Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Pedagogické činnosti
Uzavřené dílčí dohody o spolupráci s VŠ při uskutečňování DSP
Celkový počet uzavřených dohod pracoviště AV ČR k 31. 12.3
Výchova studentů
Počet absolventů v r. 2020Počet doktorandů k 31.12.2020Počet nově přijatých v r. 2020
Doktorandi (studenti DSP)0135
- z toho doktorandů ze zahraničí000
Výchova pregraduálních studentů
Počet pregraduálních studentů podílejících se na vědecké činnosti pracoviště
Vědecké a vědecko-pedagogické hodnosti pracovníků ústavu
Věd. hodnost nebo titulVědecko-pedagog. hodnost
DrSc.DSc.CSc., Ph.D., Dr.profesordocent
Počet k 31.12.2020135115
- z toho uděleno v roce 202000000
Pedagogická činnost pracovníků ústavu
Letní semestr 2019/2020Zimní semestr 2020/2021
Celkový počet odpřednášených hodin na VŠ v programech bakalářských/magisterských/doktorských222011880
Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení v bakalářských programech4011100
Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení v magisterských programech1005201
Počet pracovníků ústavu působících na VŠ v programech bakalářských/magisterských/doktorských342363
Vzdělávání středoškolské mládeže
Pololetí ve škol. roce 2019/2020Pololetí ve škol. roce 2020/2021
Počet odpřednášených hodin40
Počet vedených prací (např. SOČ)01
Počet organizovaných/spoluorganizovaných soutěží0101
Spolupráce ústavu s VŠ ve výzkumu
Pracoviště AV příjemcemPracoviště AV spolupříjemcem
Počet projektů řešených v r. 2020 společně s VŠ (grantové/programové)1020
Společná pracoviště ústavu s účastí VŠ
Mezinárodní spolupráce
1.Počet konferencí s účastí zahraničních vědců (pracoviště jako pořadatel nebo spolupořadatel)0
2.Počet členství v orgánech mezinárodních vědeckých vládních a nevládních organizací (společnosti, komitéty)2
3.Počet uzavřených nových smluv se zahraničními partnery0
4.Počet běžících smluv se zahraničními partnery (včetně nově uzavřených)1
5.Počet grantů a projektů financovaných ze zahraničí2
5.a- z toho z programů EU0
5.b- z toho z programů EU0
6.Počet přijetí zahraničních delegací na žádost veřejné správy (např. úřadu vlády, ministerstva), vedení AV ČR či zahraničních zastupitelských úřadů0
Vynálezy
ROK 2020
početdělenépracovištělicencedělenépracoviště
Česká republika
Přihlášky vynálezů podané v ČR---
Patenty udělené v ČR1
Užitné vzory podané v ČR1---
Užitné vzory zapsané v ČR
Ochranné známky podané v ČR---
Ochranné známky zapsané v ČR
Průmyslové vzory podané v ČR---
Průmyslové vzory zapsané v ČR
Přihlášky vynálezů podané v zahraničí
Mezinárodní systém "PCT" - mezinárodní přihláška "PCT"2---
- národní, resp. regionální fáze z "PCT"---
Přímo z ČR - národní resp. regionální fáze---
Patenty udělené v zahraničí
Regionální (u EPO, EAPO, OAPI, ARIPO)
- z toho národní patenty
Národní
Dodatkové ochranné osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin (SPC) a šlechtitelská osvědčení
Žádost o udělení SPC v ČR---
SPC jež nabylo účinnosti v ČR
Žádost o udělení ochranných práv k nové odrůdě rostlin v ČR---
Šlechtitelská osvědčení v ČR
Poznámka:
Detašovaná pracoviště
Označení pracovištěVedoucí pracovištěAdresa
1. Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. - Oddělení stopové prvkové analýzyRNDr. Jan Kratzer, Ph.D.Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Char. vědecké činnosti - CZ
Předmětem hlavní činnosti pracoviště je výzkum a vývoj nových principů, metod a instrumentace v oblasti analytických metod použitelných pro rozvoj dalších vědeckých oblastí, především biologických a medicínských věd, ochrany zdraví člověka a životního prostředí. Základní výzkum je zaměřen zejména na separační a spektrální metody, systémovou miniaturizaci a nanotechnologie a řeší problémy v oblasti proteomiky, genomiky, analýzy léčiv, tělních tekutin a monitorování životního prostředí. Využití křemenných kapilár leptaných superkritickou vodou v elektromigračních metodách bylo soustředěno na separace bakteriofágů v systémech s významem pro fágovou terapii. V těchto studiích byla aplikována i off-line hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF. Technika isotachoforézy v proužku netkané textilie byla použita pro purifikaci a zakoncentrování DNA. Byl sestaven kompaktní optický detektor pro mikrokolonovou kapalinovou chromatografii pracující současně v absorpčním i fluorescenčním režimu; detektor využívá svítivé