Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Pracoviště dosud neukončilo sběr údajů
Pedagogické činnosti
Uzavřené dílčí dohody o spolupráci s VŠ při uskutečňování DSP
Celkový počet uzavřených dohod pracoviště AV ČR k 31. 12.3
Výchova studentů
Počet absolventů v r. 2019Počet doktorandů k 31.12.2019Počet nově přijatých v r. 2019
Doktorandi (studenti DSP)183
- z toho doktorandů ze zahraničí000
Výchova pregraduálních studentů
Počet pregraduálních studentů podílejících se na vědecké činnosti pracoviště
Vědecké a vědecko-pedagogické hodnosti pracovníků ústavu
Věd. hodnost nebo titulVědecko-pedagog. hodnost
DrSc.DSc.CSc., Ph.D., Dr.profesordocent
Počet k 31.12.2019135134
- z toho uděleno v roce 201900100
Pedagogická činnost pracovníků ústavu
Letní semestr 2018/2019Zimní semestr 2019/2020
Celkový počet odpřednášených hodin na VŠ v programech bakalářských/magisterských/doktorských41613119731
Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení v bakalářských programech4001100
Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení v magisterských programech201801
Počet pracovníků ústavu působících na VŠ v programech bakalářských/magisterských/doktorských152273
Vzdělávání středoškolské mládeže
Pololetí ve škol. roce 2018/2019Pololetí ve škol. roce 2019/2020
Počet odpřednášených hodin00
Počet vedených prací (např. SOČ)20
Počet organizovaných/spoluorganizovaných soutěží0000
Spolupráce ústavu s VŠ ve výzkumu
Pracoviště AV příjemcemPracoviště AV spolupříjemcem
Počet projektů řešených v r. 2019 společně s VŠ (grantové/programové)1020
Společná pracoviště ústavu s účastí VŠ
Mezinárodní spolupráce
1.Počet konferencí s účastí zahraničních vědců (pracoviště jako pořadatel nebo spolupořadatel)3
2.Počet členství v orgánech mezinárodních vědeckých vládních a nevládních organizací (společnosti, komitéty)2
3.Počet uzavřených nových smluv se zahraničními partnery0
4.Počet běžících smluv se zahraničními partnery (včetně nově uzavřených)1
5.Počet grantů a projektů financovaných ze zahraničí0
5.a- z toho z programů EU0
5.b- z toho z programů EU0
6.Počet přijetí zahraničních delegací na žádost veřejné správy (např. úřadu vlády, ministerstva), vedení AV ČR či zahraničních zastupitelských úřadů0
Vynálezy
ROK 2019
početdělenépracovištělicencedělenépracoviště
Česká republika
Přihlášky vynálezů podané v ČR1---
Patenty udělené v ČR1
Užitné vzory podané v ČR---
Užitné vzory zapsané v ČR
Ochranné známky podané v ČR---
Ochranné známky zapsané v ČR
Průmyslové vzory podané v ČR---
Průmyslové vzory zapsané v ČR
Přihlášky vynálezů podané v zahraničí
Mezinárodní systém "PCT" - mezinárodní přihláška "PCT"---
- národní, resp. regionální fáze z "PCT"---
Přímo z ČR - národní resp. regionální fáze---
Patenty udělené v zahraničí
Regionální (u EPO, EAPO, OAPI, ARIPO)
- z toho národní patenty
Národní
Dodatkové ochranné osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin (SPC) a šlechtitelská osvědčení
Žádost o udělení SPC v ČR---
SPC jež nabylo účinnosti v ČR
Žádost o udělení ochranných práv k nové odrůdě rostlin v ČR---
Šlechtitelská osvědčení v ČR
Poznámka:
Detašovaná pracoviště
Označení pracovištěVedoucí pracovištěAdresa
1. Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. - Oddělení stopové prvkové analýzyprof. RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc.Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Char. vědecké činnosti - CZ
