Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Pracoviště dosud neukončilo sběr údajů
Pedagogické činnosti
Uzavřené dílčí dohody o spolupráci s VŠ při uskutečňování DSP
Celkový počet uzavřených dohod pracoviště AV ČR k 31. 12.1
Výchova studentů
Počet absolventů v r. 2018Počet doktorandů k 31.12.2018Počet nově přijatých v r. 2018
Doktorandi (studenti DSP)272
- z toho doktorandů ze zahraničí000
Výchova pregraduálních studentů
Počet pregraduálních studentů podílejících se na vědecké činnosti pracoviště3
Vědecké a vědecko-pedagogické hodnosti pracovníků ústavu
Věd. hodnost nebo titulVědecko-pedagog. hodnost
DrSc.DSc.CSc., Ph.D., Dr.profesordocent
Počet k 31.12.2018134535
- z toho uděleno v roce 201800200
Pedagogická činnost pracovníků ústavu
Letní semestr 2017/2018Zimní semestr 2018/2019
Celkový počet odpřednášených hodin na VŠ v programech bakalářských/magisterských/doktorských4160216813
Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení v bakalářských programech4001100
Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení v magisterských programech111601
Počet pracovníků ústavu působících na VŠ v programech bakalářských/magisterských/doktorských145434
Vzdělávání středoškolské mládeže
Pololetí ve škol. roce 2017/2018Pololetí ve škol. roce 2018/2019
Počet odpřednášených hodin00
Počet vedených prací (např. SOČ)10
Počet organizovaných/spoluorganizovaných soutěží0101
Spolupráce ústavu s VŠ ve výzkumu
Pracoviště AV příjemcemPracoviště AV spolupříjemcem
Počet projektů řešených v r. 2018 společně s VŠ (grantové/programové)2030
Společná pracoviště ústavu s účastí VŠ
1.
Centrum pokročilých bioanalytických technologií
Počet participujících pracovníků z ústavu94.65
Počet participujících pracovníků z partnerských pracovišť95.2
2.
Centrum studií toxických vlastností nanočástic
Počet participujících pracovníků z ústavu90.93
Počet participujících pracovníků z partnerských pracovišť458.5
Mezinárodní spolupráce
1.Počet konferencí s účastí zahraničních vědců (pracoviště jako pořadatel nebo spolupořadatel)1
2.Počet členství v orgánech mezinárodních vědeckých vládních a nevládních organizací (společnosti, komitéty)2
3.Počet grantů a projektů financovaných ze zahraničí1
3.a- z toho z programů EU1
Vynálezy
ROK 2018
početdělenépracovištělicencedělenépracoviště
Česká republika
Přihlášky vynálezů podané v ČR0---
Patenty udělené v ČR0
Užitné vzory podané v ČR0---
Užitné vzory zapsané v ČR0
Ochranné známky podané v ČR0---
Ochranné známky zapsané v ČR0
Průmyslové vzory podané v ČR0---
Průmyslové vzory zapsané v ČR0
Přihlášky vynálezů podané v zahraničí
Mezinárodní systém "PCT" - mezinárodní přihláška "PCT"0---
- národní, resp. regionální fáze z "PCT"---
Přímo z ČR - národní resp. regionální fáze---
Patenty udělené v zahraničí
Regionální (u EPO, EAPO, OAPI, ARIPO)0
- z toho národní patenty
Národní
Dodatkové ochranné osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin (SPC) a šlechtitelská osvědčení
Žádost o udělení SPC v ČR---
SPC jež nabylo účinnosti v ČR
Žádost o udělení ochranných práv k nové odrůdě rostlin v ČR---
Šlechtitelská osvědčení v ČR
Poznámka:
Detašovaná pracoviště
Označení pracovištěVedoucí pracovištěAdresa
1. Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. - Oddělení stopové prvkové analýzyprof. RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc.Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Char. vědecké činnosti - CZ
Předmětem hlavní činnosti pracoviště je výzkum a vývoj nových principů, metod a instrumentace v oblasti analytických metod použitelných pro rozvoj dalších vědeckých oblastí, především biologických a medicínských věd, ochrany zdraví člověka a životního prostředí. Základní výzkum je zaměřen zejména na separační a spektrální metody, systémovou miniaturizaci a nanotechnologie a řeší problémy v oblasti proteomiky, genomiky, analýzy léčiv, tělních tekutin a monitorování životního prostředí. Výzkumná činnost v roce 2018 zahrnovala například vývoj a aplikaci elektroforetických technik, koncentrace a separace bioanalytů včetně charakterizace separovaných mikroorganismů hmotnostní spektrometrií MALDI-TOF, vývoj a využití nových formátů křemenných kapilár leptaných superkritickou vodou, syntézu a testování hybridních monolitických kapilárních kolon, studium interakcí toxických amfifilních látek s biomembránami a charakterizaci markerů isoelektrického bodu pomocí kapilární isoelektrické fokusace. Studium elektromembránových extrakcí pokračovalo základním výzkumem vlivu matričních komponent na přenos těžkých kovů přes selektivní fázová rozhraní. Základní výzkum zahrnoval také vývoj nové dvoufázové mikro-elektromembránové extrakce, ve které byla volná kapalná membrána využita současně jako fázové rozhraní i jako akceptor pro prekoncentraci kyselých léčiv z biologických vzorků. Bylo dosaženo úplného přenosu bazických léčiv z biologických vzorků. Výzkum koncentračních a fokusačních technik pro kapilární elektroforézu s hmotově spektrometrickou detekcí zahrnoval i vysokorozlišovací fokusaci na inverzním elektromigračně-disperzním