diody, detekční celu ve tvaru L o objemu 50 nl, CCD spektrometr a vláknové světlovody. Vývoj kapilárních monolitických kolon byl soustředěn na výchozí materiály s obsahem polyedrických oligomerních silsesquioxanů. Základní výzkum mikroextrakcí v kapalné fázi (LPME) zahrnoval at-line spojení LPME přes dutá vlákna s kapilárně elektroforetickým (CE) přístrojem pro plně automatizovanou analýzu biologických vzorků a posouzení vlivu iontových nosičů v kapalné membráně na účinnost elektromembránové extrakce polárních analytů. Výzkum v oblasti suchých krevních skvrn (DBS) pomocí CE zahrnoval vývoj selektivního materiálu pro extrakci a eluci modelového léčiva. Tento materiál byl na bázi molekulárně imprintovaného polymeru naneseného na papírovém nosiči. V rámci výzkumu koncentračních technik pro CE byl navržen první elektrolytový systém pro analýzu středně silných bází kapilární izotachoforézou s hmotnostně spektrometrickou detekcí. Nová technika nevyžadující předúpravu vzorku byla úspěšně použita pro citlivou analýzu beta-blokátorů v DBS, s limitem stanovitelnosti pro sotalol nižším než 1 nM. V rámci společného výzkumu s firmou Roche Inc., USA byla rozpracována nová epitachofoetická metoda extrakce DNA z mililitrových objemů krevní plazmy. Bylo vyvinuto miniaturizované zařízení pro epitachoforézu vytištěné na 3D tiskárně. Pokračovaly experimenty s cílenou chemickou analýzou jednotlivých buněk. Pokračovala spolupráce s Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR při studiu fotokatalytického rozkladu oxidů dusíku na vrstvě TiO2 za vzniku kyseliny dusité a dalších rozkladných produktů. Myší samice byly exponovány nanočásticím PbO kontinuálně po dobu 6 týdnů a následně byly exponované myši ponechány v čistém vzduchu pro sledování poklesu Pb v orgánech v závislosti na čase od ukončení expozice. Vybrané orgány a krev kontrolní a exponované skupiny myší byly analyzovány na obsah Pb. Městský aerosol byl analyzován reakcí s dithiothreitolem k určení oxidativního potenciálu sloužícího jako indikátor oxidativního stresu indukovaného částicemi aerosolu. Byly vyvíjeny analytické metody založené na generování těkavých specií (VSG), jejich prekoncentraci a spektrometrické detekci pro účely ultrastopové prvkové a speciační analýzy a studovány mechanismy probíhajících procesů. Byly optimalizovány podmínky UV-fotochemického generování Cd, Bi, Co, Ni, Ru a Re a chemického generování Cd a Te. V novém typu plazmového atomizátoru těkavých specií na bázi výboje s dielektrickou bariérou (DBD) byly optimalizovány podmínky a studován mechanismus atomizace hydridů Pb a Te. Byl studován vliv přístrojových parametrů na signál Bi v atomové fluorescenční spektrometrii (AFS), optimalizovány podmínky atomizace dvou různých těkavých specií Bi ve dvou plamenových atomizátorech a pokračovaly práce na vývoji spektrometru vlastní konstrukce. Byl vytvořen počítačový model fyzikálně-chemických procesů probíhajících v difuzních plamenech. Tento model byl validován srovnáním vypočtené prostorové distribuce vodíkových radikálů s distribucí stanovenou laserem indikovanou fluorescencí. Byla popsána nová modulární konstrukce křemenného atomizátoru, jež byla úspěšně použita k prekoncentraci As a Se na zlatém povrchu a stanovení jejich stopových koncentrací atomovou absorpční spektrometrií (AAS). V oblasti speciační analýzy prvků byly charakterizovány analytické artefakty při stanovení Hg s využitím VSG a navrženy postupy, jak je eliminovat v analytických aplikacích. Dále byla vyvinuta metoda ultrastopového stanovení specií Ge založená na kryogenní separaci/prekoncentraci a detekci pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS). Ve spolupráci s dalšími akademickými pracovišti byly řešeny multidisciplinární projekty: 1) monitorování těžkých kovů v krvi městských sýkorovitých pěvců; 2) potvrzeno nepoužití balzamujících přípravků obsahujících anorganické soli v případě zachovalého mumifikovaného těla z 19. století; 3) studován vliv krátko- i dlouhodobé expozice lithiu na aktivitu Na+/K+-ATPázy izolované z mozkové kůry a hipokampu laboratorních potkanů vystavených spánkové deprivaci; 4) provedeno ultrastopové stanovení specií As v krvi v souvislosti s mutací genu BRCA1 a výskytem karcinomu prsu; 5) stanoveny specie As v kultivarech kapradiny Pteris Cretica pro studii hyperakumulace As touto rostlinou.