Předmětem hlavní činnosti pracoviště je výzkum a vývoj nových principů, metod a instrumentace v oblasti analytických metod použitelných pro rozvoj dalších vědeckých oblastí, především biologických a medicínských věd, ochrany zdraví člověka a životního prostředí. Základní výzkum je zaměřen zejména na separační a spektrální metody, systémovou miniaturizaci a nanotechnologie a řeší problémy v oblasti proteomiky, genomiky, analýzy léčiv, tělních tekutin a monitorování životního prostředí.Výzkumná činnost v roce 2019 zahrnovala například vývoj a aplikaci elektroforetických technik, koncentrace a separace bioanalytů včetně charakterizace separovaných mikroorganismů hmotnostní spektrometrií MALDI-TOF, vývoj a využití nových formátů křemenných kapilár leptaných superkritickou vodou, návrh a testování nové detekční cely pro přenosný kapalinový chromatograf studium interakcí toxických amfifilních látek s biomembránami a charakterizaci markerů isoelektrického bodu pomocí kapilární isoelektrické fokusace. Základní výzkum mikroextrakcí v kapalné fázi zahrnoval využití nových materiálů pro ukotvení kapalné membrány, nových extrakčních principů pro elektricky indukovaný přenos v dvoufázovém uspořádání přímo do plovoucí kapky organického rozpouštědla a online spojení mikroelektromembránové extrakce s kapalinovou chromatografií. Studium suchých krevních skvrn prokázalo, že nepřesnosti v kvantitativní analýze způsobené nestálou velikostí skvrn pro rozdílné hodnoty hematokritu mohou být eliminovány analýzou pomocí kapilární elektroforézy s bezkontaktním vodivostním detektorem. V rámci výzkumu koncentračních a fokusačních technik pro kapilární elektroforézu byl zformulován podrobný teoretický popis fokusace na inverzním elektromigračně-disperzním gradientu. V experimentální oblasti pokračovalo studium využití izotachoforézy pro citlivé selektivní separace, např. kationtové chirální separace izomerů metadonu.V rámci společného výzkumu s firmou Roche Inc., USA byla rozpracována nová epitachophoretická metoda extrakce DNA z mililitrových objemů krevní plazmy. Ve spolupráci s Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR jsme studovali produkci kyseliny dusité při eliminaci oxidů dusíku fotokatalytickou oxidací na různých vrstvách TiO2. Začal vývoj nového miniaturizovaného detektoru kyseliny dusité.Provedli jsme měření plynného amoniaku a NH4+ v částicích aerosolu ve vzduchu v laboratoři a studovali vzájemnou konverzi obou forem v závislosti na teplotě v místnosti.Rostliny ječmene jarního byly exponovány nanočásticím CuO po dobu 2 týdnů. Po skončení expozice byly části rostlin analyzovány na obsah Cu.Vybrané orgány myší (plíce, mozek, játra, ledviny, slezina, femur) z inhalačního experimentu v roce 2018 byly analyzovány na obsah dalších kovů (K, Na, Ca, Mg) metodou AAS. Ve spolupráci s Ústavem pro výzkum globální změny AV ČR a Centrem dopravního výzkumu proběhla na balkóně ústavu 14-denní předběžná kampaň zaměřená na analýzu atmosférických aerosolů ve vzduchu.Na balkoně ústavu se uskutečnilo vzorkování BTEX v ovzduší použitím difúzního denuderu se stékajícím filmem kapaliny (heptan), zachycené BTEX byly analyzovány s GC-MS. Pokračovaly analýzy extraktů aerosolových částic ze spalování hnědého a černého uhlí z různých kotlů na obsah polycyklických aromatických uhlovodíků, n-alkanů a hopanů. Pomocí dvoufotonové laserem indukované atomové fluorescence byla po čtyřiceti letech nezvratně prokázána platnost radikálové teorie atomizace v nejčastěji používaném atomizátoru hydridů pro atomovou absorpční spektrometrii (AAS). Byla vynalezena nová, modulární, konstrukce zařízení pro prekoncentraci prvků tvořících těkavé hydridy pro ultracitlivé stanovení těchto prvků AAS. Byly vyvinuty dva jednoduché přístupy pro speciační analýzu rtuti v kouřových zplodinách. Kromě toho byla nalezena cesta účinného fotochemického generování těkavé formy wolframu a popsána metoda stanovení bismutu vykazující vynikající opakovatelnost a extrémně nízký detekční limit.
