelská osvědčení
Žádost o udělení SPC v ČR---
SPC jež nabylo účinnosti v ČR
Žádost o udělení ochranných práv k nové odrůdě rostlin v ČR---
Šlechtitelská osvědčení v ČR
Poznámka:
Detašovaná pracoviště
Označení pracovištěVedoucí pracovištěAdresa
1. Oddělení stopové prvkové analýzyprof. RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc.Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Char. vědecké činnosti - CZ
Předmětem hlavní činnosti pracoviště je výzkum a vývoj nových principů, metod a instrumentace v oblasti analytických metod použitelných pro rozvoj dalších vědeckých oblastí, především biologických a medicínských věd, ochrany zdraví člověka a životního prostředí. Základní výzkum je zaměřen zejména na separační a spektrální metody, systémovou miniaturizaci a nanotechnologie a řeší problémy v oblasti proteomiky, genomiky, analýzy léčiv, tělních tekutin a monitorování životního prostředí. Excelentních výsledků bylo dosaženo při výzkumu a vývoji mikroextrakčních technik, které vedly k pochopení a popsání vlivu elektrolýzy na elektricky indukované elektromembránové extrakce a k in-line spojení polymerních fázových rozhraní s komerčními přístroji pro kapilární elektroforézu umožňující přímé analýzy surových biologických vzorků. Výzkum a vývoj bioanalytických metod byl zaměřen na využití špičkových technologií (mikrofluidika, nanotechnologie) pro přípravu a manipulaci vzorků (značení enzymatickými, fluorescenčními, nebo hmotnostními značkami, mikrofluidické reaktory), separace složek (mikrofluidika, mikrokolony) a jejich detekci (optické i hmotnostně spektrometrické metody) pro studium mechanismu životních procesů až na úrovni jednotlivých buněk. Velmi dobře pokračoval vývoj analytických metod pro stopovou prvkovou a speciační analýzu založenou na atomové spektrometrii, především lze zmínit rozvoj atomizace analyticky užitečných těkavých specií stříbra v safírovém atomizátoru, který proti standardnímu křemennému atomizátoru skýtá podstatné výhody. V českém i celosvětvém měřítku se jedná o ojedinělý přístup. Úspěšně pokračoval také rozvoj metod separace biomolekul a biočástic s využitím elektrického pole, využití superkritické vody k modifikaci křemenných a skleněných povrchů pro analytická separační zařízení, vývoj metod přípravy chromatografických kolon a miniaturizace a automatizace separačních metod a metod extrakce rostlinných materiálů stlačenými tekutinami. Pokračovala analýza toxických kovů v orgánech, krvi a srsti pokusných zvířat inhalujících nanočástice TiO2 a ZnO, které byly charakterizovány elektronovou mikroskopií. Byla provedena rozsáhlá chemická analýza emisí automobilových benzinových a dieselových motorů a částic aerosolu a zkonstruováno zařízení pro aplikaci esenciálních olejů ke stabilizaci knih a listin na bázi celulózy poškozených mikroorganismy.Ve výzkumných odděleních pracovalo celkem 49 pracovníků včetně doktorandů; vědeckých pracovníků bylo 41 s pracovním úvazkem 37. Bylo řešeno 23 grantových projektů včetně dvou Center excelence GAČR. Jednotlivá oddělení jsou vedena renomovanými vědeckými pracovníky, kteří dosahovali v uplynulých létech vynikajících vědeckých výsledků. V rámci spolupráce s vysokými školami se ústav podílel na výuce a výchově vysokoškolských a postgraduálních studentů (4 profesoři, 3 docenti). Ústav rozvíjel spolupráci na národní i mezinárodní úrovni, přijímal a vysílal zaměstnance na studijní pobyty, organizoval výzkum se zahraničními partnery, návštěvy významných vědců na pracovišti a mezinárodní konferenci.
