Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Pedagogické činnosti
Uzavřené dílčí dohody o spolupráci s VŠ při uskutečňování DSP
Celkový počet uzavřených dohod pracoviště AV ČR k 31. 12.3
Výchova studentů
Počet absolventů v r. 2022Počet doktorandů k 31.12.2022Počet nově přijatých v r. 2022
Doktorandi (studenti DSP)2206
- z toho doktorandů ze zahraničí052
Výchova pregraduálních studentů
Počet pregraduálních studentů podílejících se na vědecké činnosti pracoviště
Vědecké a vědecko-pedagogické hodnosti pracovníků ústavu
Věd. hodnost nebo titulVědecko-pedagog. hodnost
DrSc.DSc.CSc., Ph.D., Dr.profesordocent
Počet k 31.12.2022034913
- z toho uděleno v roce 202200200
Pedagogická činnost pracovníků ústavu
Letní semestr 2021/2022Zimní semestr 2022/2023
Celkový počet odpřednášených hodin na VŠ v programech bakalářských/magisterských/doktorských471128490
Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení v bakalářských programech400501
Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení v magisterských programech102200
Počet pracovníků ústavu působících na VŠ v programech bakalářských/magisterských/doktorských3117377
Vzdělávání středoškolské mládeže
Pololetí ve škol. roce 2021/2022Pololetí ve škol. roce 2022/2023
Počet odpřednášených hodin00
Počet vedených prací (např. SOČ)00
Počet organizovaných/spoluorganizovaných soutěží0101
Spolupráce ústavu s VŠ ve výzkumu
Pracoviště AV příjemcemPracoviště AV spolupříjemcem
Počet projektů řešených v r. 2022 společně s VŠ (grantové/programové)3011
Společná pracoviště ústavu s účastí VŠ
Mezinárodní spolupráce
1.Počet konferencí s účastí zahraničních vědců (pracoviště jako pořadatel nebo spolupořadatel)1
2.Počet členství v orgánech mezinárodních vědeckých vládních a nevládních organizací (společnosti, komitéty)1
3.Počet uzavřených nových smluv se zahraničními partnery1
4.Počet běžících smluv se zahraničními partnery (včetně nově uzavřených)1
5.Počet grantů a projektů financovaných ze zahraničí1
5.a- z toho z programů EU1
5.b- z toho z programů EU0
6.Počet přijetí zahraničních delegací na žádost veřejné správy (např. úřadu vlády, ministerstva), vedení AV ČR či zahraničních zastupitelských úřadů0
Vynálezy
ROK 2022
početdělenépracovištělicencedělenépracoviště
Česká republika
Přihlášky vynálezů podané v ČR---
Patenty udělené v ČR
Užitné vzory podané v ČR---
Užitné vzory zapsané v ČR1
Ochranné známky podané v ČR---
Ochranné známky zapsané v ČR
Průmyslové vzory podané v ČR---
Průmyslové vzory zapsané v ČR
Přihlášky vynálezů podané v zahraničí
Mezinárodní systém "PCT" - mezinárodní přihláška "PCT"---
- národní, resp. regionální fáze z "PCT"---
Přímo z ČR - národní resp. regionální fáze---
Patenty udělené v zahraničí
Regionální (u EPO, EAPO, OAPI, ARIPO)
- z toho národní patenty
Národní
Dodatkové ochranné osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin (SPC) a šlechtitelská osvědčení
Žádost o udělení SPC v ČR---
SPC jež nabylo účinnosti v ČR
Žádost o udělení ochranných práv k nové odrůdě rostlin v ČR---
Šlechtitelská osvědčení v ČR
Poznámka:
Detašovaná pracoviště
Označení pracovištěVedoucí pracovištěAdresa
1. Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. - Oddělení stopové prvkové analýzyRNDr. Jan Kratzer, Ph.D.Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Char. vědecké činnosti - CZ
Předmětem hlavní činnosti pracoviště je výzkum a vývoj nových principů, metod a instrumentace v oblasti analytických metod použitelných pro rozvoj dalších vědeckých oblastí, především biologických a medicínských věd, ochrany zdraví člověka a životního prostředí. Základní výzkum je zaměřen zejména na separační a spektrální metody, systémovou miniaturizaci a nanotechnologie a řeší problémy v oblasti proteomiky, genomiky, analýzy léčiv, tělních tekutin a monitorování životního prostředí. V oblasti elektromembránových extrakcí (EME) byla jako fázová rozhraní pro extrakci β-laktamových antibiotik využita těkavá rozpouštědla ve formě volných kapalných membrán. Takto přečištěné komplexní biologické vzorky byly následně analyzovány pomocí kapilární elektroforézy (CE). Volné kapalné membrány byly využity také pro plně autonomní úpravu biologických vzorků a elektrochemické stanovení diklofenaku. Distribuce všech kapalných roztoků (vzorku, membrány, i akceptoru) byla zajištěna pístovou pumpou sekvenčního dávkovacího (SI) systému, která také zajistila přenos akceptorového roztoku obohaceného diklofenakem na detekční elektrodu. Byl také představen nový koncept pro plně automatizovanou přípravu a analýzu suchých krevních skvrn (DBS) pomocí komerčního SI systému spojeného s komerčním CE přístrojem. DBS byla upevněna v průtokové jednotce a eluce krevních komponent z DBS byla automatizovaně provedena SI pumpou. Výsledný eluát byl SI pumpou přenesen do vzorkovací vialky v CE autosampleru pro následnou přímou CE analýzu. Tento nový koncept eluce/analýzy DBS byl demonstrován stanovením hlavních anorganických iontů v DBS a také lithia jako klinicky významného analytu. Využití CE technik ve stopové analýze bylo zaměřeno na obecné vlastnosti systémů pro elektroforetickou fokusaci na elektromigračně-disperzním gradientu. Byl studován vztah mezi parametry ko-iontu a proti-iontu tvořících gradient a jeho fokusačními vlastnostmi, s cílem rozšířit dosavadní spektrum fokusačních systémů pro analýzy dalších skupin analytů. V rámci společného výzkumu s firmou Roche Inc., USA je vyvíjena nová epitachoforetická metoda extrakce DNA z mililitrových objemů biologických tekutin včetně miniaturizované verze vytištěné na 3D tiskárně. Byla vyvinuta depozice nanočástic elektrosprejem a následné SERS mapování vzorku ve spolupráci s firmou Contipro. V rámci řešení projektu uBIOSEP (TAČR KAPPA) bylo vyrobeno testováno miniaturizované elektrosprejové (ESI) rozhraní založené na křemíkovém čipu. Výsledné zařízení se skládá z ESI emiteru a struktury pro kapalinové spojení, umožňující online kombinaci kapilárně elektroforetických metod s hmotnostní spektrometrickou detekcí. Bylo vyvinuto a optimalizováno laboratorně vyrobené zařízení pro paralelní bioluminiscenční analýzy aktivních kaspáz v jednotlivých HeLa buňkách. Kaspáza-3/7 byla detekována jako bioluminiscenční signál v mikrozkumavkách vložených do osmi pozic v karuselu před fotonásobičem. V rámci projektu GAČR je vyvíjena metoda separace a zakoncentrování biologických thiolů pomocí nanočástic. Bylo provedeno srovnání různých technik obohacování, jako je afinitní chromatografie s imobilizovanými ionty kovů a chromatografie na oxidu titaničitém, a také Phos-tag SDS-PAGE k nalezení fosforylačních míst vimentinu, který představuje hlavní protein spojený s epiteliálně- mezenchymálním přechodem, což je klíčový proces při přeměně primárních nádorů na maligní. Výzkum byl proveden na buněčné linii lidského karcinomu prsu MDA-MB-231 v přítomnosti a nepřítomnosti kyseliny all-trans retinové, přirozeného ligandu RAR. Samice myší byly vystaveny nanočásticím Cd(NO3)2 kontinuálně po dobu 6 týdnů, následně byly myši ponechány 5 týdnů v čistém vzduchu a byl sledován pokles koncentrace kadmia ve vybraných orgánech a krvi exponovaných myší. Pro kvantitativní stanovení selenu byl vyvinut nový UV-fotoreaktor umožňující on-line spojení s komerční instrumentací pro generování