Char. vědecké činnosti - EN
The core activities of the Institute of Analytical Chemistry are research and development of new principles, methods, and instrumentation in the field of analytical methods applicable for the development of other scientific areas, especially biological and medical science, human health, and environmental protection. Fundamental research is focused on separation and spectroscopic methods, systematic miniaturization, and nanotechnology, dealing with topics in proteomics, genomics, drug analysis, body fluids analysis, and environmental monitoring. Utilization of supercritical water-etched fused silica capillaries in electromigration methods was focused on phage separation in systems relevant to phage therapy. In these studies, off-line MALDI-TOF mass spectrometry was also employed. Isotachophoresis in nonwoven fabric strip was applied to purification and concentration of DNA. A compact optical detector for microcolumn liquid chromatography was constructed, operating simultaneously in both absorption and fluorescence modes; the detector employs UV light-emitting diodes, an L-shaped, 50-nl detection cell, a CCD spectrometer, and fiber optics light guides. The development of capillary monolithic columns was focused on precursors containing polyhedral oligomeric silsesquioxanes. Fundamental research of liquid-phase microextraction (LPME) included at-line coupling of hollow-fibre LPME to capillary electrophoresis (CE) for fully automated analyses of biological samples and a study on the use of the ionic carriers in the liquid membrane on the efficiency of electromembrane extraction of polar analytes. New selective material for extraction and elution of a model drug from dried blood spot (DBS) was developed. The material was prepared by coating a paper disc with a molecularly imprinted polymer and was applied for the CE analysis of DBS. Investigations of concentrating techniques for CE resulted in the design of a first electrolyte system for the analysis of medium-strong bases by capillary isotachophoresis with mass spectrometric detection. The new technique that does not require sample pretreatment was successfully used for sensitive analysis of beta-blockers in DBSs, with limits of quantitation for sotalol on the sub-nM level. The new epitachophoretic method for the extraction of DNA from milliliter blood plasma sample volumes was developed during the continued joined research with Roche, Inc., USA. A miniaturized device for epitachophoresis printed on a 3D printer has been developed. Experiments with targeted chemical analysis of individual cells continued. We continued in cooperation with J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry CAS in the study of photocatalytic decomposition of nitrogen oxides on the TiO2 layer to form nitrous acid and other decomposition products. Female mice were exposed to PbO nanoparticles continuously for six weeks, and subsequently, the exposed mice were left in clear air to monitor the Pb drop in the organs in dependence on time after exposure. Selected organs and blood of control and exposed mice were analyzed for the content of Pb. The urban aerosol was analyzed by reaction with dithiothreitol to determine the oxidative potential serving as an indicator of oxidative stress induced by aerosol particles. New analytical methods were developed based on volatile species generation (VSG), their preconcentration and subsequent spectrometric detection to be applied to ultratrace element determination and speciation analysis. Moreover, the mechanisms of the fundamental processes behind were investigated. Photochemical VSG of Cd, Bi, Co, Ni, Ru, and Re as well as chemical VSG of Cd a Te was explored. Atomization of Pb and Te hydrides was optimized in a novel dielectric barrier discharge (DBD) plasma atomizer, including a mechanistic study. The effect of instrumental parameters on Bi signal in atomic fluorescence spectrometry (AFS) was investigated. Atomization conditions of two different volatile species of Bi were optimized in two miniature flame atomizers with AFS detection. The development of laboratory-made AFS spectrometer has continued. A computational model was designed to simulate the physicochemical processes in diffusion flames. This