Char. vědecké činnosti - EN
The core activities of the Institute of Analytical Chemistry are research and development of new principles, methods and instrumentation in the field of analytical methods applicable for development of other scientific areas, especially biological and medical science, human health and environmental protection. Fundamental research is focused especially on separation and spectroscopic methods, systematic miniaturization and nanotechnology dealing with topics in proteomics, genomics, drug analysis, body fluid analysis and environmental monitoring. Excellent results were achieved in research and development of microextraction techniques, which enabled comprehensive description of electrolysis effects on electrically driven electromembrane extractions and in-line coupling of polymeric phase interfaces to commercial capillary electrophoresis instruments for direct analyses of raw biological samples. Research and development of bioanalytical methods was focused on the utilization of cutting edge technologies (microfluidics, nanotechnologies) for the preparation and manipulations of samples (labeling with enzymatic, fluorescent or mass tags, microfluidic reactors), separations of the sample constituents (microfluidics, microcolumns) and their detection (optical and mass spectrometry methods) for the study of mechanisms of life processes down to the single cell level. The research focused on development of analytical methods for trace element and speciation analysis based on atomic spectrometry continued very well. Namely the atomization of analytically useful volatile silver species in a sapphire atomizer was investigated. It offers substantial advantages over the standard quartz atomizer. It represents a unique approach to atomization of volatile species in the Czech Republic and well as internationally. Development of electric field-driven separations of bioparticles and biomolecules and applications of supercritical water to modify siliceous surfaces of analytical separation devices continued as scheduled, as well as development of methods for preparation of chromatographic columns, miniaturization and automation of separation methods, and methods for extraction of plant materials with pressurized fluids. Trace concentration of toxic metals were estimated in organs, blood and hair of experimental animals during inhalation of TiO2 and ZnO nanoparticles that were characterized by scanning transmission electron microscopy. An extensive chemical analysis of gasoline and diesel automotive engine emissions and aerosol particles was performed, and a device constructed for application of essential oils for stabilization of books and papers based on cellulose that were corrupted by microorganisms. There were working 49 researchers including graduate students in the research departments; number of research workers was 41 with corresponding fulltime equivalent of 37. Research was supported by 23 grant projects including two Centers of Excellence of the Grant Agency of the Czech Republic. Individual research departments are managed by renowned scientists who have achieved excellent scientific results. Researchers participate in education and tuition system of undergraduate, graduate and postgraduate students at universities in Brno, Prague and Pardubice (4 professors, 3 associate professors). Scientific cooperation is developed on national and international levels; the institute plays host to scientists from abroad, organizes research activities with other partners from the country and from abroad resulting in common scientific publications. The institute organizes national and international conferences as well.
Výsledky vědecké činnosti
Výsledek č. 1. Bylo zhotoveno mobilní zařízení pro rychlou analýzu stopových množství výbušnin ve vodě a v půdě vhodné pro použití v armádě, v bezpečnostních složkách a při kontrole kritické infrastruktury.
Anotace
CZMobilní zařízení pro rychlou analýzu energetických materiálů ve složkách životního prostředí
Vyvinuté mobilní zařízení pro rychlou analýzu energetických materiálů ve složkách životního prostředí je schopné v časovém limitu do 8 minut detegovat stopová množství energetických materiálů obsahujících nitroaminy, nitroestery a většinu nitroaromátů včetně anorganických dusičnanů ve vodě a vodných extraktech půdy. Zařízení analyzuje vzorky bez předchozího zakoncentrování a vzhledem k tomu, že obsahuje interní zdroj elektrické energie, je zajištěna bezchybná funkce po dobu nejméně 12 hodin.
ENA portable device for fast analysis of explosives in the environment
New portable device for fast and sensitive analysis of explosives in environmental samples is able to determine selectively explosives based on nitramine, nitroester and majority of nitroaromate compounds as well as inorganic nitrates at trace concentrations in water or soil extracts in less than 8 min. The device allows to analyze various environmental samples without previous preconcentration, and because of internal power supply, the device ensures 12 hours of continuous operation.
Spolupracující subjekt
Kontaktní osobaIng. Zbyněk Večeřa, CSc., 532290168, vecera@iach.cz
Publikace (ASEP)
Čapka, Lukáš ; Večeřa, Zbyněk ; Mikuška, Pavel ; Šesták, Jozef ; Kahle, Vladislav ; Bumbová, A. A portable device for fast analysis of explosives in the environment. Journal of Chromatography A 2015, Roč. 1388, APR, s. 167-173. ISSN 0021-9673.