Char. vědecké činnosti - EN
The core activities of the Institute of Analytical Chemistry are research and development of new principles, methods, and instrumentation in the field of analytical methods applicable for the development of other scientific areas, especially biological and medical science, human health and environmental protection. Fundamental research is focused especially on separation and spectroscopic methods, systematic miniaturization and nanotechnology dealing with topics in proteomics, genomics, drug analysis, body fluids analysis, and environmental monitoring. Research activities in the year 2019 included, e.g., development and application of electrophoretic methods to purify, concentrate and separate bio-analytes, characterization of separated microorganisms by MALDI-TOF mass spectrometry, development and application of new formats of supercritical water-etched fused silica capillaries, novel design and testing of detection cell for the portable liquid chromatograph, studies of interactions between toxic amphiphilic substances and biomembranes, and characterization of isoelectric point markers by capillary isoelectric focusing. Fundamental research of liquid-phase microextraction demonstrated the application of novel supporting materials, novel extraction principles for the two-phase electrically-driven transfer of analytes directly into a floating drop of an organic solvent and online coupling of electromembrane extraction to liquid chromatography. Study of dried blood spots (DBS) revealed that low precision of quantitative analysis (caused by the different spot sizes of DBS with different hematocrit levels) could be eliminated by capillary electrophoresis with contactless conductivity detection. The research of focusing and concentrating techniques for capillary electrophoresis resulted in the formulation of a detailed theoretical description of focusing on inverse electromigration-dispersion gradient. Experimental work continued in the field of application of isotachophoresis to sensitive and selective separations, as e.g., cationic chiral separations of methadone isomers.The new epitachophoretic method for the extraction of DNA from milliliter sample volumes was developed during the continuing joined research with the company Roche, Inc., USA. In cooperation with J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry CAS, we studied the production of nitrous acid during the elimination of nitrogen oxides by photocatalytic oxidation on different layers of TiO2. The development of a new miniaturized detector of nitrous acid began. We performed the measurements of gaseous ammonia and particulate NH4+ in laboratory air and studied the conversion of both forms depending on the room temperature. Plants of spring barley were exposed to CuO nanoparticles for two weeks. After exposure, plant parts were analyzed for Cu content.Selected organs of mice (lungs, brain, liver, kidney, spleen, femur) from the inhalation experiment in 2018 were analyzed for the content of other metals (K, Na, Ca, Mg) by AAS method.In collaboration with the Institute for Global Change Research Institute CAS and the Transport Research Center, a 14-day preliminary campaign focused on the analysis of atmospheric aerosols in the air took place on the balcony of IACH CAS.The sampling of BTEX in the air using a wet effluent diffusion denuder with liquid film (heptane) was performed on the balcony of the Institute, captured BTEX were analyzed with GC-MS.We continued in analyses of extracts of aerosol particles from the combustion of brown and black coal in various boilers on the content of polycyclic aromatic hydrocarbons, n-alkanes, and hopanes.In the most often used hydride atomizer for atomic absorption spectrometry (AAS), two-photon absorption laser-induced fluorescence was employed to bring after four decades for the first time conclusive proof of the validity of the radical theory of hydride atomization. A novel design of a device serving to trap hydrides to be detected by AAS was invented and two simple approaches to speciation analysis of mercury in flue gases have been developed. In addition, an efficient photochemical vapor generation of tungsten has been achieved for the first time and a method for bismuth determination was developed reaching excellent repeatability and extremely low limits of detection.
Výsledky vědecké činnosti
Výsledek č. 1. Po čtyřiceti letech byl podán přesvědčivý důkaz platnosti radikálové teorie atomizace hydridů.
Anotace
CZPo čtyřiceti letech byl podán přesvědčivý důkaz platnosti radikálové teorie atomizace hydridů.
Pomocí dvoufotonové laserem indukované atomové fluorescence (TALIF) byla (i) po čtyřiceti letech nezvratně prokázána platnost radikálové teorie atomizace v nejčastěji používaném atomizátoru hydridů a (ii) v tomto atomizátoru nalezena distribuce vodíkových radikálů. Jedinečná schopnost TALIF odhalit distribuci vodíkových radikálů otevírá cestu k elegantní optimalizaci atomizace hydridů.
ENRadical theory of hydride atomization confirmed after four decades.
In the most often employed hydride atomizer, two-photon absorption laser-induced fluorescence (TALIF) was employed (i) to bring after four decades for the first time a conclusive proof of the existence of H radical population thus confirming unambiguously the radical theory of hydride atomization and (ii) to determine distribution of H radicals in the atomizer. The superb power of TALIF to determine distribution of H radicals opens a way to an elegant optimization of hydride atomization.
Spolupracující subjektMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osobaprof. RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc., 296 442 490, dedina@biomed.cas.cz
Publikace (ASEP)
Dvořák, P., Talába, M., Kratzer, Jan, Dědina, Jiří. Radical theory of hydride atomization confirmed after four decades - determination of H radicals in a quartz hydride atomizer by two-photon absorption laser-induced fluorescence. <em>Chemical Science. </em> 2019, 10(12), 3643-3648. ISSN 2041-6520 doi: 10.1039/c8sc05655b
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID1663
Výsledky vědecké činnosti
Znázornění situace v atomizátoru hydridů.Reprezentation of the situation in the hydride atomizer.Znázornění situace v atomizátoru hydridů.Reprezentation of the situation in the hydride atomizer.
Výsledek č. 2. Makrofluidické zařízení pro preparativní koncentraci založené na epitachoforéze.
Anotace
CZMakrofluidické zařízení pro preparativní koncentraci založené na epitachoforéze.
Vyvinuli jsme nové separační zařízení s kruhovou architekturou, které koncentruje a shromažďuje ionty z několika mililitrů do mikrolitrové frakce. Ke koncentraci fragmentů DNA používáme diskontinuální elektrolytový systém. Vzorek smíchaný s koncovým elektrolytem migruje směrem ke sběrné nádobce ve středu zařízení. Protože migrace zón se při pohybu směrem do středu zrychluje, pojmenovali jsme tuto metodu Epitachoforéza z řeckého slova „επιταχυνω (epitachýnο)“, což znamená „zrychlení“.