hydridů-AAS. Navržená instrumentace byla použita pro stanovení celkového selenu v rybách. Byla vyvinuta a testována miniaturizovaná forma dvoustupňového aerosolového koncentrátoru a byl vyroben sběrač frakcí, který umožňuje jímat kapalný koncentrát do 70 vialek (1,8 ml) po dobu až 17 hodin. Byl dokončen vývoj metody pro kontinuální simultánní stanovení HNO3 ve vzduchu a dusičnanů v atmosférickém aerosolu s on-line chemiluminiscenční detekcí a časovým rozlišením 1 s. Městský aerosol v Brně byl vzorkován na kaskádový impaktor v průběhu dvou 1-týdenních kampaní v zimním a letním období a aerosoly v 7 velikostních frakcích byly následně analyzovány na obsah NH4+ a anorganických aniontů pomocí iontové chromatografie. NH4+ v aerosolové frakci PM2,5 byl paralelně měřen využitím kontinuálního vzorkovače aerosolů CGU-ACTJU s on-line fluorescenčním detektorem. Ve spolupráci s oddělením bioanalytické instrumentace byla optimalizována metoda kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí pro stanovení 11 žlučových kyselin ve slinách. Žlučové kyseliny slouží jako potenciální biomarker pro diagnostiku nemoci označované jako tzv. Barrettův jícen. V laboratorních podmínkách byly optimalizovány podmínky pro vzorkování biogenních těkavých organických sloučenin (BVOCs) pomocí cylindrického difúzního denuderu se stékajícím filmem kapaliny s následnou analýzou odebraných vzorků na plynové chromatografii spojené s hmotnostní spektrometrií. Dvouminutové intervaly vzorkování dovolují sledovat rychlé změny koncentrací BVOCs vlivem fotooxidačních reakcí a různých meteorologických událostí. S využitím elektroforetických metod v kapilárách zpracovaných superkritickou vodou se podařilo vypracovat postup klasifikace methicillin-resistentních genotypů bakterie Staphylococcus aureus. Kontinuální elektroforéza v rozbíhavém toku umožnila preparativní separaci imunoglobulinů z hovězího mleziva. Byla popsána sada nových nízkomolekulárních barevných amfolytických sloučenin pro trasování gradientu pH v isoelektrické fokusaci. Využití specifické směsi síťujících činidel umožnilo připravit robustní monolitické kapilární kolony v neobvykle širokém rozpětí vnitřních průměrů (od 50 do 530 um) pomocí jediné techniky přípravy. Pokračující vývoj přenosného kapalinového chromatografu byl soustředěn na zdokonalení detekce. Extrakce stlačenými tekutinami zahrnovaly analýzy rostlinných silic s významem v medicíně a produkci potravin: 1) stanovení poměru karvonu a limonenu v kmínové silici v závislosti na šlechtitelských podmínkách kmínu kořenného, 2) optimalizace extrakce silymarinového komplexu v závislosti na pěstebních podmínkách ostropestřce mariánského a 3) charakterizace koření z čeledi miříkovitých (Apiaceae) – fenyklu, koriandru, anýzu, kmínu a kopru – GC/MS identifikace esenciálních složek, HPLC/DAD profily polyfenolických látek a stanovení antioxidační aktivity. Na oddělení stopové prvkové analýzy byly vyvíjeny analytické metody sloužící ke stanovení jak celkového obsahu prvků ve vzorku, tak i postupy vedoucí ke speciační analýze prvků. K dosažení tohoto cíle byly využívány techniky chemického, fotochemického či plazmatem asistovaného generování těkavých specií ve spojení s atomovými spektrometrickými detektory. Tyto kombinace umožnily provedení analýz na ultrastopových koncentračních úrovních. Důraz byl kladen také na vývoj metod využívajících prekoncentraci analytu v plynné fázi. Členové oddělení byli autory tří kapitol anglicky psané monografie věnované technikám generování těkavých specií pro stopovou prvkovou analýzu (vydavatelství Elsevier). V plazmových výbojích s dielektrickou bariérou (DBD) byly optimalizovány podmínky atomizace hydridů (Pb, Bi, Se a Te) a hodnocena jejich praktická využitelnost jako atomizátorů pro AAS. V případě Se a Te je v DBD dosahováno srovnatelných citlivostí stanovení jako ve vyhřívaném křemenném atomizátoru (QTA). Citlivost stanovení Pb a Bi je v DBD několikrát nižší než v QTA. Z hlediska odolnosti vůči interferencím jsou nové DBD atomizátory srovnatelné s QTA. V případě As a Ge byla kromě hydridů těchto prvků studována atomizace i jejich methyl-substituovaných derivátů s ohledem na využitelnost DBD a QTA atomizátorů pro speciační analýzu těchto prvků. Účinnost atomizace je srovnatelná pro hydrid, methyl-substituovaný hydrid i dimethyl-substituovaný hydrid téhož prvku, což zjednodušuje provedení speciační analýzy s AAS detekcí. V obou typech atomizátorů (DBD a QTA) byl detailně studován mechanismus a účinnost atomizace hydridů Pb, As, Se, Bi, Ge a Te s využitím metod laserem indukované fluorescence (LIF) či hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty (SIFT-MS). Byly vyvinuty postupy prekoncentrace těkavých specií As, Se a Cd v plynné fázi za účelem snížení meze detekce těchto prvků metodou AAS, přičemž byly využity různé přístupy: prekoncentrace na povrchu zlatých nanočástic (As, Cd) i prekoncentrace v plazmovém DBD atomizátoru (Cd, Se). Pro účely speciační analýzy As byla využita kryogenní prekoncentrace/separace s následnou atomizací v QTA či DBD atomizátoru a také postkolonové generování specií As s jejich následnou sekvenční in-situ prekoncentrací v DBD atomizátoru. Byly optimalizovány podmínky fotochemického generování (PVG) těkavých sloučenin Co, Ir, Re, Rh, Ru a Te, jakožto techniky účinného zavádění vzorku do spektrometrického detektoru. Pro tyto prvky byly hledány vhodné modifikátory zvyšující účinnost PVG z prostředí nízkomolekulárních organických kyselin. Za optimálních podmínek a ve spojení s AAS, ICP-MS či ICP-MS/MS detekcí byly určeny analytické charakteristiky vyvinutých metod, kvantifikována účinnost generování a studovány interference. Vyvinuté metody byly validovány a následně použity v praktických aplikacích. Také byla vyvinuta metoda speciační analýzy TeIV a TeVI založená na PVG a ICP-MS/MS detekci s využitím předredukce TeVI pomocí 6M kyseliny chlorovodíkové při zvýšené teplotě. Metoda byla validována pro stanovení TeIV a TeVI v přírodních (studniční a mořská) a kontaminovaných vodách. U některých přechodných kovů probíhá studie mechanismu PVG a identifikace struktury těkavých specií s využitím pokročilých metod hmotnostní spektrometrie s ambientní ionizací (DART-MS či DBD-MS) či metody SIFT-MS. Byla vyvinuta automatizovaná metoda speciační analýzy TeIV a TeVI založená na chemickém generování hydridu a ICP-MS/MS detekci s využitím TiCl3 jako předredukčního činidla. Kombinace reakčních plynů (He a O2) v cele trojitého kvadrupólu umožnila citlivá stanovení (mez detekce 0.07 ng l–1 Te), bez izobarických interferencí, ve vzorcích balených vod i vzorcích říční a mořské vody bez nutnosti předúpravy vzorku. Byla vyvinuta metoda stanovení Cd založená na spojení chemického generování těkavých specií Cd a atomové fluorescenční spektrometrie (AFS) jako detektoru. Byly optimalizovány podmínky atomizace Cd ve dvou typech plamenových atomizátorů, přičemž lepších parametrů (poměr signál/šum, mez detekce) bylo dosaženo v miniaturním stíněném plamenovém atomizátoru. Byla provedena interferenční studie a demonstrována použitelnost vyvinuté metody na vzorcích vod a rýže. Bylo dosaženo meze detekce na úrovni 0.4 ng l–1 Cd. Pro metodu AFS ve spojení s generováním hydridů byl vyvinut, otestován