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID933
Výsledky vědecké činnosti
Schéma mobilního analyzátoru výbušninScheme of the portable device for analysis of explosivesA – zásobník se „silnou“ mobilní fází, B – injekční stříkačka, C – selekční ventil, D – zásobník se „slabou“ mobilní fází, E – dávkovací smyčka, F – vzorek, G – kapilární kolona, H – injekční stříkačka s roztokem sulfamidové kyseliny, I – rezervoár s roztokem sulfamidové kyseliny, SMA, J – UV konvertor, K – detektor, L – rezervoár s roztokem luminolu, M – injekční stříkačka s roztokem luminolu, N – zásobník s deionizovanou vodou, O – odpad; a, b, c, d – trojcestné ventilyA – strong mobile phase reservoir, B – syringe with mobile phase, C – selector valve, D – weak mobile phase reservoir, E – sample loop, F – sample, G – capillary column, H – syringe with SMA solution, I – SMA reservoir, J – UV converter, K – detector, L – luminol reservoir, M – syringe with luminol solution, N – deionized water reservoir, O – waste; a, b, c, d – 3-ways valves.
Výsledek č. 2. Safír byl použit jako nový materiál optické trubice atomizátoru, odolný vůči postupnému odskelňování, pro těkavé specie Ag generované reakcí s tetrahydroborátem.
Anotace
CZSafír jako lepší materiál atomizátoru těkavých specií stříbra pro atomovou absorpční spektrometrii
Safír (čistý Al2O3) byl použit jako materiál optické trubice externě vyhřívaného atomizátoru pro těkavé specie stříbra, které byly generovány reakcí s tetrahydroborátem a detegovány atomovou absorpční spektrometrií. Oproti standardnímu křemennému atomizátoru je safírový atomizátor odolný vůči postupnému odskelňování a může být vyhříván na podstatně vyšší teploty. V českém i celosvětovém měřítku se jedná o ojedinělý přístup k atomizaci těkavých specií, výhody a perspektivy jsou diskutovány.
ENSapphire as a better material of an atomizer of volatile silver species for atomic absorption spectrometry
Sapphire (pure Al2O3) was used as a material of an optical tube of an externally heated atomizer of volatile species of silver that were generated by the reaction with tetrahydroborate. In comparison to standard quartz atomizer the sapphire atomizer is resistant to gradual devitrification and can be heated to substantially higher temperatures. It is a unique approach to atomization of volatile species in the Czech Republic and internationally, advantages and future perspectives are discussed.
Spolupracující subjekt
Kontaktní osobaRNDr. Stanislav Musil, Ph.D., 241062487, stanomusil@biomed.cas.cz
Publikace (ASEP)
Musil, Stanislav ; Matoušek, Tomáš ; Dědina, Jiří. Sapphire: a better material for atomization and in situ collection of silver volatile species for atomic absorption spectrometry. Spectrochimica Acta. B 2015, Roč. 108, JUN, s. 61-67. ISSN 0584-8547.
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID934
Výsledky vědecké činnosti
Safírový atomizátor těkavých specií stříbraSapphire atomizer of volatile silver speciesModulární design atomizátoru těkavých specií stříbra a srovnání optických trubic ze safíru a křemene po 100 měřících cyklechA modular design of the atomizer of volatile silver species and comparison of the optical tubes made of sapphire and quartz after 100 measuring cycles
Výsledek č. 3. S využitím počítačových simulací byl navržen mikrofabrikovaný pneumatický nebulizátor pro spojení s hmotnostní spektrometrií bez nutnosti výroby elektrosprejové špičky.
Anotace
CZMiniaturizovaný pneumatický nebulizátor navržený s využitím počítačové simulace.
Byl navržen mikrofabrikovaný pneumatický nebulizátor pro spojení s hmotnostní spektrometrií bez nutnosti výroby elektrosprejové špičky. Návrh byl podporován využitím počítačových simulací a experimentálního měření. Mikrozařízení byla vyrobena ze skla s využitím fotolitografie, chemického leptání a tepelného slinutí.