ENMacrofluidic Device for Preparative Concentration Based on Epitachophoresis.
We have developed a new circular architecture separation device that concentrates and collects ions from a few milliliters into a microliter fraction.We use a discontinuous electrolyte system to concentrate DNA fragments.The sample mixed with the terminating electrolyte migrates towards the collection vessel at the center of the device.As zone migration accelerates as it moves towards the center,we have called this method Epitachophoresis from the Greek word "επιταχυνω (epitachyn)" acceleration.
Spolupracující subjektRoche Sequencing Solutions, Inc., Pleasanton, CA, USA.
Kontaktní osobaIng. František foret, DSc., 532 290 183, foret@iach.cz
Publikace (ASEP)
Foret, František, Datinská, Vladimíra, Voráčová, Ivona, Novotný, Jakub, Gheibi, P., Berka, J., Astier, Y. Macrofluidic device for preparative concentration based on epitachophoresis. <em>Analytical Chemistry. </em> 2019, 91(11), 7047-7053. ISSN 0003-2700 doi: 10.1021/acs.analchem.8b05860
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID1660
Výsledky vědecké činnosti
Migrující zóna DNA.Migrating zone of DNA.DNA migrující v koncentrované zóně ke středu zařízení.DNA migrating in the concentrated zone towards the center of the device.
Výsledek č. 3. Srovnání plynných a aerosolových polutantů v emisích ze spalování biomasy a uhlí v moderních a starých typech kotlů používaných pro vytápění domácností v České republice, ve střední Evropě.
Anotace
CZSrovnání plynných a aerosolových polutantů v emisích ze spalování biomasy a uhlí v moderních a starých typech kotlů používaných pro vytápění domácností v České republice, ve střední Evropě.
Bylo porovnáno chemické složení emisí ze starých (prohořívacích, odhořívacích) a moderních (zplyňovacích, automatických) kotlů provozovaných s různými palivy. Emise produktů nedokonalého spalování (CO, částice, polycyklické aromatické uhlovodíky) byly vyšší ze spalování pevných paliv v kotlích starého typu než v kotlích moderního typu. Nejvyšší koncentrace částic a organických sloučenin v aerosolech byly nalezeny v emisích z kotlů starého typu.
ENComparison of emissions of gaseous and particulate pollutants from the combustion of biomass and coal in modern and old-type boilers used for residential heating in the Czech Republic, Central Europe.
The chemical composition of emissions from old-type (overfire, down-draft) and modern-type (automatic, gasification) boilers operated with different fuels was compared. Emissions of products of incomplete combustion (CO, particles, polycyclic aromatic hydrocarbons) were higher from combustion of solid fuels in old-type boilers than from that in modern-type boilers. The highest concentrations of particulate matter and particulate organic compounds were found in emissions from old-type boilers.
Spolupracující subjektVŠB-TU Ostrava
Kontaktní osobaIng. Kamil Křůmal, Ph.D., 532 290 144, krumal@iach.cz
Publikace (ASEP)
Křůmal, Kamil, Mikuška, Pavel, Horák, J., Hopan, F., Krpec, K. Comparison of emissions of gaseous and particulate pollutants from the combustion of biomass and coal in modern and old-type boilers used for residential heating in the Czech Republic, Central Europe. <em>Chemosphere. </em> 2019, 229(AUG), 51-59. ISSN 0045-6535 doi: 10.1016/j.chemosphere.2019.04.137
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID1659
Výsledky vědecké činnosti
Emisní faktory polycyklických aromatických uhlovodíků ze spalování mokrého a suchého dřeva, dřevěných pelet, hnědouhelných briket, hnědého a černého uhlí v různých typech teplovodních kotlů.Emission factors of polycyclic aromatic hydrocarbons from the combustion of wet and dry wood, wood pellets, brown coal briquettes, brown and hard coal in different types of hot-water boilers.B1 – prohořívací kotel, B2 – odhořívací kotel, B3 – zplyňovací kotel, B4 - automatický kotel.B1 - overfire boiler, B2 - boiler with down-draft combustion, B3 - gasification boiler, B4 - automatic boiler.
Ocenění zaměstnanci
1.
OceněnýÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i., převzala prof. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc.
CenaUdělení pamětní medaile za spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MU
Oceněná činnostUdělení pamětní medaile při příležitosti 100. výročí založení univerzity, za spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MU.
Ocenění udělildoc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity
2.
OceněnýMgr. Barbora Štádlerová
CenaJAAS Best Oral Prize at the 15th Rio Symposium on Atomic Spectrometry
Oceněná činnostOcenění za nejlepší přednášku na konferenci 15th Rio Symposium on Atomic Spectrometry.
Ocenění udělilRoyal Society of Chemistry
3.
OceněnýMgr. Ivona Voráčová, Ph.D.