a optimalizován nový zdroj napájení výbojek s vysokou září, jako alternativy k doposud používaným bezelektrodovým výbojkám. Emitované intenzity těchto zdrojů záření a získané analytické charakteristiky byly porovnány pro Bi jako modelový analyt. Pro plazmatem asistované generování Hg byl zkonstruován plazmový reaktor na bázi DBD výboje, který umožňuje přímé stanovení rtuti a methylrtuti v kapalných vzorcích. Vnesením malého objemu kapalného vzorku (5-10 µl) dochází působením DBD plazmatu k účinné volatilizaci rtuti ze vzorku. V případě methylrtuti dochází v DBD reaktoru i k její atomizaci. Účinnost generování těkavých forem obou analytů se pohybuje kolem 90 %. Analytické metody vyvinuté v předchozích letech se dočkaly svého využití v praxi. Byl monitorován roční cyklus specií Ge a As v hloubkových profilech vodního ekosystému Ženevského jezera. Byla provedena speciační analýza arsenu v různých druzích mořských řas odebraných podél čínského pobřeží za účelem odvození možného toxikologického rizika spojeného s jejich konzumací. Byly provedeny speciační analýzy As pro geochemickou studii vzniku sulfidů As v mokřinách a pro studii vlivu As na kořenový systém arsen akumulující kapradiny Pteris Cretica.
Char. vědecké činnosti - EN
The core activities of the Institute of Analytical Chemistry are the research and development of new principles, methods, and instrumentation in the field of analytical methods applicable for the development of other scientific areas, especially biological and medical science, human health, and environmental protection. Fundamental research is focused on separation and spectroscopic methods, systematic miniaturization, and nanotechnology, dealing with topics in proteomics, genomics, drug analysis, body fluids analysis, and environmental monitoring. Volatile free liquid membranes were applied as new phase interfaces for electromembrane extraction (EME) of β-lactam antibiotics from complex biological samples and their determination by capillary electrophoresis (CE). Free liquid membranes were also applied for a fully autonomous pretreatment and electrochemical determination of diclofenac in complex biological samples. Liquid handling (i.e. distribution of the sample, membrane, and acceptor solution) was achieved by a syringe pump of a sequential injection (SI) manifold and the pump also served for the transfer of the diclofenac-enriched acceptor solution onto the electrochemical electrode. Fundamental research on dried blood spots (DBS) resulted in the development of a novel concept for fully automated DBS processing and analysis by a commercial SI system coupled to a commercial CE instrument. The DBS was placed into a flow-through unit connected to the SI pump and blood components were automatically eluted by a flow of an eluent. The resulting DBS eluate was transferred to a sample vial in the CE autosampler by the SI pump for a direct CE analysis. The new concept of DBS elution/analysis was demonstrated by the determination of major inorganic cations in DBSs and also by the determination of lithium as a clinically relevant analyte. The application of CE techniques in trace analysis was aimed at general properties of systems for the electrophoretic focusing on the electromigration-dispersion gradient. The relationship between the parameters of the co-ion and counter-ion forming the gradient and its focusing properties was investigated, to extend the spectrum of the so far available focusing systems to analyses of other groups of analytes. As a part of joint research with Roche Inc., USA, a new epitachophoretic method of DNA extraction from milliliter volumes of biological fluids is being developed, including a miniaturized version printed on a 3D printer. Electrospray deposition of nanoparticles and subsequent SERS mapping of the sample was developed in collaboration with Contipro. As a part of the uBIOSEP project (TACR KAPPA), a miniaturized electrospray ionization (ESI) interface based on Si technology was fabricated and functionally tested. The resulting device comprises an ESI emitter and structure of a liquid junction, enabling online coupling of capillary electrophoretic methods with mass spectrometry detection. A laboratory-made device for parallel single-cell bioluminescence analyses of active caspases in individual HeLa cells was developed and optimized. Caspase-3/7 was detected as a bioluminescence signal in each micro vial inserted in a carousel with eight positions in front of the photo multiplying tube. As part of the GAČR project, a method of separation and concentration of biological thiols using nanoparticles is being developed. A comparison of different enrichment techniques, such as affinity chromatography with immobilized metal ions and titanium dioxide chromatography, as well as Phos-tag SDS-PAGE was performed to find phosphorylation sites of vimentin, which represents a major protein associated with the epithelial-mesenchymal transition, a crucial process in the conversion of primary tumors to malignant ones. The investigation was performed on the human breast cancer cell line MDA-MB-231 in the presence and absence of all-trans retinoic acid, a natural RAR ligand. The female mice were exposed to Cd(NO3)2 nanoparticles continuously for 6 weeks, subsequently, the mice were left in clean air for 5 weeks and a decrease in cadmium concentration in selected organs and blood of the exposed mice was tracked. For quantitative selenium determination, a new UV-photoreactor was developed allowing online connection with commercial instrumentation for Hydride Generation-AAS. The proposed instrumentation was used to determine the total selenium in the fish. A miniaturized form of a two-stage aerosol concentrator was developed and tested and a fraction collector was produced that allows the collection of a liquid concentrate to 70 vials (1.8 ml) for up to 17 hours. The development of the method for continuous simultaneous determination of HONO3 in air and nitrates in atmospheric aerosol with online chemiluminescence detection and time resolution of 1 s was completed. The urban aerosol in Brno was sampled on a cascade impactor during the two 1-week campaigns in winter and summer, and aerosols in seven size fractions were then analyzed on the NH4+ and inorganic anions using ion chromatography. NH4+ in aerosol fraction PM2.5 was measured in parallel by using a continuous aerosol sampler CGU-ACTJU with an online fluorescent detector. In cooperation with the Department of bioanalytical instrumentation, the method of liquid chromatography with mass spectrometric detection for the determination of 11 bile acids in the saliva was optimized. The bile acids serve as a potential biomarker for the diagnosis of the disease referred to as the so-called Barrett's esophagus. In laboratory conditions, the conditions for the sampling of biogenic volatile organic compounds (BVOCS) were optimized using a cylindrical wet effluent diffusion denuder with subsequent analysis of the samples on gas chromatography combined with mass spectrometry. Two-minute sampling intervals allow us to monitor rapid changes in BVOCS concentrations due to photo-oxidation reactions and various meteorological