ENSimulation-based design of a microfabricated pneumatic electrospray nebulizer
A microfabricated pneumatic electrospray nebulizer was developed and evaluated for mass spectrometry interfacing without the need to fabricate an electrospray needle. The design was supported by computational fluid dynamics simulations. The tested microdevices were fabricated in glass using photolithography, chemical etching and thermal bonding.
Spolupracující subjektUniversity of Pannonia, Veszprem, Hungary
Kontaktní osobaIng. Frantisek Foret,CSc., 532290242, foret@iach.cz
Publikace (ASEP)
Járvás, G. ; Grym, Jakub ; Foret, František ; Guttman, A. Simulation-based design of a microfabricated pneumatic electrospray nebulizer. Electrophoresis 2015, Roč. 36, č. 3, s. 386-392. ISSN 0173-0835.
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID937
Výsledky vědecké činnosti
Pneumatický zmlžovač na čipuPneumatic nebulizer on a chipExperimentální uspořádání. Skleněný čip je držen v plastovém rámečku umístěném před hmotnostním spektrometremThe experimental setup for test measurments. The glass chip is fixed by the plastic frame and positioned in front of the mass spectrometer.
Výsledek č. 4. Studie vlivu elektrolytických procesů na průběh elektromembránových extrakcí prokázala, že elektrolýza výrazně mění pH standardně používaných pracovních roztoků a zhoršuje extrakční účinnosti.
Publikace (ASEP)
Kubáň, Pavel ; Boček, Petr. The effects of electrolysis on operational solutions in electromembrane extraction: The role of acceptor solution. Journal of Chromatography A 2015, Roč. 1398, JUN, s. 11-19. ISSN 0021-9673.
Šlampová, Andrea ; Kubáň, Pavel ; Boček, Petr. Quantitative aspects of electrolysis in electromembrane extractions of acidic and basic analytes. Analytica Chimica Acta 2015, Roč. 887, AUG, s. 92-100. ISSN 0003-2670.
Publikace (KIS)
Šlampová, A. ; Kubáň, P. ; Boček, P. Additional aspects of electrolysis in electromembrane extraction. Journal of Chromatography A. 2016, Roč. 1429, FEB, s. 364-368. ISSN 0021-9673.
Výsledek č. 5. Kapilární elektroforéza s bezkontaktní vodivostní detekcí byla využita pro teoretické studium fázových rozhraní mezi základním elektrolytem a micelární zónou vzorku a zakoncentrování nanočástic.
Publikace (ASEP)
Oszwaldowski, S. ; Kubáň, Pavel. Capillary electrophoresis study on phase of mixed micelles and its role in transport phenomena of particles. Analytica Chimica Acta 2015, Roč. 864, March, s. 85-93. ISSN 0003-2670.
Oszwaldowski, S. ; Kubáň, Pavel. Capillary electrophoresis study on segment/segment system for segments based on phase of mixed micelles and its role in transport of particles between the two segments. Journal of Chromatography A 2015, Roč. 1412, SEP, s. 139-150. ISSN 0021-9673.
Výsledek č. 6. Mikroextrakční jednotky byly využity při selektivní prekoncentraci bazických léčiv z biologických vzorků a pro rychlou diagnostiku otravy metanolem přímou analýzou jediné kapky krve.
Publikace (ASEP)
Pantůčková, Pavla ; Kubáň, Pavel ; Boček, Petr. Sensitivity enhancement in direct coupling of supported liquid membrane extractions to capillary electrophoresis by means of transient isotachophoresis and large electrokinetic injections. Journal of Chromatography A 2015, Roč. 1389, APR, s. 1-7. ISSN 0021-9673.
Pantůčková, Pavla ; Kubáň, Pavel ; Boček, Petr. In-line coupling of microextractions across polymer inclusion membranes to capillary zone electrophoresis for rapid determination of formate in blood samples. Analytica Chimica Acta 2015, Roč. 887, AUG, s. 111-117. ISSN 0003-2670.
Výsledek č. 7. Bylo vyvinuto zařízení pro simultánní preparativní separaci a koncentrování kationtových, aniontových i amfoterních analytů pracující s komerčně dostupnými pufry bez použití nosných amfolytů.
Publikace (ASEP)
Šťastná, Miroslava ; Šlais, Karel. Continuous fast focusing in trapezoidal void channel based on bidirectional isotachophoresis in wide pH range. Electrophoresis 2015, Roč. 36, -, s. 2579-2586. ISSN 0173-0835.