Cena1st Place in Best Poster Awards
Oceněná činnost1. místo v soutěži o nejlepší poster na konferenci CECE 2019.
Ocenění udělilProf. Tomasz Baczek, Chairman of the International Scientific and Organizing Committee
4.
OceněnýIng. Lenka Burdějová, Ph.D.
Cena3rd Place in Best Poster Awards
Oceněná činnost3. místo v soutěži o nejlepší poster na konferenci CECE 2019.
Ocenění udělilProf. Tomasz Baczek, Chairman of the International Scientific and Organizing Committee
Další spec. informace o pracovišti
Terciární vzdělávání - dílčí dohody o spolupráci s vysokými školami
Název VŠNázev fakultyStudijní oborDatum uzavření dílčí dohodyPlatnost odPlatnost doJméno pověřené osobyFunkce pověřené osoby
Masarykova univerzita v BrněPřírodovědecká fakulta Chemie23. 1. 201923. 1. 2019doba neurčitáIng. František Foret, DSc.ředitel
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakultaAnalytická chemie27. 5. 201927. 5. 2019Ing. František Foret, DSc.ředitel
Vysoká škola chemicko-technologická v PrazeFakulta chemicko-inženýrskáChemie a Molekulární chemická fyzika a senzorika24. 8. 2018 24. 8. 2018 doba neurčitáIng. František Foret, DSc.ředitel
Terciární vzdělávání
Studijní programNázev VŠNázev fakultyStudijní oborPředmětPřednáškyCvičeníSeminářeVedení pracíUčební textyJiné
1. PregraduálníVysoké učení technické v BrněFakulta chemickáPotravinářská chemie a biotechnologiePraktikum z instrumentální a strukturní analýzyano
2. PregraduálníVysoké učení technické v BrněFakulta chemickáChemie pro medicínské aplikacePraktikum z instrumentální a strukturní analýzyano
3. PregraduálníMasarykova univerzitaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieZáklady analytické chemieano
4. PregraduálníMasarykova univerzitaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieStopová analýzaano
5. PregraduálníMasarykova univerzitaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieDiplomová práceano
6. PregraduálníMasarykova univerzitaLékařská fakultaNutriční terapeutPotravinářská chemie Iano
7. PregraduálníMasarykova univerzitaLékařská fakultaNutriční terapeutPotravinářská chemie IIano
8. PregraduálníMasarykova univerzitaLékařská fakultaNutriční terapeutLékařská toxikologieano
9. PregraduálníUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemie, Klinická a toxikologická analýzaMetody atomové spektrometrie (MC230P13)ano
10. PregraduálníVysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemicko-inženýrskáAnalytická chemie a jakostní inženýrstvíDiplomová práceano
11. PregraduálníUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemie, Klinická a toxikologická analýza, Erasmus studentiAnalytical Spectrometry (MC230P81)ano
12. PregraduálníUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemie, Klinická a toxikologická analýza, Erasmus studentiPraktikum z pokročilých spektrometrických metod (MC230C17)ano
13. PregraduálníUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaKlinická a toxikologická analýzaDiplomová práceano
14. PregraduálníMasarykova univerzitaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieTrends in Analytical Chemistry (C5150)ano
15. PregraduálníVysoké učení technické v BrněFakulta chemickáChemie a technologie ochrany životního prostředíInstrumentální a strukturní analýzaano
16. PregraduálníUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemie / Klinická a toxikologická analýza, Erasmus studentiAdvances in Spectrometric Methods (MC230P65)ano
17. PregraduálníVysoké učení technické v BrněFakulta chemickáChemie pro medicínské aplikaceDiplomová práceano
18. DoktorskýUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieDisertační práceano
19. DoktorskýUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemie, Klinická a toxikologická analýzaGenerování těkavých specií prvků - MC230P76ano
20. DoktorskýVysoké učení technické v BrněFakulta chemickáPotravinářská chemieDisertační práceano
21. DoktorskýMasarykova univerzitaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieDisertační práceano
22. DoktorskýUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieSpeciační prvková analýza MC230P77ano
23. DoktorskýUniverzita PardubiceFakulta chemicko-technologickáKatedra biologických a biochemických vědDisertační práceano
Vzdělávání na ZŠ a SŠ
AkcePořadatelPopis činnosti
1. Chemická olympiádaMŠMT ČRSpoluorganizace krajských kol ChO kategorií A, B, C, D a E v kraji Praha ve školním roce 2018/2019 i 2019/2020.
2. Vedení dvou prací v rámci středoškolské odborné činnosti, SOČStřední průmyslová škola chemická Brno, VranovskáDva studenti ze 4. ročníku SPŠ Chemické pod vedením Ing. Dany Strouhalové, Ph.D., vypracovali práce na téma „Využití proteomických technik pro sledování proteinového profilu karcinomu prsu“.