model was subsequently validated by the comparison of H radical distribution in the flame, both simulated and determined experimentally by laser-induced fluorescence, for which good agreement was found. A new modular design of quartz atomizer was described and applied to hydride preconcentration on a gold surface for ultra-trace determination of As and Se by atomic absorption spectrometry (AAS). In the field of element speciation analysis, severe analytical artifacts were identified during VSG of Hg species due to their de-alkylation, and alternatives to their elimination were suggested. An analytical method for speciation analysis of Ge at ultra-trace levels was developed based on VSG followed by cryogenic preconcentration/separation and ICP-MS detection. In cooperation with other academic institutions, several multidisciplinary projects were solved: 1) heavy metals were determined in dried blood samples of urban birds as markers of air pollution; 2) the artificial treatment (embalming) of a mummified body from the 19th century with As and Hg salts was disproved; 3) the time-course of the therapeutic Li effects on ouabain-sensitive Na+/K+-ATPase in forebrain cortex and hippocampus of rats exposed to sleep deprivation was studied; 4) As speciation analysis in human blood was performed related to breast cancer risk study; 5) As speciation analysis was performed in plant samples to understand As hyper-accumulation in Pteris Cretica.
Výsledky vědecké činnosti
Výsledek č. 1. Stanovení dikarboxylových kyselin v atmosférických aerosolech použitím kontinuálního vzorkovače aerosolu s on-line připojeným iontovým chromatografickým systémem
Anotace
CZStanovení dikarboxylových kyselin v atmosférických aerosolech použitím kontinuálního vzorkovače aerosolu s on-line připojeným iontovým chromatografickým systémem
Byla vyvinuta nová metoda pro stanovení dikarboxylových kyselin (DCAs) v aerosolech s krátkým časovým rozlišením. Metoda zahrnuje vzorkování aerosolů do deionizované vody použitím CGU-ACTJU vzorkovače, on-line kvantitativní prekoncentraci analytů a jejich stanovení iontovou chromatografií. Systém je plně automatizován. Metoda byla použita pro analýzu DCAs v městském aerosolu v Brně ve dvou kampaních s časovým rozlišením 1 h.
ENDetermination of dicarboxylic acids in atmospheric aerosols using continuous aerosol sampler with on-line connected ion chromatography system
A new method for the determination of dicarboxylic acids (DCAs) in aerosols over short time period was developed. The method involves aerosol sampling into deionized water using a Condensation Growth Unit – Aerosol Counterflow Two-Jets Unit sampler, on-line quantitative preconcentration of analytes and their determination by ion chromatography. The system is fully automated. The method was applied to the analysis of DCAs in urban aerosol in Brno in two campaigns with time resolution of 1 h.
Spolupracující subjekt
Kontaktní osobaIng. Lukáš Alexa, Ph.D., 532290164, alexa@iach.cz
Publikace (ASEP)
ČAPKA, Lukáš, MIKUŠKA, Pavel, KŘŮMAL, Kamil. Determination of dicarboxylic acids in atmospheric aerosols using continuous aerosol sampler with on-line connected ion chromatography system. Atmospheric Environment. 2020, 222), 117178. ISSN 1352-2310 Dostupné z: 10.1016/j.atmosenv.2019.117178.
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID1794
Výsledky vědecké činnosti
Koncentrace dikarboxylových kyselin v PM2,5 aerosolu, početní koncentrace částic, globální záření, teplota a relativní vlhkost vzduchu v Brně během letní kampaněThe concentration of dicarboxylic acids in PM2.5 aerosol, particle number concentration, global radiation, temperature and relative humidity of air in Brno during summer campaignACTJU – vzorkovač aerosolů, IC – iontová chromatografie, GC/MS – plynová chromatografie spojená s hmotnostní spektrometrií, t - teplota, RH – relativní vlhkost, PM2.5 – hmotnostní koncentrace aerosolů s částicemi menšími než 2,5 µm, PNC – početní koncentrace částic.ACTJU – aerosol sampler (Aerosol Counterflow Two-Jets Unit), IC – ion chromatography, GC/MS – gas chromatography connected with mass spectrometry, t - temperature, RH – relative humidity, PM2.5 – mass concentration of aerosol particles smaller than 2.5 µm, PNC – particle number concentration.