Výsledek č. 8. Byla studována on-line atomizace těkavých specií zlata v několika křemenových i plamenových atomizátorech. Na základě srovnání s termodynamickými výpočty odhalen mechanismus atomizace.
Publikace (ASEP)
Arslan, Y. ; Musil, Stanislav ; Matoušek, Tomáš ; Kratzer, Jan ; Dědina, Jiří. Gold volatile species atomization and preconcentration in quartz devices for atomic absorption spectrometry. Spectrochimica Acta. B 2015, 103-104, January–February, s. 155-163. ISSN 0584-8547.
Výsledek č. 9. Voda za teplot poblíž kritického bodu byla testována jako činidlo pro leptání mikrokanálků ve skleněných substrátech pro mikrofluidiku a byly dosaženy definované geometrické parametry.
Publikace (ASEP)
Karásek, Pavel ; Grym, Jakub ; Roth, Michal ; Planeta, Josef ; Foret, František. Etching of glass microchips with supercritical water. Lab on a Chip 2015, Roč. 15, č. 1, s. 311-318. ISSN 1473-0197.
Výsledek č. 10. Byla vyvinuta metodika pro analýzu vybraných organických sloučenin, které slouží jako markery hlavních emisních zdrojů aerosolu (PM2,5) vznikajícího při spalování dřeva a uhlí, v dopravě, průmyslu.
Publikace (ASEP)
Mikuška, Pavel ; Křůmal, Kamil ; Večeřa, Zbyněk. Characterization of organic compounds in the PM2.5 aerosols in winter in an industrial urban area. Atmospheric Environment 2015, Roč. 105, March, s. 97-108. ISSN 1352-2310.
Další spec. informace o pracovištiVýzkum v pěti výzkumných odděleních pokračoval podle plánovaných cílů. V rámci spolupráce s laboratoří analytické chemie Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Brazílie) pracoval doktorandský student z této laboratoře deset měsíců na oddělení stopové prvkové analýzy.
Terciární vzdělávání
Studijní programNázev VŠNázev fakultyStudijní oborPředmětPřednáškyCvičeníVedení pracíUčební textyJiné
1. BakalářskýUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaKlinická a toxikologická analýza (BKATA)Bakalářská práceano
2. BakalářskýMasarykova univerzitaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieBakalářská práceano
3. BakalářskýVysoké učení technické v BrněChemická fakultaChemie a technologie potravinBakalářská práceano
4. MagisterskýMasarykova univerzitaLékařská fakultaSpecializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeutPotravinářská chemie IIanoano
5. MagisterskýMasarykova univerzitaPřírodovědecká fakultaChemieStopová analýzaano
6. MagisterskýMasarykova univerzitaPřírodovědecká fakultaChemieAnalytická chemieanoano
7. MagisterskýMasarykova univerzitaPřírodovědecká chemieChemieTrendy v analytické chemiiano
8. MagisterskýUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemie (NANALD)Diplomová práceano
9. MagisterskýUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieSpeciační analýza a generování těkavých specií prvků (MC230P42)ano
10. MagisterskýUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieGenerování těkavých specií prvků (MC230P76)ano
11. MagisterskýUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemiePraktikum z pokročilých spektrometrických metod (MC230C17)ano
12. MagisterskýUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieAdvances in Analytical Spectrometric Methods (MC230P65)ano
13. MagisterskýUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieMetody atomové spektrometrie (MC230C13)ano
14. DoktorskýUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieDoktorská práceano
15. DoktorskýMasarykova univerzitaPřírodovědecká fakultaChemieAnalytická chemieanoano
16. DoktorskýUniverzita PardubiceChemicko-technologická fakultaChemieAnalytická chemieanoano
17. DoktorskýVysoké učení technické v BrněChemická fakultaChemie a technologie ochrany životního prostředíDoktorská práceano
Sekundární vzdělávání
AkcePořadatelPopis činnosti
1. Otevřená Věda IV / Středoškolská odborná činnostSSŠ AV ČR, v. v. i. / Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, OstravaV rámci projektu Otevřená Věda IV byla vypracována odborná práce na téma Miniaturní dielektrický bariérový plazmový výboj jako nový atomizátor pro atomovou absorpční spektrometrii, pod vedením RNDr. Jana Kratzera, Ph.D.