Vzdělávání veřejnosti
AkcePořadatelPopis činnosti
1. "Škola elementové stopové analýzy", 21. - 23. 5. 2019, II. cirkulářChromSpec, spol s.r.o.Vědecký pracovník UIACH přednesl dvě přednášky na téma: Problematika stopové a ultrastopové prvkové analýzy a contrAA - nástroj ve spektroskopických studiích pro praxi a výzkum, na odborném semináři konaném na FCH VUT v Brně.
2. Kurz Analýza organických látek, 8. ročník, Lednice 7. - 10. 10.20192THETA ASE, s.r.o., Český TěšínPracovníci UIACH přednesli přednášky pro odbornou veřejnost zaměřené na analýzu organických látek, konkrétně Elektromigrační metody.
3. Atomová absorpční spektrometrie. Kurz AAS IISpektroskopická společnost Jana Marka MarciPracovníci UIACH napsali příslušné kapitoly skript a přednesli čtyři přednášky na téma: Současný stav a vývojové směry v AAS, Atomová fluorescenční spektrometrie, Prekoncentrační postupy ve stopové prvkové analýze, Speciační analýza založená na generování hydridů a atomové absorpční a fluorescenční spektrometrii na odborném semináři konaném na VŠCHT v Praze. Citace skript: Atomová absorpční spektrometrie. Kurz AAS II. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, 2019 - (Otruba, V.), s. 52-64. ISBN 978-80-88195-17-7. Kurz proběhl ve dnech: 25. 11. 2019 - 28. 11. 2019.
4. 10. kurz ICP 2019Spektroskopická společnost Jana Marka MarciPracovník UIACH přednesl přednášku na téma: Generování hydridů ve spojení s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem, na odborném semináři konaném na Univerzitním kampusu MU Brno - Bohunice. Kurz proběhl ve dnech: 27. 05. 2019 - 30. 05. 2019
5. Kurz atomové absorpční spektrometrie a příbuzných metodSpektroskopická společnost Jana Marka MarciPracovník UIACH přednesl přednášku na téma: Přímá analýza pevných vzorků atomovou absorpční spektrometrií s elektrotermickou atomizací. Text přednášky je zahrnut do specializovaných skript kurzu. Kurz proběhl v Praze, ve dnech: 25. 11. 2019 - 28. 11. 2019.
Výsledky řešení projektů
Výsledek č.1.
Název (CZ)Organické sloučeniny a markery ze spalování uhlí v různých typech kotlů používaných pro vytápění domácností
Název (EN)Organic compounds and markers from coal combustion in different types of boilers used for household heating
Program (CZ)Spalování tuhých paliv ve starých a moderních kotlích používaných v Moravskoslezském kraji pro domovní vytápění: charakterizace emisí a výpočet rizika vzniku rakoviny plic z emisních faktorů karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků.
Program (EN)Combustion of solid fuels in old and modern types of boilers used in Moravian-Silesian region for household heating: characterization of emissions and calculation of lung cancer risk from emission factors of carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons.
VýsledekPorovnání emisních faktorů aerosolových částic, polycyklických aromatických uhlovodíků a organických markerů ze spalování uhlí ve třech typech kotlů používaných k vytápění domácností v ČR. Spalovací zkoušky byly provedeny s různými výkony kotlů (jmenovitý a dva snížené), což lépe odráží reálné emise ze spalování tuhých paliv v domácnostech.
UplatněníVýsledek byl prezentován formou přednášky na konferenci „20. výroční konference České aerosolové společnosti“ konané ve Velkých Bílovicích. Výsledky budou publikovány také v impaktovaném časopise.
PoskytovatelAkademie Věd ČR, v. v. i.
Partnerská organizaceVýzkumné energetické centrum, VŠB-TU Ostrava
Publikace (ASEP)
Křůmal, Kamil, Mikuška, Pavel, Horák, J., Hopan, F. Organické sloučeniny a markery ze spalování uhlí v různých typech kotlů používaných pro vytápění domácností. In: Vlčková, L., ed. <em>Sborník XX. výroční konference České aerosolové společnosti,</em>. Praha: Česká aerosolová společnost, 2019, S. 55-58. ISBN 978-80-270-6416-8.
Výsledky - hospodářské smlouvy
ZadavatelNázev - českyNázev - anglickyAnotaceUplatnění
1. Roche Sequencing Solutions, Inc., Pleasanton, CA, USA.Makrofluidické zařízení pro preparativní koncentraci založené na epitachoforézeMacrofluidic Device for Preparative Concentration Based on EpitachophoresisWe have developed a new circular architecture separation device that concentrates and collects ions from a few milliliters into a microliter fraction. We use a discontinuous electrolyte system to concentrate DNA fragments. The sample mixed with the terminating electrolyte migrates towards the collection vessel at the center of the device. As zone migration accelerates as it moves towards the center, we have called this method Epitachophoresis from the Greek word "επιταχυνω (epitachyn)", which means "acceleration".