events.Electrophoretic methods performed in supercritical water-treated fused silica capillaries made it possible to differentiate among the genotypically different clones of methicillin-resistant Staphylococcus aureus bacteria. Continuous divergent-flow electrophoresis enabled a preparative separation of immunoglobulins from bovine colostrum. A set was described of novel colored low-molar-mass ampholytes for pH gradient tracing in isoelectric focusing. Fabrication of robust monolithic capillary columns with an unusually wide range of inner diameter (from 50 to 530 um) has been accomplished by employing a mixture of pentaerythritol tetraacrylate and polyhedral oligomeric silsesquioxane-methacrylate as crosslinkers. Extractions with compressed fluids involved the analyses of essential oils from plant species important for medicine and food production: 1) determination of carvone/limonene ratio in caraway essential oil in dependence on the caraway (Carum carvi) breeding conditions, 2) optimization of the silymarin complex extraction depending on the cultivation conditions of milk thistle (Silybum marianum), and 3) characterization of spice plants from the Apiaceae family – fennel, coriander, anise, caraway and dill – GC/MS identification of essential oil components, HPLC/DAD profiles of polyphenols, and antioxidant activity determination. At the Department of Trace Element Analysis, analytical methods have been developed either to determine the total element content in the sample or to perform element speciation analysis. To achieve these goals, chemical, photochemical or plasma-mediated generation of volatile species coupled to atomic spectrometric detectors have been used making analyses at ultra-trace levels feasible. Moreover, an effort was made to develop methods allowing gas phase analyte preconcentration. Department members have co-authored three chapters in a monograph devoted to the fundamental aspects in the field of trace element analysis based on vapor generation techniques (Elsevier). Dielectric barrier discharge (DBD) plasmas have been optimized to serve as hydride atomizers for AAS using Pb, Bi, Se, and Te as model analytes. Comparable sensitivity has been reached in DBD and conventional heated quartz tube atomizer (QTA) for Se and Te. On the contrary, the sensitivity observed in DBD for Pb and Bi was several times lower than in QTA. In terms of resistance to interferences, the novel DBD atomizers can compete with QTAs. In addition to As and Ge hydrides, also the atomization of their methyl-substituted derivatives was studied to assess the applicability of DBD and QTA atomizers for speciation analysis of these elements. The sensitivity is independent of the structure of the species, being thus the same for hydride, methyl-substituted hydride, and dimethyl-substituted hydride of the same element. In both types of atomizers (DBD and QTA), the mechanism and efficiency of Pb, As, Se, Bi, Ge, and Te hydride atomization were investigated using laser-induced fluorescence (LIF) or selected ion flow tube mass spectrometry (SIFT-MS). Gas phase preconcentration of volatile As, Se and Cd species has been studied to improve the detection limit of the AAS detector. Various approaches have been investigated including preconcentration on the gold nanoparticles surface (As, Cd) or in-situ preconcentration in the DBD plasma atomizer (Cd, Se). To allow speciation analysis of As, cryogenic preconcentration/separation with subsequent atomization in the QTA or DBD atomizer was investigated. Alternatively, post-column generation of As species was employed with subsequent sequential in-situ preconcentration of As species in the DBD atomizer. Photochemical vapor generation (PVG) was optimized as an efficient analyte introduction technique into the spectrometric detectors employing Co, Ir, Re, Rh, Ru, and Te as model analytes. Suitable modifiers were sought to increase the PVG efficiency performed from the matrix of low molecular weight organic acids. Analytical characteristics of the developed methods were determined under the optimized conditions employing AAS, ICP-MS, or ICP-MS/MS detectors. The generation efficiency was quantified and interferences were studied. The developed methods were validated and subsequently applied to real samples. A PVG-based method was developed for speciation analysis of TeIV and TeVI with ICP-MS/MS detection. The off-line pre-reduction of TeVI was achieved in 6M hydrochloric acid at 95 °C. The method has been validated for speciation analysis of Te in water samples of various matrix complexities (freshwater, well water, seawater, and contaminated water). The mechanism of PVG of selected transition metals is studied and the structure of their volatile species generated is identified using either advanced mass spectrometric methods with ambient ionization (DART-MS or DBD-MS), or the SIFT-MS. An automated high throughput method has been developed for extremely sensitive speciation analysis of TeIV and TeVI. It is based on hydride generation coupled to ICP-MS/MS using TiCl3 as a pre-reducing agent. A combination of He + O2 gases in the reaction cell was proposed for the isobaric interference-free measurement. With an unprecedented limit of detection (0.07 ng L–1 Te), the method could be applied to untreated natural waters, samples of the river, and seawater. Chemical generation of volatile Cd species was coupled to atomic fluorescence spectrometry (AFS) as a detector. Atomization of Cd species in two types of flame atomizers was optimized, with better parameters (signal-to-noise ratio, detection limit) to be achieved in a miniature flame-in-gas-shield atomizer. An interference study was carried out and the developed method was applied to water and rice samples reaching a detection limit of 0.4 ng l–1 Cd. A new power supply for super lamps, an alternative to electrodeless discharge lamps (EDL) commonly used in AFS, has been developed, tested, and optimized as an alternative radiation source. The emitted intensities of both radiation sources, i.e. EDL and super lamp, have been compared and their performance evaluated for determination of Bi by AFS. A DBD plasma-based reactor with a highly flexible laboratory-made high-voltage power supply was fabricated for plasma-mediated vapor generation (PMVG) of mercury species with AAS detection. A small droplet of a liquid sample (5-10 μl) is introduced directly into the plasma. The DBD reactor volatilizes effectively both species, inorganic mercury, and methylmercury. The latter one is even atomized in the DBD. The PMVG efficiency of both analytes is around 90%. Analytical methods developed in previous years have been used to solve emerging analytical tasks. The annual cycle of Ge and As species was monitored in the depth profiles of the Lake Geneva ecosystem. Speciation analysis of arsenic was carried out in several types of seaweed harvested alongside the Chinese shore to assess potential toxic influence when ingested. Speciation analysis of As was performed as a part of a geochemical study dealing with the formation of As sulfides in wetlands as well as for the study of the effect of As on the root system of arsenic-accumulating ferns (Pteris Cretica).