gradientu pro analýzy sulfonamidů a chlorfenolů ve vodách. Provedli jsme dlouhodobý inhalační experiment s nanočásticemi olova. Orgány pokusných myší byly podrobeny biochemické, histologické a elektronově mikroskopické analýze. Během roku 2018 jsme vzorkovali městský aerosol. Třetina záchytných filtrů byla analyzována na obsah vybraných kovů, zbylá část bude použita ke studiu produkce reaktivních sloučenin kyslíku jako indikátoru oxidačního stresu indukovaného částicemi aerosolu. V laboratořích VŠB-TU Ostrava jsme studovali emise ze spalování hnědého a černého uhlí v odhořívacím, prohořívacím a automatickém kotli používaném pro vytápění domácností. Optimalizovali jsme též stanovení těkavých organických sloučenin ve vzduchu (BTX, etylbenzen, styren, naftalen) využitím difúzního denuderu se stékajícím filmem kapaliny (heptan, isopropanol) s následnou off-line GC-MS detekcí VOCs v koncentrátu denuderu. Bylo též pokračováno vývoji analytických metod pro stopovou prvkovou a speciační analýzu založenou na atomové spektrometrii. Především se jedná o rozvoj pokročilých přístupů ke generování, koncentraci a atomizaci analyticky užitečných těkavých specií.
Char. vědecké činnosti - EN
The core activities of the Institute of Analytical Chemistry are research and development of new principles, methods and instrumentation in the field of analytical methods applicable for development of other scientific areas, especially biological and medical science, human health and environmental protection. Fundamental research is focused especially on separation and spectroscopic methods, systematic miniaturization and nanotechnology dealing with topics in proteomics, genomics, drug analysis, body fluid analysis and environmental monitoring. Research activities in the year 2018 included, e.g., development and application of electrophoretic methods to purify, concentrate and separate bioanalytes, characterization of separated microorganisms by MALDI-TOF mass spectrometry, development and application of new formats of supercritical water-etched fused silica capillaries, synthesis and testing of hybrid monolithic organic–silica capillary columns, studies of interactions between toxic amphiphilic substances and biomembranes, and characterization of isoelectric point markers by capillary isoelectric focusing. Fundamental research in the field of electromembrane extraction focused on the effect of matrix components on transfer of heavy metals across selective phase interfaces. Fundamental research also involved application of a new two-phase micro-electromembrane extraction, where free liquid membrane was simultaneously used as the selective phase interface and as the acceptor solution for preconcentration of acidic drugs from biological fluids. The research in the field of focusing and concentrating techniques for capillary electrophoresis with mass-spectrometric detection brought new highly sensitive methodologies, namely high-resolution focusing on inverse electromigration-dispersion gradient with negative pressure used for sensitive analyses of sulfonamides and chlorophenols in waters. We performed a long-term inhalation study with lead nanoparticles. Organs of experimental mice were subjected to biochemical, histological and electron microscopic analysis. During the year of 2018 we sampled urban aerosol. A third of collecting filters was analysed for the content of selected metals, remaining filters will be used to study a production of reactive oxygen species as an indicator of oxidative stress induced by aerosol particles. In laboratories of VŠB-TU Ostrava we sampled emissions from the combustion of brown and hard coal in overfire, down-draft and automatic boilers used for household heating. We have also optimized the determination of volatile organic compounds in air (BTX, ethylbenzene, styrene, naphthalene) by using a wet effluent diffusion denuder (absorption liquid: heptane, isopropanol) followed by off-line GC-MS detection of VOCs in denuder concentrate. In addition, advanced approaches to development of analytical methods for trace elemental and speciation analysis have been developed based on atomic spectrometry. Namely, advanced approaches to generation, concentration and atomization of analytically useful volatile species were pursued.
Výsledky vědecké činnosti
Výsledek č. 1. Poloautomatizovaný systém pro úplnou mikro-elektromembránovou extrakci bazických léčiv z biologických tekutin.
Anotace
CZPoloautomatizovaný systém pro úplnou mikro-elektromembránovou extrakci bazických léčiv z biologických tekutin.
Přímým spojením pístové mikropumpy a jednorázové mikroextrakční jednotky bylo dosaženo poloautomatizované manipulace s kapalnými roztoky v mikro-elektromembránových extrakcích. Trojfázový extrakční systém byl v této jednotce vytvořen postupným nasátím mikrolitrových objemů donorového roztoku, volné kapalné membrány a akceptorového roztoku. Tento poloautomatizovaný systém byl použit pro úplné extrakce tří bazických léčiv z lidské moči a lidské plazmy.