Obr. ID1795
Výsledky vědecké činnosti
Grafický abstraktGraphical abstractGrafické shrnutí hlavních výsledků letní experimentální kampaně.Graphical summary of main results of summer experimental campaign.
Výsledek č. 2. Purifikace a zakoncentrování DNA pomocí isotachoforézy v proužku netkané textilie
Anotace
CZPurifikace a zakoncentrování DNA pomocí isotachoforézy v proužku netkané textilie
Nová metoda zakoncentrování a purifikace DNA z biologických vzorků využívá isotachoforetické separace řetězců DNA v jednorázově použitelném proužku netkané textilie. Pozice frakcí je vyznačena třemi barevnými markery, jejichž elektroforetická mobilita se blíží mobilitě DNA. S využitím jednoduché instrumentace a velmi levného separačního lože metoda umožňuje koncentrovat DNA z poměrně velkých objemů a purifikovat ji ze surových buněčných lyzátů.
ENDNA purification and concentration by isotachophoresis in nonwoven fabric strip
A novel method for concentration and purification of DNA from biological samples is based on isotachophoretic separation of DNA strands in a separation bed made of a disposable nonwoven fabric strip. The fractions were marked by three colored markers of electrophoretic mobility closely surrounding the mobility of DNA. The method is capable to concentrate DNA from bulk volume and to further purify it from crude cell lysates using a simple instrumentation and low-cost disposable separation bed.
Spolupracující subjekt
Kontaktní osobaMgr. Filip Duša, Ph.D., 532290217, dusa@iach.cz
Publikace (ASEP)
DUŠA, Filip, MORAVCOVÁ, Dana, ŠLAIS, Karel. DNA purification and concentration by isotachophoresis in nonwoven fabric strip. Analytica Chimica Acta. 2020, 1117(JUN), 41-47. ISSN 0003-2670 Dostupné z: 10.1016/j.aca.2020.04.029.
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID1800
Výsledky vědecké činnosti
Schematické uspořádání isotachoforetického přístroje pro purifikaci DNASchematics of ITP instrument for DNA purificationIlustrace zobrazuje schematické uspořádání isotachoforetického přístroje pro purifikaci DNA.The illustration shows a schematic arrangement of the isotachophoretic instrument for DNA purification.
Výsledek č. 3. Čárový kód foton-upkonverze pro monitorování enzymatických reakcí s fluorescenčními reportéry v kapkové mikrofluidice
Anotace
CZČárový kód foton-upkonverze pro monitorování enzymatických reakcí s fluorescenčními reportéry v kapkové mikrofluidice
Uvádíme čárové kódy luminiscenční fotonové konverze pro indexování chemického obsahu kapek v mikrofluidice. Je popsáno kódování a dekódování počáteční koncentrace enzymu p-galaktosidázy a substrátu 4-methylumbelliferyl p-D-galaktopyranosidu. Čárový kód se čte nezávisle a současně s fluorescenčním produktem 4-methylumbelliferonem.
ENPhoton-upconversion barcode for monitoring enzymatic reactions with fluorescence reporters in droplet microfluidics
We report luminescent photon-upconversion barcodes for indexing the chemical content of droplets. The encoding and decoding of the initial concentration of enzyme β-galactosidase and substrate 4-methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside are described. The barcode is read independently and simultaneously with fluorescent product 4-methylumbelliferone.