Výsledky vědecké činnosti
Výsledek č. 1. Automatizovaná analýza suchých krevních skvrn pomocí přístroje pro sekvenční dávkování spojeného s kapilární elektroforézou – ověření konceptu.
Anotace
CZAutomatizovaná analýza suchých krevních skvrn pomocí přístroje pro sekvenční dávkování spojeného s kapilární elektroforézou – ověření konceptu.
Byl představen nový koncept pro plně automatizovanou analýzu suchých krevních skvrn (DBS). DBS byly eluovány pomocí přístroje pro sekvenční dávkování a výsledné DBS eluáty byly automaticky přeneseny do přístroje pro kapilární elektroforézu. Navržený koncept splňuje aktuální trendy automatizace analytických metod, nabízí rychlé a vysoce flexibilní procesy eluce/analýzy DBS a může tak představovat ideální řešení pro moderní klinické analýzy.
ENAutomated sequential injection-capillary electrophoresis for dried blood spot analysis: A proof-of-concept study.
A hyphenated platform that enables fully automated analysis of dried blood spot (DBS) was proposed. A sequential injection system facilitated the DBS elution and the transfer of resulting DBS eluates into capillary electrophoresis instrument. The suggested concept reflects the actual trends in the automation of analytical methods, offers rapid and highly flexible DBS elution/analysis, and might thus provide a general solution to modern clinical analysis.
Spolupracující subjektUniversity of the Balearic Islands
Kontaktní osobaRNDr. Pavel Kubáň, Ph.D., DSc., 532290140, kuban@iach.cz
Publikace (KIS)
DVOŘÁK, M., MIRÓ, M., KUBÁŇ, P. Automated Sequential Injection-Capillary Electrophoresis for Dried Blood Spot Analysis: A Proof-of-Concept Study. Analytical Chemistry. 2022, 94(13), 5301-5309. ISSN 0003-2700. E-ISSN 1520-6882. Dostupné z: doi: 10.1021/acs.analchem.1c05130.
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID2093
Výsledky vědecké činnosti
Plně automatizovaná eluce a analýza suché krevní skvrny.Fully automated dried blood spot elution and analysis.Suchá krevní skvrna je připravena přístrojem pro sekvenční dávkovaní a výsledný eluát je přenesen do přístroje pro kapilární elektroforézu za účelem plně autonomního dávkovaní, separace a kvantifikace cílových analytů.Dried blood spot is processed by a sequential injection system and the resulting eluate is transferred to a capillary electrophoresis instrument for a fully autonomous injection, separation and quantification of target analytes.
Výsledek č. 2. Speciační analýza telluru na sub – ng L-1 koncentračních úrovních v přírodních vodách bez použití chromatografie: s využitím HG-ICP-MS/MS a TiIII jako předredukčního činidla.
Anotace
CZSpeciační analýza telluru na sub – ng L-1 koncentračních úrovních v přírodních vodách bez použití chromatografie: s využitím HG-ICP-MS/MS a TiIII jako předredukčního činidla.
Vyvinuli jsme rychlou automatizovanou metodu pro stanovení a speciační analýzu TeIV a TeVI v přírodních vodách založenou na generování hydridů a ICP-MS/MS detekci s využitím TiCl3 jako předredukčního činidla. Kombinace reakčních plynů He a O2 v cele trojitého kvadrupólu umožňuje citlivé měření isotopů telluru bez izobarických interferencí. Takto lze stanovit Te v přírodních a balených vodách i vzorcích říční a mořské vody bez nutnosti předúpravy vzorku. Je dosaženo limitu detekce 0.07 ng L-1 Te.
ENNon-chromatographic Speciation Analysis of Tellurium by HG-ICP-MS/MS at Sub ng L-1 Concentration in Natural Waters Using TiIII as a Pre-Reducing Agent.
An automated high throughput method has been developed for extremely sensitive determination and speciation of TeIV and TeVI. It is based on hydride generation coupled to ICP-MS/MS using TiCl3 as a pre-reducing agent. Combination of He + O2 gases in the reaction cell was proposed for the isobaric interference free measurement. With an unprecedent limit of detection of 0.07 ng L-1 Te and minimal matrix effect, the method could be applied to untreated natural waters, samples of river and seawater.
Spolupracující subjekt
Kontaktní osobadr. Adrián García-Figueroa, PhD, 241062487, garcia@iach.cz
Publikace (ASEP)
GARCÍA-FIGUEROA, Adrián, MUSIL, Stanislav, MATOUŠEK, Tomáš. Non-chromatographic Speciation Analysis of Tellurium by HG-ICP–MS/MS at Sub ng L–1 Concentration in Natural Waters Using TiIII as a Pre-Reducing Agent. Analytical Chemistry. 2022, 94(40), 13995-14003. ISSN 0003-2700. E-ISSN 1520-6882 Dostupné z: doi:10.1021/acs.analchem.2c03280.
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID2094
Výsledky vědecké činnosti
Speciační analýza telluru v přírodních vodách bez použití chromatografie.Non-chromatographic speciation analysis of tellurium in natural waters.Grafické znázornění principu metody speciační analýzy telluru bez chromatografické separace (vlevo). Bez použití TiCl3 jako předredukčního činidla je metodou generování hydridů stanoven pouze obsah TeIV, zatímco s využitím TiCl3 je v dalším alikvotu vzorku stanoven obsah obou forem (TeIV a TeVI). Schéma automatizovaného systému pro generování hydridů ve spojení s ICP-MS/MS detekcí (vpravo).Graphical representation of the principle of the method of non-chromatographic speciation analysis of tellurium (left). After hydride generation from untreated sample only TeIV content is determined, while using TiCl3 as a pre-reducing agent leads to quantification of both forms (TeIV and TeVI) in the next sample aliquot. Scheme of an automated hydride generation system coupled to the ICP-MS/MS detector (right).
Výsledek č. 3. Metoda absolutního počítání koncentrace nanočástic se schopností multiplexování v anizotropně kolabovaném gelu.
Anotace
CZMetoda absolutního počítání koncentrace nanočástic se schopností multiplexování v anizotropně kolabovaném gelu.
Početní koncentrace ─ počet nanočástic v daném objemu ─ je důležitou charakteristikou každé disperze nanočástic. Pro malé nanočástice (∼30 nm) je však její určení obecně náročné. Tato práce představuje absolutní a široce použitelnou metodu pro analýzu vodných disperzí nanočástic. Základem je inovativní imobilizace nanomateriálů v anizotropně kolabovaném agarosovém gelu s následnou optickou mikroskopií a počítáním nanočástic.
ENAbsolute Counting Method with Multiplexing Capability for Estimating the Number Concentration of Nanoparticles Using Anisotropically Collapsed Gels.
Number concentration ─ the number of nanoparticles in a given volume ─ is an important characteristic of any nanoparticle dispersion. Its estimation for small nanoparticles (∼30 nm) is generally challenging. This work introduces an absolute and widely applicable method for analyzing aqueous dispersions of nanoparticles. The method is based on an innovative immobilization of nanomaterials in the anisotropically collapsed agarose gel, followed by optical microscopy and nanoparticle counting.