2. Otevřená věda VSSČ AV ČR, v. v. i.Stáž středoškolského studenta spojená s experimentální činností
3. Chemická olympiádaMŠMT ČRSpoluorganizace krajských kol ChO kategorií A, B, C a D v kraji Praha ve školním roce 2014/2015 i 2015/2016
4. SOČMŠMT ČRVedení práce středoškolského studenta
5. Letní odborné soustředění účastníků Chemické olympiády Běstvina 2015VŠCHT PrahaPříprava a realizace praktického cvičení z analytické chemie pro středoškolské studenty
6. Letní škola FYBICH NekořContipro Group s.r.o. Přednáška Atmosférické aerosoly na 4. ročníku Letní školy FYBICH, která je součástí vzdělávacího programu FYBICH pro středoškolské studenty
Vzdělávání veřejnosti
AkcePořadatelPopis činnosti
1. Kurz ICP - MS/OES 2015 Spektroskopická společnost Jana Marka Marci přednáška
2. Kurz AAS 2015Spektroskopická společnost Jana Marka MarciPříprava textu skript pro účastníky odborného kurzu základů atomové absorpční spektrometrie, 3 přednášky na kurzu, kapitoly ve skriptech
3. Kurz Analýza organických látek Vysoké učení technické v Brně a 2THETA ASE s.r.o.Přednáška Kapilární zónová elektroforéza a izotachoforéza
4. Den Otevřených dveří na UIACH AV ČR, v. v. i.SSŠ AV ČR, v. v. i. Akce proběhla dne 13. listopadu 2015. Komentovaných exkurzí do laboratoří UIACH se zúčastnilo celkem 70 návštěvníků, z toho 2 třídy (celkem 60 žáků brněnských středních škol: Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, a Střední průmyslová škola chemická, Brno).
Vydané tituly - neperiodické
1. Foret, František; Křenková, Jana; Drobníková, Iveta; Klepárník, Karel. CECE 2015. 12th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Brno: Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., 2015. 230 s. ISBN 978-80-904959-3-7.
Výsledky řešení projektů
Výsledek č.1.
Název (CZ)Nanovlákna pro úpravu vzorků
Název (EN)Nanofibers for sample preparation
Program (CZ)Centrum pokročilých bioanalytických metod (Centrum excelence GAČR)
Program (EN)Center for advanced bioanalytical technologies (Center of excellence GAČR)
VýsledekPatentová přihláška, společná publikace
Uplatněnív jednání
PoskytovatelGAČR
Partnerská organizacePardam s.r.o., Roudnice nad Labem
Publikace (KIS)
Křenková, Jana; Morávková, Jaroslava; Buk, Jan; Foret, František. zasláno do J. Chromatogr.
Výsledek č.2.
Název (CZ)Optimalizace postupu extrakce biologicky aktivních látek z odrůd bezu černého
Název (EN)Optimization of the procedure to extract biological active substances from black elder varieties
Program (CZ)Stanovení biologicky aktivních látek obsažených v odrůdách bezu černého (Sambucus nigra L.) šlechtěných v oblasti jižní Morava (R200311521, Podpora regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR)
Program (EN)Determination of biological active compounds in black elder (Sambucus nigra L.) varieties grown in southern Moravia (R200311521, Program to support cooperation between Regions of the Czech Republic and Institutes of the Czech Academy of Sciences)
Výsledek Vypracování extrakčního postupu
UplatněníAgrofrukt, družstvo Hustopeče, výsledků využije při vývoji technologického postupu zpracování větví do formy farmaceutického produktu
PoskytovatelAV ČR
Partnerská organizaceAgrofrukt, družstvo Hustopeče
Výsledky - hospodářské smlouvy
ZadavatelNázev - českyNázev - anglickyAnotaceUplatnění
1. VF a.s., Černá HoraVývoj a testování nových přístrojů "V3H14C" zaměřených na sledování radiační situace v ovzduší jaderných elektrárenDevelopment and testing of the family ”V3H14C” equipments designed for 3H and 14C sampling from the air in vicinity of nuclear power plants Byla vyvinuta a testována zařízení řady ”V3H14C”, která jsou určena k odběru vzorků 3H a 14C ze vzduchu. Vzorky se zachycují do sorbentů, sorbentem pro 3H je standardně silikagel, sorbentem pro 14C je standardně hydroxid sodný. Získané vzorky jsou určeny k následné laboratorní analýze. Analýzou zjištěné hodnoty aktivit odebraných vzorků slouží ke stanovení bilance vypouštěného 3H a 14C z jaderných zařízení.