Spolupracující subjektInstitute of Physics of Materials of the Czech Academy of Sciences, Brno, Czech Republic
Kontaktní osobaMgr. Antonín Hlaváček, Ph.D., 532290254, hlavacek@iach.cz
Publikace (ASEP)
HLAVÁČEK, Antonín, KŘIVÁNKOVÁ, Jana, PIZÚROVÁ, Naděžda, VÁCLAVEK, Tomáš, FORET, František. Photon-upconversion barcode for monitoring an enzymatic reaction with a fluorescence reporter in droplet microfluidics. Analyst. 2020, 145(23), 7718-7723. ISSN 0003-2654 Dostupné z: 10.1039/D0AN01667E
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID1796
Výsledky vědecké činnosti
Simultánní detekce fluorescence a fotonové upkonverzeSimultaneous detection of fluorescence and photon-upconversionSimultánní detekce fluorescence a fotonové upkonverze. (A) Objektiv sbírá luminiscenci do spektroskopu pole CCD (rozsah spektra 435–875 nm). (B) Nezávislá excitace fotonové přeměny a fluorescence v mikrokapce. Součet přijatých emisí byl ekvivalentní emisi, když byly excitace 364 i 979 nm aplikovány společně.Simultaneous detection of fluorescence and photon-upconversion. (A) The objective collects the luminescence into a CCD array spectroscope (spectra range 435–875 nm). (B) Independent excitation of photonupconversion and fluorescence in a microdroplet. The sum of received emissions was equivalent to the emission when both 364 and 979 nm excitations were applied together.
Ocenění zaměstnanci
1.
OceněnýMgr. Ivona Voráčová, Ph.D.
CenaBest Poster Award by Peer Review
Oceněná činnostOcenění za nejlepší poster na konferenci ITP 2020 s názvem Epitachophoresis : Media stabilizing LE and TE boarder.
Ocenění udělilThe Organizing Committee of the 27th International Symposium on Electrophoretic and Liquid Phase Separation Techniques.
Další spec. informace o pracovišti
Terciární vzdělávání - dílčí dohody o spolupráci s vysokými školami
Název VŠNázev fakultyStudijní oborDatum uzavření dílčí dohodyPlatnost odPlatnost doJméno pověřené osobyFunkce pověřené osoby
Masarykova univerzita v BrněPřírodovědecká fakulta Chemie23. 1. 201923. 1. 2019doba neurčitáIng. František Foret, DSc.ředitel
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakultaAnalytická chemie27. 5. 201927. 5. 2019Ing. František Foret, DSc.ředitel
Vysoká škola chemicko-technologická v PrazeFakulta chemicko-inženýrskáChemie a Molekulární chemická fyzika a senzorika24. 8. 2018 24. 8. 2018 doba neurčitáIng. František Foret, DSc.ředitel
Terciární vzdělávání
Studijní programNázev VŠNázev fakultyStudijní oborPředmětPřednáškyCvičeníSeminářeVedení pracíUčební textyJiné
1. PregraduálníMasarykova univerzitaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieZáklady analytické chemieano
2. PregraduálníMasarykova univerzitaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieStopová analýzaano
3. PregraduálníMasarykova univerzitaLékařská fakultaNutriční terapeutPotravinářská chemie Iano
4. PregraduálníMasarykova univerzitaLékařská fakultaNutriční terapeutPotravinářská chemie IIano
5. PregraduálníMasarykova univerzitaLékařská fakultaNutriční terapeutLékařská toxikologieano
6. PregraduálníVysoké učení technické v Brně (VUT)Fakulta chemickáChemie a technologie ochrany životního prostředíInstrumentální a strukturní analýzaano
7. PregraduálníVysoké učení technické v Brně (VUT)Fakulta chemickáChemie potravin a biotechnologií, Chemie pro medicínské aplikacePraktikum z instrumentální a strukturní analýzyano
8. PregraduálníUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieGenerování těkavých specií prvků (MC230P76)ano
9. PregraduálníUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemie/Klinická a toxikologická analýza, Erasmus studentiAnalytical Spectrometry (MC230P81)ano
10. PregraduálníUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemie/Klinická a toxikologická analýzaMetody atomové spektrometrie (MC230P13)ano
11. PregraduálníUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemie/Klinická a toxikologická analýza, Erasmus studentiPraktikum z pokročilých spektrometrických metod (MC230C17)ano
12. PregraduálníUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemie/Klinická a toxikologická analýzaDiplomová práceano
13. DoktorskýVysoké učení technické v Brně (VUT)Fakulta chemickáChemie potravin a biotechnologiíDizertační práce doktorskáano
14. DoktorskýMasarykova univerzitaFakulta přírodovědeckáAnalytická chemieDizertační práce doktorskáano
15. DoktorskýUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieDizertační práce doktorskáano
Vzdělávání na ZŠ a SŠ
AkcePořadatelPopis činnosti
1. Středoškolská odborná činnost (SOČ)Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 1829/14Student 3. ročníku gymnázia se v rámci SOČ podílí na hledání vztahů mezi podmínkami leptání křemenných kapilár superkritickou vodou a výslednou morfologií vnitřního povrchu kapilár.