Spolupracující subjektInstitute of Physics of Materials of the Czech Academy of Sciences, 616 00 Brno, Czech Republic
Kontaktní osobaMgr. Antonín Hlaváček, Ph.D., 532290249, hlavacek@iach.cz
Publikace (ASEP)
HLAVÁČEK, Antonín, KŘIVÁNKOVÁ, Jana, BROŽKOVÁ, Hana, WEISOVÁ, Julie, PIZÚROVÁ, Naděžda, FORET, František. Absolute Counting Method with Multiplexing Capability for Estimating the Number Concentration of Nanoparticles Using Anisotropically Collapsed Gels. Analytical Chemistry. 2022, 94(41), 14340-14348. ISSN 0003-2700. E-ISSN 1520-6882 Dostupné z: doi:10.1021/acs.analchem.2c02989.
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID2095
Výsledky vědecké činnosti
Schéma metody absolutního počítání.Schematic of the absolute counting method.Grafické znázornění principu metody absolutního počítání koncentrace nanočástic se schopností multiplexování v anizotropně kolabovaném gelu. Vlevo: Příprava agarózové disperze s nanočásticemi. Uprostřed: Sušení gelu vede ke strukturálnímu kolapsu gelu, přičemž nedochází ke změně bočních rozměrů. Vpravo: Počítání částic pod mikroskopem.Graphical representation of the principle of the absolute counting method with multiplexing Capability for Estimating the Number Concentration of Nanoparticles Using Anisotropically Collapsed Gels. Left: Agarose dispersion with nanoparticles is prepared. Middle: The drying of the gel leads to a structural collapse of the gel, with lateral dimensions unchanged. Right: Counting the particle number under a microscope.
Ocenění zaměstnanci
1.
Oceněnýprof. RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc.
CenaOcenění za dlouhodobý významný přínos k poznání v oblasti stopové prvkové analýzy
Oceněná činnostOcenění za dlouhodobý významný přínos k poznání v oblasti stopové prvkové analýzy, zejména za systematický výzkum využití generování a atomizace těkavých sloučenin v atomové spektrometrii.
Ocenění udělilUděleno na konferenci 20°ENQA – 20th Brazilian Meeting on Analytical Chemistry
2.
OceněnýDoc. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D.
CenaFIA Award for Sciences 2022
Oceněná činnostDevelopment of Novel Instrumental Approaches in Flow Injection Analysis, Ion chromatography and Capillary Electrophoresis.
Ocenění udělilJapanese Association for Flow Injection Analysis (JAFIA)
3.
OceněnýMgr. Anna Týčová, Ph.D.
CenaCestovní grant Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci (SMMS)
Oceněná činnostOcenění v oblasti analytických separačních metod a hmotnostní spektrometrie.
Ocenění udělilSpektroskopická společnost Jana Marka Marci (SSJMM) a Odborná skupina chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické
4.
OceněnýMgr. Petra Itterheimová
CenaBest Poster Award
Oceněná činnostNejlepší poster na konferenci APCE-CECE-ITP-IUPAC 2022, na téma: Arduino-based autosampler for an in-house built capillary electrophoresis instrument.
Ocenění udělilProf. Doo Soo Chung a Ing. F. Foret, DSc., Conference co-chair
5.
OceněnýMgr. Jakub Novotný, Ph.D.
CenaBest Poster Award
Oceněná činnostNejlepší poster na konferenci HPLC 2022, na téma: 3D-printed microfluidic dot-blot device: Affiblot.
Ocenění udělilProf. Frantisek Svec, Conference chair
Další spec. informace o pracovišti
Terciární vzdělávání - dílčí dohody o spolupráci s vysokými školami
Název VŠNázev fakultyStudijní oborDatum uzavření dílčí dohodyPlatnost odPlatnost doJméno pověřené osobyFunkce pověřené osoby
Masarykova univerzita v BrněPřírodovědecká fakulta Chemie23. 1. 201923. 1. 2019doba neurčitáIng. František Foret, DSc.ředitel
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakultaAnalytická chemie27. 5. 201927. 5. 2019Ing. František Foret, DSc.ředitel
Vysoká škola chemicko-technologická v PrazeFakulta chemicko-inženýrskáChemie a Molekulární chemická fyzika a senzorika24. 8. 2018 24. 8. 2018 doba neurčitáIng. František Foret, DSc.ředitel
Terciární vzdělávání
Studijní programNázev VŠNázev fakultyStudijní oborPředmětPřednáškyCvičeníSeminářeVedení pracíUčební textyJiné
1. PregraduálníMasarykova univerzitaLékařská fakultaNutriční terapeutPotravinářská chemie Iano
2. PregraduálníMasarykova univerzitaLékařská fakultaNutriční terapeutPotravinářská chemie IIano
3. PregraduálníMasarykova univerzitaLékařská fakultaNutriční terapeutLékařská toxikologieano
4. PregraduálníVysoké učení technické v Brně (VUT)Fakulta chemickáChemie potravin a biotechnologií, Chemie pro medicínské aplikacePraktikum z instrumentální a strukturní analýzyano
5. PregraduálníUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieGenerování těkavých specií prvků (MC230P76)ano
6. PregraduálníUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemie/Klinická a toxikologická analýza, Erasmus studentiAnalytical Spectrometry (MC230P81)ano
7. PregraduálníUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemie/Klinická a toxikologická analýzaAdvances in Analytical Spectrometric Methods (MC230P65)ano
8. PregraduálníUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemie/Klinická a toxikologická analýza, Erasmus studentiPraktikum z pokročilých spektrometrických metod (MC230C17)ano
9. PregraduálníUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemie/Klinická a toxikologická analýzaDiplomová práceano
10. PregraduálníVysoké učení technické v BrněFakulta chemickáChemie a technologie ochrany životního prostředíDiplomová práceano
11. PregraduálníMasarykova univerzitaPřírodovědecká fakultaChemieDiplomová práceano
12. PregraduálníMasarykova univerzitaPřírodovědecká fakultaBiochemieDiplomová práceano
13. PregraduálníMasarykova univerzitaPřírodovědecká fakulta Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - BioanalytikDiplomová práceano
14. PregraduálníMasarykova univerzitaPřírodovědecká fakultaChemieElekromigrační metody (C7858)ano
15. PregraduálníVysoké učení technické v BrněFakulta chemickáChemie pro medicínské aplikace a Potravinářská chemie a technologiePraktikum z instrumentální a sktukturní analýzyano
16. PregraduálníVysoké učení technické v BrněFakulta chemickáChemie pro medicínské aplikaceSeminář specializace - S1ano
17. PregraduálníVysoké učení technické v BrněFakulta chemickáChemie přírodních látekAnalytická chemie přírodních látekano
18. PregraduálníMasarykova univerzitaPřírodovědecká fakultaChemieBakalářská práceano
19. PregraduálníVysoké učení technické v BrněFakulta chemickáChemie a technologie potravinBakalářská práceano
20. DoktorskýVysoké učení technické v Brně (VUT)Fakulta chemickáChemie a technologie ochrany životního prostředíDizertační práce doktorskáano
21. DoktorskýMasarykova univerzitaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieDizertační práce doktorskáano
22. DoktorskýUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieDizertační práce doktorskáano
23. DoktorskýVysoké učení technické v BrněFakulta chemickáPotravinářská chemieDisertační práce doktorskáano
Vzdělávání na ZŠ a SŠ
AkcePořadatelPopis činnosti
1. Embryologický workshop pro středoškolákyMasarykova univerzita - BioskopMgr. Michael Killinger se lektorsky a organizačně podílel na uspořádání embryologického workshopu pro středoškoláky. Celodenní kurz zahrnoval základy embryologie s praktickými ukázkami živočišných embryí.