Sledování radiační situace v jaderných elektrárnách
2. Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., BrnoOdezva vegetace na přítomnost nanočástic CdO v ovzdušíReaction of plants to presence of CdO nanoparticles in airStudie vlivu zvýšené koncentrace nanočástic oxidu kademnatého v ovzduší na obsah Cd v jehličnatém smrku ztepilém (Picea abies) a listnatém buku lesním (Fagus sylvatica).
Odhad citlivosti městských lesů a dřevin k působení abiotických stresů a extrémních klimatických událostí
3. Protein Simple, 3001 Orchard Parkway, San Jose, CA 95134, USAPříprava, testování a dodávka standardů isoelektrického boduPreparation, testing and delivery of isoelectric point standardsByly připraveny, ověřeny a dodány nízkomolekulární markery isoelektrického bodu s cílem doplnit předběžně popsané hodnoty pI. Tato sada markerů je založena na našich originálních, již dříve popsaných aminomethylfenolech. Připravené látky jsou vysoce hydrofilní amfolyty s vysokými hodnotami molárních absorptivit.
Standardy pro elektroforetické metody, určené pro výzkum a diagnostiku v biologii a medicíně, především pro analýzu proteinů.
Významné patenty
Patent č. 1.
CZAtomizátor těkavých specií na bázi dielektrického bariérového výboje.
Je popsána nová konstrukce budícího zdroje plazmového atomizátoru s dielektrickou bariérou (DBD), která umožňuje změnu základních parametrů plazmového výboje (výkon, frekvence a doba trvání výboje). Vlastní konstrukce DBD atomizátoru je použitelná pro rutinní stanovení stopových prvků technikou generování těkavých specií s následnou atomizací v DBD výboji a detekcí atomovou absorpční spektrometrií.
ENAtomizer of volatile species based on dielectric barrier discharge.
A novel construction of a dielectric barrier discharge (DBD) plasma atomizer and its power supply source are described. This apparatus setup is designed for determination of traces of metals using generation of volatile compounds with their subsequent atomization in a DBD atomizer and detection by atomic absorption spectrometry. Basic characteristics of the power source such as power, frequency and period of discharge duration can be varied.
KategorieUžitný vzorZapsán pod číslem28416
Kontaktní osobaRNDr. Jan Kratzer, Ph.D., +420296 442 487, jkratzer@biomed.cas.cz
VyužitíUltrastopová prvková analýza s generováním těkavých sloučenin
Akce s mezinárodní účastí
Název - českyNázev - anglickyPořadatel - českyPořadatel - anglickySpolupořadatel - českySpolupořadatel - anglickyÚčastníkůz toho zahr.Datum konáníMístoWWWKontaktní osobaVýznamná prezentace
1. CECE 2015CECE 2015Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.Institute of Analytical Chemistry of the CAS, v. v. i.1003021. 09. 2015 - 23. 09. 2015Brno, Hotel Continentalhttp://www.ce-ce.orgIng. Fratišek Foret, CSc.Searching for glycan cancer biomakers: A combined use of mass-spectrometric and microchip CZE data. Milos V. Novotny, William R. Alley, Jr., Christa M. Snyder, Stephen C. Jacobson, Margit I. Campos.