2. Středoškolská odborná činnost (SOČ)JCMM, z. s. p. o.Studentka 3. ročníku gymnázia se v rámci SOČ podílí na optimalizaci podmínek pro stanovení těkavých organických sloučenin ze skupiny BTEX (benzen, toluen, ethylbenzen a xylen) v ovzduší s využitím difuzního denuderu ve spojení s off-line analýzou pomocí plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií.
3. Chemická olympiádaMŠMT ČRSpoluorganizace krajských kol ChO kategorií A, B, C, D a E v kraji Praha ve školním roce 2019/2020 i 2020/2021
4. Středoškolská odborná činnost (SOČ)Střední průmyslová škola chemická BrnoStudentka 3. ročníku Střední průmyslové školy chemické v Brně se v rámci SOČ zabývala separací foton up-konverzních nanočástic s využitím gelové elektroforézy.
Výsledky - hospodářské smlouvy
ZadavatelNázev - českyNázev - anglickyAnotaceUplatnění
1. VF, a.s., Černá HoraVývoj a výroba monitorů plynů a aerosolůDevelopment and production of gas and aerosols monitorsVývoj a testování zařízení, která jsou určena k odběru vzorků 3H a 14C ze vzduchu. Vzorky se zachycují do sorbentů, sorbentem pro 3H je standardně silikagel, sorbentem pro 14C je standardně hydroxid sodný. Získané vzorky jsou určeny k následné laboratorní analýze. Analýzou zjištěné hodnoty aktivit odebraných vzorků slouží ke stanovení bilance vypouštěného 3H a 14C z jaderných zařízení.
Sledování radiační situace v jaderných elektrárnách.
2. Medycyna Diagnostyczna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Szczecin, Polsko (Prof. Jan Lubinski)Specie arsenu v plné krvi jako ukazatel rizika rakoviny prsuArsenic species in whole blood as risk markers of breast cancerPilotní studie ultrastopových koncentrací specií As přítomných v krvi kohorty polských žen. Získané koncentrace specií As v krvi budou korelovány s mutací genu BRCA1 a výskytem rakoviny prsu.
Výzkum zatím stále probíhá.
3. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (Mgr. Petr Cígler, Ph.D.)Stanovení stop kovů pro vývoj kvantového snímáníDetermination of metal traces for development of quantum sensingAnalýzy stopových obsahů přechodných kovů metodou ICP-MS/MS pro vývoj opticky odečítaného, tzv. kvantového, snímaní přítomnosti paramagnetických specií pomocí mřížkových poruch v nanokrystalech diamantu. Jedná se o velice citlivou metodu, která vede až k citlivosti desítek iontů pro difrakčně limitovaný segment prostoru.
Spolupráce zatím nebyla ukončena.
4. Roche, Inc., Pleasanton, CA, USASpozorovaný společný výzkumSponsored joint researchVýzkum koncentrace DNA pomocí epitachoforézy kdy dochází v laboratorním zařízení k separaci a koncentraci aniontů na rozhraní diskontinuálního elektrolytového systému.
Vnitřní použití ve firmě Roche, 3 společné publikace a patentová aplikace.
Významné patenty
Patent č. 1.
CZAfinitní nosič pro selektivní vychytávání bakteriofágů a/nebo pro jejich separaci a způsob selektivního vychytávání bakteriofágů a/nebo jejich separace pomocí kapilární elektroforézy
Popisuje se afinitní nosič, který je určený pro selektivní vychytávání bakteriofágů a/nebo pro jejich separaci. Tento nosič je tvořený substrátem, přičemž povrch substrátu je opatřený naadherovanými buňkami alespoň jednoho bakteriálního kmene. Po napadení buněk specifickými bakteriofágy a po jejich inkubaci se bakteriofágy z buněk uvolní. Následně se pak izolují a separují, s výhodou pomocí kapilární elektroforézy.