2. Chemická olympiádaMŠMT ČRSpoluorganizace krajských kol ChO kategorií A, B, C, D a E v kraji Praha ve školním roce 2021/2022 i 2022/2023.
3. Středoškolská odborná činnost (SOČ)SPŠ chemická BrnoStudentka Zuzana Weisová pod vedením Mgr. Antonína Hlaváčka, Ph.D., vypracovala na UIACH práci na téma: "Kultivace buněčných linií pro mikrofluidní analýzu“.
4. Středoškolská odborná činnostGymnázium Brno - ŘečkoviceStudentka Martina Stavinohová pod vedením Ing. Karla Klepárníka, CSc., vypracovala na UIACH práci na téma: "Fluorescenční sonda pro identifikaci a lokalizaci kaspáz v buněčných strukturách" a získala čtvrté místo v krajském kole.
5. Středoškolská odborná činnostGymnázium Vídeňská, BrnoStudentka Magdaléna Kuželová pod vedením Mgr. Michaela Killingera, vypracovala na UIACH práci na téma: "Vývoj a optimalizace kultivace 3D buněčných struktur kostní tkáně" a získala páté místo v krajském kole.
6. Středoškolská odborná činnostGymnázium Matyáše Lercha, BrnoStudent Matyáš Straka pod vedením Mgr. Vladimíra Jonase, vypracoval na UIACH práci na téma: "Nanočástice jako moderní nástroj pro detekci významných biomolekul".
Vzdělávání veřejnosti
AkcePořadatelPopis činnosti
1. Analýza organických látek2 THETA ASE s.r.o.Cyklus přednášek pro dospělou veřejnost, témata tří přednášek: Izotachoforéza, kapilární elektroforéza, epitachoforéza; přednášející Mgr. Ivona Voráčová, Ph.D., Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., Brno.Afinitní kapilární elektroforéza; přednášející doc. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D., Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., Brno.Gelová elektroforéza; přednášející: doc. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D., Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., Brno.
Vydané tituly - neperiodické
1. FORET, F., LAVICKÁ, J., CHUNG, D. S., DROBNÍKOVÁ, I., PŘIKRYL, J., LEE, H. Proceedings of APCE-CECE-ITP-IUPAC 2022. Brno: Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., 2022. ISBN 978-80-904959-9-9. Dostupné z: https://www.ce-ce.org/user_uploads/history/CECE2022_SiemReap_Cambodia/Proceedings_web_final2.pdf
Výsledky - hospodářské smlouvy
ZadavatelNázev - českyNázev - anglickyAnotaceUplatnění
1. VF, a.s., Černá HoraOvěření účinnosti zařízení V3H14CVerifying the efficiency of the device V3H14COvěření účinnosti spalování CH4 v katalyzátoru a účinnosti záchytu CO2 v roztoku NaOH v zařízeních, která jsou určena k odběru vzorků 3H a 14C ze vzduchu do sorbentů (silikagel pro 3H, NaOH pro 14C). Zjištěné hodnoty aktivit odebraných vzorků slouží ke stanovení bilance vypouštěného 3H a 14C z jaderných zařízení.
Sledování radiační situace v jaderných elektrárnách.
2. Contipro a.s., Dolní DobroučOptimalizace elektrosprejové depozice nanočástic stříbra na hydrofilní plošné nanovlákenné vzorky a definování standardního postupu pro analýzy povrchem zesílenou Ramanovou spektrometrií (SERS)Optimization of the electrospray deposition of the silver nanoparticles on the hydrophilic planar nanolayers and determination of standard procedure for their analysis by surface-enhanced Raman spectrometry (SERS)Vyvinutí zařízení pro depozici nanočástic stříbra za nízkých průtoků na hydrofilní nanovlákenné vzorky a optimalizace důležitých parametrů tohoto zařízení, tak aby po dokončení depozice mohl být vzorek systematicky zcharakterizován povrchově zesílenou Ramanovou spektrometrií. Víceletá spolupráce.
Ověření kvality výrobků zadavatele.
Publikace (KIS)
Týčová, A., Přikryl, J., Kotzianová, A., Datinská, V., Velebný, V., Foret, F. Electrospray: More than just an ionization source. Electrophoresis. 2021, 42(1-2), 103-121. ISSN 0173-0835. E-ISSN 1522-2683. Dostupné z: doi: 10.1002/elps.202000191.
Týčová, A., Jonas, V., Přikryl, J., Kotzianová, A., Velebný, V., Foret, F. Nanospray processing of silver nanoparticles for formation of dried deposits. In: 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2020). Ostrava: TANGER Ltd, 2021, (2021), s. 524-528. ISBN 978-80-87294-98-7. E-ISSN 2694-930X. Dostupné z: doi: 10.37904/nanocon.2020.3768.
Jonas, V., Týčová, A., Přikryl, J., Kotzianová, A., Velebný, V., Foret, F. Deposition of dried colloidal suspension via nanoelectrospray. In: TRNKOVÁ, L., ed. XX. Workshop of Biophysical Chemists and Electrochemists. Brno: Masarykova univerzita, 2020, s. 31-32. ISBN 978-80-210-9655-4. Dostupné z: https://www.sci.muni.cz/labifel/files/soubory/sbornik_2020.pdf
3. ProteinSimple, California, USASyntéza a dodání pI markerůSynthesis and delivery of pI markerspI markery obecné struktury aminomethylfenolů byly připraveny pomocí Mannichovy reakce. Čistota produktů byla ověřena gelovou isoektrickou fokusací a kapalinovou chromatografií s UV-Vis detekcí. Acidobazické vlastnosti byly stanoveny potenciometrickými titracemi. Připravené sloučeniny jsou dobrými amfolyty s vysokými molárními absorpčními koeficienty.
Barevné nízkomolekulární pI markery v isoelektrické fokusaci.
Významné patenty
Patent č. 1.
CZKondenzačně-růstová jednotka pro aerosolový vzorkovač
Nový typ kondenzačně-růstové jednotky, pomocí níž lze ve spojení s kontinuálním vzorkovačem aerosolů vzorkovat i velmi jemnou aerosolovou frakci v řádu jednotek nanometrů.
ENCondensation-growth unit for aerosol sampler
New type of condensation-growth unit used for sampling of ultrafine aerosol (in the range of a few nanometers) in connection with the continuous aerosol sampler.
KategorieUžitný vzorZapsán pod číslem36112
Kontaktní osobaIng. Lukáš Alexa, Ph.D.
VyužitíV kombinaci s aerosolovým vzorkovačem ACTJU slouží k vzorkování aerosolů a nanočástic.
Projekty rámcových programů EU
Projekt č. 1.