Plánované akce s mezinárodní účastí
Název akce - anglickyPořádající pracoviště AV ČRKonf. poplatek (CZK)Datum konáníMístoWWWKontaktní osobaSpojení na kont. osobu
1. CECE 2016Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., Veveří 97, 602 00 Brno17. 10. 2016 – 19. 10. 2016Brnohttp://www.ce-ce.orgIng. Fratišek Foret, CSc.foret@iach.cz, 532290242
2. 17 th Annual Conference of the Czech Aerosol SocietyÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i., Veveří 97, 602 00 Brno; Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Rozvojová 1/135, 165 02 Praha 6listopad 2016ZaječíRNDr. Pavel Mikuška, CSc.mikuska@iach.cz, 532290167
Návštěvy zahr. vědců
JménoPracovištěZeměObor, význačnost
1. Prof. František ŠvecE. O. Lawrence Berkeley National Laboratory USAanalytická chemie – separace
2. MSc. Knut Fredrik Seip, Ph.D.School of Pharmacy, University of OsloNorskoanalytická chemie, úprava vzorků; jeden z předních odborníků zabývajících se elektricky indukovanými extrakčními procesy pro úpravu biologických vzorků s komplexními matricemi
3. Dr. Martin GilarWaters corp., MilfordUSAanalytická chemie – separace
Dvoustranné dohody
Spolupracující instituceZeměTéma spolupráce
1. AgilentUSA, NěmeckoSpojení kapilární elektroforézy s hmotnostní spektrometrií
Popularizační činnost
Název akceAktivitaHl. pořadatelSpolupořadatelMísto a datum
1. Týden vědy a technikyKomentovaných exkurzí do laboratoří UIACH se zúčastnilo celkem 70 návštěvníků, z toho 2 třídy (celkem 60 žáků dvou brněnských středních škol: Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše a Střední průmyslová škola chemická Brno). AV ČR, v. v. i.Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., 13. 11. 2015
2. Veletrh vědyPopularizačně-vzdělávací akce pro laickou veřejnost, propagace činnosti UIACH a studentských stáží Otevřená věda SSČ AVČR, v. v. i.Veletržní areál PVA EXPO, Praha Letňany, 21. -23. 5. 2015
3. Umění vědyNa panelu „Umění diagnózy a analýzy“ byl zařazen příklad elektrofokusace v proužku textilie a popis metody pro rychlý důkaz otravy metanolem a jako ukázka zahraniční spolupráce zařazen plakát s tématem Měření obsahu ozonu, oxidu dusičitého, kyseliny dusičné a kyseliny dusité v ovzduší ve východní části Středozemního moře.SSČ AVČR, v. v. i.4. - 29. 6. 2015, prostranství před Mahenovým divadlem, Malinovského náměstí, Brno
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID933
Výsledky vědecké činnosti
Schéma mobilního analyzátoru výbušninScheme of the portable device for analysis of explosivesA – zásobník se „silnou“ mobilní fází, B – injekční stříkačka, C – selekční ventil, D – zásobník se „slabou“ mobilní fází, E – dávkovací smyčka, F – vzorek, G – kapilární kolona, H – injekční stříkačka s roztokem sulfamidové kyseliny, I – rezervoár s roztokem sulfamidové kyseliny, SMA, J – UV konvertor, K – detektor, L – rezervoár s roztokem luminolu, M – injekční stříkačka s roztokem luminolu, N – zásobník s deionizovanou vodou, O – odpad; a, b, c, d – trojcestné ventilyA – strong mobile phase reservoir, B – syringe with mobile phase, C – selector valve, D – weak mobile phase reservoir, E – sample loop, F – sample, G – capillary column, H – syringe with SMA solution, I – SMA reservoir, J – UV converter, K – detector, L – luminol reservoir, M – syringe with luminol solution, N – deionized water reservoir, O – waste; a, b, c, d – 3-ways valves.
Obr. ID934
Výsledky vědecké činnosti
Safírový atomizátor těkavých specií stříbraSapphire atomizer of volatile silver speciesModulární design atomizátoru těkavých specií stříbra a srovnání optických trubic ze safíru a křemene po 100 měřících cyklechA modular design of the atomizer of volatile silver species and comparison of the optical tubes made of sapphire and quartz after 100 measuring cycles
Obr. ID937
Výsledky vědecké činnosti
Pneumatický zmlžovač na čipuPneumatic nebulizer on a chipExperimentální uspořádání. Skleněný čip je držen v plastovém rámečku umístěném před hmotnostním spektrometremThe experimental setup for test measurments. The glass chip is fixed by the plastic frame and positioned in front of the mass spectrometer.