ENAn affinity carrier for the selective capture of bacteriophages and / or for their separation and method for selective capture of bacteriophages and / or their separation by capillary electrophoresis
An affinity carrier is described which is intended for the selective capture of bacteriophages on cells adhered on the substrate. After attacking the cells specific bacteriophages and after their incubation, bacteriophages are released from the cells, isolated and separated, preferably by capillary electrophoresis.
KategoriePatentZapsán pod číslem308274
Kontaktní osobaIng. Marie Horká, CSc., 532290221, horka@iach.cz
VyužitíVýsledky mohou usnadnit klinické studie přípravy fágů a přispět k farmakokinetickým studiím pro terapii pomocí fágů.
Mezinárodní projekty
SpolupráceNorske fondy – TAČR, KAPPA Programme TO01000232 = Fast and sensitive bioanalysis using micromachined electrospray interfaces with microscale separations
Počet projektů1
SpolupráceCOST PortASAP, Visegrad Group (V4)-Korea Joint Research Program On Chemistry and Chemical Engineering - Microelectrophoretic tools for bioanalysis (MTB)
Počet projektů1
Členství v mezinárodních organizacích
Vědecký pracovníkMezinárodní organizaceFunkceFunkční období
1. Ing. František Foret, DSc.CASSS – An International Separation Science Society, Emeryville, CA, USAAssociate Director01. 01. 2020 - 31. 12. 2020
2. RNDr. Pavel Mikuška, CSc.Česká aerosolová společnost - Czech Aerosol SocietyMístopředseda01. 01. 2020 - 31. 12. 2020
Uzavřené smlouvy se zahraničními partnery
Partnerská instituceZeměTéma spolupráceDatum podpisu smlouvy
1. SINTEFNorskoSmlouva a spolupráce v rámci TAČR.01.10.2020
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID1794
Výsledky vědecké činnosti
Koncentrace dikarboxylových kyselin v PM2,5 aerosolu, početní koncentrace částic, globální záření, teplota a relativní vlhkost vzduchu v Brně během letní kampaněThe concentration of dicarboxylic acids in PM2.5 aerosol, particle number concentration, global radiation, temperature and relative humidity of air in Brno during summer campaignACTJU – vzorkovač aerosolů, IC – iontová chromatografie, GC/MS – plynová chromatografie spojená s hmotnostní spektrometrií, t - teplota, RH – relativní vlhkost, PM2.5 – hmotnostní koncentrace aerosolů s částicemi menšími než 2,5 µm, PNC – početní koncentrace částic.ACTJU – aerosol sampler (Aerosol Counterflow Two-Jets Unit), IC – ion chromatography, GC/MS – gas chromatography connected with mass spectrometry, t - temperature, RH – relative humidity, PM2.5 – mass concentration of aerosol particles smaller than 2.5 µm, PNC – particle number concentration.
Obr. ID1795
Výsledky vědecké činnosti
Grafický abstraktGraphical abstractGrafické shrnutí hlavních výsledků letní experimentální kampaně.Graphical summary of main results of summer experimental campaign.
Obr. ID1796
Výsledky vědecké činnosti
Simultánní detekce fluorescence a fotonové upkonverzeSimultaneous detection of fluorescence and photon-upconversionSimultánní detekce fluorescence a fotonové upkonverze. (A) Objektiv sbírá luminiscenci do spektroskopu pole CCD (rozsah spektra 435–875 nm). (B) Nezávislá excitace fotonové přeměny a fluorescence v mikrokapce. Součet přijatých emisí byl ekvivalentní emisi, když byly excitace 364 i 979 nm aplikovány společně.Simultaneous detection of fluorescence and photon-upconversion. (A) The objective collects the luminescence into a CCD array spectroscope (spectra range 435–875 nm). (B) Independent excitation of photonupconversion and fluorescence in a microdroplet. The sum of received emissions was equivalent to the emission when both 364 and 979 nm excitations were applied together.
Obr. ID1800
Výsledky vědecké činnosti
Schematické uspořádání isotachoforetického přístroje pro purifikaci DNASchematics of ITP instrument for DNA purificationIlustrace zobrazuje schematické uspořádání isotachoforetického přístroje pro purifikaci DNA.The illustration shows a schematic arrangement of the isotachophoretic instrument for DNA purification.