Druh spoluprácejiný
NázevSignal integration and epigenetic reprograming for plant productivity
AkronymEF16
TypjinýOP VVV
KoordinátorMinistry of Education, Youth and Sports of the CR
ŘešitelIng. František Foret, DSc.
Částka v EUR89650Rok zahájení2018Rok ukončení2022
Mezinárodní projekty
SpolupráceNorske fondy – TAČR, KAPPA Programme TO01000232
Počet projektů1
SpolupráceUNESCO - Oddělení stopové prvkové analýzy v Praze je jedním ze satelitních center stopové prvkové analýzy UNESCO
Počet projektů1
Akce s mezinárodní účastí
Název - českyNázev - anglickyPořadatel - českyPořadatel - anglickySpolupořadatel - českySpolupořadatel - anglickyÚčastníkůz toho zahr.Datum konáníMístoWWWKontaktní osobaVýznamná prezentace
1. APCE-CECE-ITP-IUPAC 2022APCE-CECE-ITP-IUPAC 2022Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.Institute of Analytical chemistry of the CASKorejská společnost pro analytickou chemii a Soulská národní univerzitaThe Korean Society of Analytical Sciences and Seoul National University20018006.11.2022-10.11.2022Angkor Wat, Kambodža https://www.ce-ce.org/Ing. František Foret, DSc.Gilar, Martin : LC MS methods for analysis of therapeutic oligonucleotides and mRNA and Bettina Couderc: Ethics and emergency time.
Členství v mezinárodních organizacích
Vědecký pracovníkMezinárodní organizaceFunkceFunkční období
1. RNDr. Pavel Mikuška, CSc.Česká aerosolová společnost - Czech Aerosol SocietyMístopředseda01.01.2022 – 31.12.2022
Uzavřené smlouvy se zahraničními partnery
Partnerská instituceZeměTéma spolupráceDatum podpisu smlouvy
1. Institute for Tropical Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, HanoiVietnamVývoj vysoce citlivých optických a elektrochemických metod pro detekci diclofenaku v povrchové vodě.28.01.2019
2. Institute for Tropical Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, HanoiVietnamNové strategie pro detekci nesteroidních látek v povrchové vodě.26.05.2021
3. Roche Inc., Pleasanton, CA, USASpojené státy americkéSpolečný výzkum koncentrace DNA pomocí epitachoforézy, kdy dochází v laboratorním zařízení k separaci a koncentraci aniontů na rozhraní diskontinuálního elektrolytového systému.15.12.2020
Popularizační činnost
Název akceAktivitaHl. pořadatelSpolupořadatelMísto a datum
1. DOD v rámci Týdne Akademie VědDen otevřených dveří na Oddělení stopové prvkové analýzy v Praze. Přednáška na téma Stopová prvková a speciační analýza metodami atomové spektrometrie. Prohlídka laboratoří s praktickými ukázkami: 1) stanovení mědi v kapalných vzorcích metodou plamenové AAS, 2) stanovení obsahu rtuti ve steaku ze žraloka pomocí jednoúčelového analyzátoru AMA-254, 3) princip a praktické využití metody ICP-MS jako nejcitlivějšího detektoru v oblasti stopové prvkové a speciační analýzy.Středisko společných činností AV ČRÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i.Oddělení stopové prvkové analýzy, Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., Praha, 2. 11. 2022
2. VědaFest 2022Vědecký festival pod širým nebem s cílem propagovat vědu. Akce je určena pro žáky středních a základních škol, ale i pro veřejnost.Dům dětí a mládeže hl. m. PrahyÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i.Praha, 22. 6. 2022
3. Dny vědy 2022Přednáška pro středoškolské studenty na téma Stopová prvková a speciační analýza metodami atomové spektrometrie (60 minut, přednášející RNDr. Jan Kratzer, Ph.D.).Gymnázium Botičská, PrahaÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i.Gymnázium Botičská, Praha, 3. 11. 2022
4. Prezentace ústavu ve výloze knihkupectví Academia v BrněV měsíci červenci a srpnu se ústav prezentoval ve výloze knihkupectví Academia na nám. Svobody v Brně. Součástí akce byla i přednáška Ing. Jany Křivánkové, Ph.D., na téma: Neviditelné nanočástice v mikrofluidice. Pro širokou veřejnost.Sdružení moravských pracovišťÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i.Brno, červenec a srpen 2022
5. Prezentace ústavu s možností náboru studentů se zájmem o vědu2x ročně (na jaře a podzim) probíhají na ústavech Akademie půldenní exkurze určené pro malé skupiny studentů středních škol. Součástí exkurze je test a příprava protokolů pro studenty. Téma jarní exkurze: Méně je někdy více. Téma podzimní exkurze: Světlušky nanosvěta.Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM), projekt tzv. T-exkurze.Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., Brno, červen a listopad 2022
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID2093
Výsledky vědecké činnosti
Plně automatizovaná eluce a analýza suché krevní skvrny.Fully automated dried blood spot elution and analysis.Suchá krevní skvrna je připravena přístrojem pro sekvenční dávkovaní a výsledný eluát je přenesen do přístroje pro kapilární elektroforézu za účelem plně autonomního dávkovaní, separace a kvantifikace cílových analytů.Dried blood spot is processed by a sequential injection system and the resulting eluate is transferred to a capillary electrophoresis instrument for a fully autonomous injection, separation and quantification of target analytes.
Obr. ID2094
Výsledky vědecké činnosti
Speciační analýza telluru v přírodních vodách bez použití chromatografie.Non-chromatographic speciation analysis of tellurium in natural waters.Grafické znázornění principu metody speciační analýzy telluru bez chromatografické separace (vlevo). Bez použití TiCl3 jako předredukčního činidla je metodou generování hydridů stanoven pouze obsah TeIV, zatímco s využitím TiCl3 je v dalším alikvotu vzorku stanoven obsah obou forem (TeIV a TeVI). Schéma automatizovaného systému pro generování hydridů ve spojení s ICP-MS/MS detekcí (vpravo).Graphical representation of the principle of the method of non-chromatographic speciation analysis of tellurium (left). After hydride generation from untreated sample only TeIV content is determined, while using TiCl3 as a pre-reducing agent leads to quantification of both forms (TeIV and TeVI) in the next sample aliquot. Scheme of an automated hydride generation system coupled to the ICP-MS/MS detector (right).
Obr. ID2095
Výsledky vědecké činnosti
Schéma metody absolutního počítání.Schematic of the absolute counting method.Grafické znázornění principu metody absolutního počítání koncentrace nanočástic se schopností multiplexování v anizotropně kolabovaném gelu. Vlevo: Příprava agarózové disperze s nanočásticemi. Uprostřed: Sušení gelu vede ke strukturálnímu kolapsu gelu, přičemž nedochází ke změně bočních rozměrů. Vpravo: Počítání částic pod mikroskopem.Graphical representation of the principle of the absolute counting method with multiplexing Capability for Estimating the Number Concentration of Nanoparticles Using Anisotropically Collapsed Gels. Left: Agarose dispersion with nanoparticles is prepared. Middle: The drying of the gel leads to a structural collapse of the gel, with lateral dimensions unchanged. Right: Counting the particle number under a microscope.