Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon)

1. Úplný oficiální název povinného subjektu:
     Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí: Zde

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu:
     Pracoviště bylo zřízeno usnesením 4. zasedání prezidia Československé akademie věd ze dne 17. února 1965 s účinností
     od 1. ledna 1966 pod názvem Ústav instrumentální analytické chemie ČSAV. Usnesením 49. zasedání prezidia ČSAV
     ze dne 6. června 1973 bylo pracoviště s účinností od 1. ledna 1974 přejmenováno na Ústav analytické chemie ČSAV. Ve
     smyslu § 18 odst. 2 zákona č. 283/1992 Sb. se stalo pracovištěm Akademie věd České republiky s účinností
     ke dni 31. prosince 1992.
     Na základě zákona č. 341/2005 Sb. se právní forma Ústavu analytické chemie AV ČR dnem 1. ledna 2007 mění ze státní
     příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci. Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i (dále jen UIACH AV ČR)
     je právnickou osobou zřízenou na dobu neurčitou se sídlem v Brně, Veveří 967/97. Zřizovatelem UIACH AV ČR je
     Akademie věd České republiky.

3. Popis organizační struktury povinného subjektu: Zde

4. Kontaktní údaje: Zde

5. Způsob platby za poskytování informací:
     a) Bankovním převodem:
           Číslo účtu 372708763/0300
           Konstantní symbol: 308
           Variabilní symbol: doporučujeme uvádět IČO organizace nebo datum narození (DDMMRR)
           Zpráva pro příjemce: uveďte číslo, pod kterým byla vaše žádost zaevidována
     b) Osobně v účtárně UIACH v sídle instituce
     c) Poštou na adresu: Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., Veveří 967/97, 602 00 Brno

6. Identifikační číslo organizace:
     IČO: 68081715

7. Daňové identifikační číslo organizace:
     DIČ: CZ68081715

8. Dokumenty:
     Zřizovací listina

9. Źádosti o informace dle zákona lze podat písemně:
     a) Poštou nebo osobně: Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i, Veveří 97, 602 00 Brno
     b) E-mailem: posta(at)iach.cz
     c) Datovou schránkou: ID ugcnueq

10. Formulář žádosti: Žádost o poskytnutí informace dle zákona

11. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací: Sazebník

12. Popis postupů při podávání a vyřizování žádostí o poskytnutí informace podle zákona UIACH AV ČR posoudí
      obsah každé žádosti a v případě

      - že brání nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti, bude žadatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti
        vyzván, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost se odloží
      - že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, bude žadatel
        ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne
        doručení výzvy, vydá se rozhodnutí o odmítnutí žádosti
      - že požadované informace se nevztahují k působnosti ÚIACH AV ČR, žádost se odloží a tato odůvodněná skutečnost se
        sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli
      - že nerozhodne-li se podle výše uvedených bodů, poskytne se informace v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději
        do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

     Podmínky, za kterých UIACH AV ČR může nebo je povinen požadovanou informaci odmítnout, poskytnutí informace omezit
     anebo odkázat na zveřejněnou informaci, jsou upraveny zákonem č. 106/1999 Sb. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno
     prodloužit ze závažných důvodů (§14, odst. 7 zákona 106/1999Sb.), nejvýše však o 10 dní.

13. Podání opravných prostředků
     Místo, lhůta a způsob, kde podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení
     požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat
     při těchto činnostech:

           Odvolání
     Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to písemně.
     Odvolání se doručuje povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal, tedy UIACH AV ČR. Povinný subjekt ve lhůtě do 15 dnů
     ode dne doručení odvolání rozhodne.

           Stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace
     Žadatel může, při splnění zákonných důvodů, podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, zejména pokud
     mu nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti UIACH AV ČR nebo mu
     nebyla poskytnuta informace buď vůbec, nebo pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí.
     Stížnost lze podat písemně UIACH AV ČR, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o vyřízení žádosti nebo ode dne
     uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.
     O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují
      právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně
      informace kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

     Právní předpisy související s činností UIACH AV ČR, v platném znění:
     Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,
     Zákon č. 283/1992 Sb., o akademii věd,
     Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

15. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:
       Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018
       Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017
       Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016
       Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015

 Poslední úprava: 3. ledna 2019

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

Webmaster;  Code & Návrh František Matulík; Optimalizováno pro rozlišení 1027x768 a vyšší; Velikost písma "střední"