Vývoj komerční technologie.
Publikace (ASEP)
Foret, František, Datinská, Vladimíra, Voráčová, Ivona, Novotný, Jakub, Gheibi, P., Berka, J., Astier, Y. Macrofluidic device for preparative concentration based on epitachophoresis. <em>Analytical Chemistry. </em> 2019, 91(11), 7047-7053. ISSN 0003-2700 doi: 10.1021/acs.analchem.8b05860
2. Swisswire Technology AG, odštěpný závod, Přímětická 1193/26, PrahaStanovení nečistot ve zlatém mikrodrátu vysoké čistoty (4-5N)Determination of impurities in gold microwire of high purity (4-5N)Metodou ICP-MS byly stanoveny nečistoty ve zlatém mikrodrátu o vysoké čistotě.
Výroba a distribuce Au mikrodrátu pro čipy nové generace.
3. VF, a.s., Černá HoraVývoj a výroba monitorů plynů a aerosolůDevelopment and production of gas and aerosols monitorsVývoj a testování zařízení, která jsou určena k odběru vzorků 3H a 14C ze vzduchu. Vzorky se zachycují do sorbentů, sorbentem pro 3H je standardně silikagel, sorbentem pro 14C je standardně hydroxid sodný. Získané vzorky jsou určeny k následné laboratorní analýze. Analýzou zjištěné hodnoty aktivit odebraných vzorků slouží ke stanovení bilance vypouštěného 3H a 14C z jaderných zařízení.
Sledování radiační situace v jaderných elektrárnách.
Významné patenty
Patent č. 1.
CZVíko držáku membrány pro přenos biomolekul a držák membrány pro přenos biomolekul pro provádění metody odsátí skvrn.
Vynález se týká víka držáku membrány pro přenos biomolekul pro provádění metody odsátí skvrn, ve kterém jsou vytvořeny průchozí dávkovací otvory a alespoň jeden odpadní otvor, přičemž průchozí dávkovací otvory jsou s tímto odpadním otvorem propojeny v blízkosti svého ústí na spodní straně víka odpadními kanálky, přičemž každý odpadní kanálek je opatřený alespoň jednou těsnicí komůrkou a/nebo alespoň na části své délky hydrofobní povrchovou vrstvou nebo úpravou.
ENBiomolecule Transfer Diaphragm Bracket Cover and Biomolecule Transfer Diaphragm Bracket holder for Performing a Blotting Method.
The present invention relates to a biomolecule transfer membrane holder for performing a stain aspiration method in which through orifices and at least one drainage aperture are formed, the throughput apertures communicating with the drainage aperture near their mouth at the underside of the lid. each waste channel is provided with at least one sealing chamber and / or at least a portion of its length with a hydrophobic coating or treatment.
KategoriePatentZapsán pod číslem308111
Kontaktní osobaIng. František Foret, DSc., 532 290 183, foret@iach.cz
VyužitíTestování vazebných vlastností biomolekul.
Mezinárodní projekty
SpolupráceCOST PortASAP, Visegrad Group (V4)-Korea Joint Research Program On Chemistry and Chemical Engineering - Microelectrophoretic tools for bioanalysis (MTB)
Počet projektů1
SpolupráceMobilitní projekt Estonsko, EST-18-03
Počet projektů1
SpolupráceMobilitní projekt Slovensko, SAV-18-16
Počet projektů1
SpolupráceMobilitní projekt Maďarsko, MTA-19-06
Počet projektů1
Akce s mezinárodní účastí
Název - českyNázev - anglickyPořadatel - českyPořadatel - anglickySpolupořadatel - českySpolupořadatel - anglickyÚčastníkůz toho zahr.Datum konáníMístoWWWKontaktní osobaVýznamná prezentace
1. ITP 2019. 26. ročník mezinárodního sympózia o elektroseparačních technikách a separacích v tekutých fázíchITP2019. 26th International Symposium on Electroseparation and Liquid Phase-Searations TechniquesUniverzita Paul SabatierPaul Sabatier UniversityÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i.Institute of Analytical Chemistry of the Czech Academy of Sciences25020001. 09. 2019 - 04. 09. 2019Toulouse, Franciehttps://www.itp2019.com/index.phpIng. František Foret, DSc.
2. CECE 2019. 16. ročník mezinárodní konference o bioanalýzeCECE 2019. 16th International Interdisciplinary Meeting on BioanalysisUniverzita v GdaňskuUniversity of GdańskÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i.Institute of Analytical Chemistry of the Czech Academy of Sciences20015024. 09. 2019 - 26. 09. 2019Gdańsk, Polskohttp://ce-ce2019.pl/Ing. František Foret, DSc.
Členství v mezinárodních organizacích
Vědecký pracovníkMezinárodní organizaceFunkceFunkční období
1. Ing. František Foret, DSc.CASSS – An International Separation Science Society, Emeryville, CA, USAAssociate Director01. 01. 2019 - 31. 12. 2019
2. RNDr. Pavel Mikuška, CSc.Česká aerosolová společnost - Czech Aerosol SocietyMístopředseda01. 01. 2019 - 31. 12. 2019
Popularizační činnost
Název akceAktivitaHl. pořadatelSpolupořadatelMísto a datum
1. Veletrh vědy, 5. ročníkPrezentace činnosti UIACH včetně praktických ukázek pro laickou veřejnost, 3 dny.SSČ AV ČR, v. v. i.Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.Výstaviště PVA Letňany, Praha, 06. 06. 2019 – 08. 06. 2019
2. Prezentace UIACH ve výloze knihkupectví ACADEMIA, nám. Svobody, BrnoPrezentace ústavu ve výloze knihkupectví Academia v Brně v měsících červenec a srpen 2019, podpořená přednáškou pro veřejnost na téma: "Nahlédnutí do tajemného světa nanočástic", konanou dne 20. srpna 2019.Sdružení moravských pracovišť AV ČRÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i.Knihkupectví ACADEMIA, nám. Svobody 13, Brno, červenec 2019 - srpen 2019
3. Festival vědy 2019, 7. ročníkPříprava a prezentace expozice zaměřené na kapkovou mikrofludiku v tématu: Nanočástice pro značení biomolekul.Dům dětí a mládeže hl.m. Prahy + ČVUT v Praze + VŠCHT v PrazeÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i.Vítězné náměstí, Praha 6, 04. 09. 2019
4. Noc vědců, 14. ročník festivaluPrezentace činnosti oddělení ENV v rámci letošního tématu „Šetrně k planetě“.VUT v Brně, Fakulta chemickáÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i.FCH VUT v Brně, Purkyňova 464/118, Brno, 27. 09. 2019
5. Den otevřených dveří na Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., v rámci TVT 2019 Návštěva dospělé veřejnosti a zájemců z řad studentů SPŠ Chemické v Brně, exkurze do laboratoří a prezentace aktuálních směrů výzkumu na odděleních UIACH.Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.SSČ AV ČR, v. v. i.UIACH, Veveří 97, 602 00 Brno, 15. 11. 2019
6. Přednáška Vliv atmosférických aerosolů na životní prostředí, znečištění vzduchu a zdraví lidíPřednáška pro veřejnost a středoškolské studenty rámci DOD, TVT 2019.Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.SSČ AV ČR, v. v. i.UIACH, Veveří 97, 60200 Brno, 15. 11. 2019
7. Týden vědy a techniky (TVT 2019)Účast na centrální expozici AV ČR, v rámci které pracovníci ústavu prezentovali dva významné výsledky UIACH (oddělení BAI a oddělení TEA).SSČ AV ČR, v. v. i.Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.AV ČR, v. v. i., Národní 1009/3, Praha, 13. 11. 2019 - 14. 11. 2019
8. Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopieOdborné zajišťování soutěže.Spektroskopická společnost Jana Marka MarciÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i.Pardubice, 29. 11. 2019
9. Popularizační předváděcí akce pro školku Hamry nad Sázavou Pracovník UIACH předvedl efektní chemické pokusy (2 hod).Mateřská školka Hamry nad Sázavou Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.Hamry nad Sázavou 358, Hamry nad Sázavou, 29. 11. 2019
10. Chemické pokusy pro dětiChemické pokusy pro děti - kontrola pH roztoku, papírová chromatografie.The Little Mole International Preschool of PragueÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i.The Little Mole International Preschool of Prague "Krecik", Riegrovy sady 38, Praha; 09. 07. 2019
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID1659
Výsledky vědecké činnosti
Emisní faktory polycyklických aromatických uhlovodíků ze spalování mokrého a suchého dřeva, dřevěných pelet, hnědouhelných briket, hnědého a černého uhlí v různých typech teplovodních kotlů.Emission factors of polycyclic aromatic hydrocarbons from the combustion of wet and dry wood, wood pellets, brown coal briquettes, brown and hard coal in different types of hot-water boilers.B1 – prohořívací kotel, B2 – odhořívací kotel, B3 – zplyňovací kotel, B4 - automatický kotel.B1 - overfire boiler, B2 - boiler with down-draft combustion, B3 - gasification boiler, B4 - automatic boiler.
Obr. ID1660
Výsledky vědecké činnosti
Migrující zóna DNA.Migrating zone of DNA.DNA migrující v koncentrované zóně ke středu zařízení.DNA migrating in the concentrated zone towards the center of the device.
Obr. ID1663
Výsledky vědecké činnosti
Znázornění situace v atomizátoru hydridů.Reprezentation of the situation in the hydride atomizer.Znázornění situace v atomizátoru hydridů.Reprezentation of the situation in the hydride atomizer.