ENSemi-automated set-up for exhaustive micro-electromembrane extractions of basic drugs from biological fluids.
Direct connection of a microsyringe pump and a disposable microextraction unit was employed for semiautomated liquid handling in micro-electromembrane extraction. A three-phase extraction system was formed by consecutive withdrawal of microliter volumes of donor solution, free liquid membrane and acceptor solution into the unit. The semiautomated system was used for exhaustive extractions of three basic drugs from human urine and human plasma.
Spolupracující subjekt
Kontaktní osobaRNDr. Pavel Kubáň, Ph.D., DSc., 532290140, kuban@iach.cz
Publikace (ASEP)
Dvořák, Miloš, Seip, K. F., Pedersen-Bjergaard, S., Kubáň, Pavel. Semi-automated set-up for exhaustive micro-electromembrane extractions of basic drugs from biological fluids. Analytica Chimica Acta. 2018, Roč. 1005, APR, s. 34-42. ISSN 0003-2670.
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID1504
Výsledky vědecké činnosti
Poloautomatizovaná mikro-elektromembránová extrakce.Semi-automated micro-electromembrane extraction.Základní schéma poloautomatizovaného systému pro mikro-elektromembránové extrakce a CE-UV záznamy pro tři bazická léčiva extrahovaná ze standardu, lidské moči a lidské plazmy.Schematic drawing of semiautomated set-up for micro-electromembrane extractions and CE-UV signals for three basic drugs extracted from standard, human urine and human plasma.
Výsledek č. 2. Metoda fotochemického generování těkavých specií molybdenu s detekcí hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem.
Anotace
CZMetoda fotochemického generování těkavých specií molybdenu s detekcí hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem.
Jako první jsme popsali fotochemické generování těkavých specií molybdenu, s použitím 19W průtokového fotoreaktoru a 30-50% kyseliny mravenčí jako reakčního média. Generovaný těkavý produkt (pravděpodobně hexakarbonyl molybdenu) byl tvořen a zaváděn s vysokou účinností do hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem, což vyústilo v extrémně nízkou mez detekce Mo. Tento výsledek slibuje, že tato metoda by mohla být rozšířena i na další prvky ze skupiny molybdenu.
ENMethod of photochemical vapor generation of molybdenum with detection by inductively coupled plasma mass spectrometry.
Photochemical vapor generation of molybdenum has been described for the first time, using a 19 W flow-through photoreactor and 30−50% formic acid as a reaction medium. The generated volatile product (probably molybdenum hexacarbonyl) has been produced and introduced with high efficiency into an inductively coupled plasma mass spectrometer, which resulted in extremely low detection limit of Mo. This result promises that this method might be extended to other elements from a group of molybdenum.
Spolupracující subjektNational Research Council Canada, Ottawa, Canada
Kontaktní osobaRNDr. Stanislav Musil, Ph.D., 241062659, stanomusil@biomed.cas.cz
Publikace (ASEP)
Šoukal, Jakub, Sturgeon, R. E., Musil, Stanislav. Efficient photochemical vapor generation of molybdenum for ICPMS detection. Analytical Chemistry. 2018, Roč. 90, č. 19, s. 11688-11695. ISSN 0003-2700.
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID1505
Výsledky vědecké činnosti
Fotochemické generování těkavých specií molybdenu.Photochemical vapor generation of molybdenum.Schéma fotochemického generátoru se separátorem fází, radikály generované pomocí UV záření v prostředí kyseliny mravenčí a předpokládané těkavé produkty zaváděné do hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem.A scheme of a photochemical generator with a gas-liquid separator, radicals generated by UV radiation in the presence of formic acid and supposed volatile products introduced into an inductively coupled plasma mass spectrometer.
Výsledek č. 3. Vzorkovač aerosolů pro analýzu jemných a ultrajemných aerosolů.
Anotace
CZVzorkovač aerosolů pro analýzu jemných a ultrajemných aerosolů.
Nový kontinuální aerosolový vzorkovač, založený na spojení Aerosolové protiproudní dvou-stupňové jednotky a Kondenzační růstové jednotky umožňuje kvantitativní kontinuální záchyt jemných a ultrajemných aerosolových částic. Spojení vzorkovače s on-line detekčními zařízeními umožňuje in-situ časově rozlišené automatizované měření změn koncentrace ve vodě rozpustných aerosolových složek. Aparatura je dostatečně robustní pro její aplikaci při rutinním monitorování složení aerosolů v reálném čase.
ENAerosol sampler for analysis of fine and ultrafine aerosols.
A new continuous aerosol sampler, based on the connection of Aerosol Counterflow Two-Jets Unit and Condensation Growth Unit, allows quantitative continuous collection of fine and ultrafine aerosol particles. Coupling of the sampler with on-line detection devices enables in-situ time-resolved automated measurement of changes in the concentration of water-soluble aerosol components. The apparatus is sufficiently robust for its application at routine monitoring of aerosol composition in real-time.
Spolupracující subjekt
Kontaktní osobaRNDr. Pavel Mikuška, CSc., 532290167, mikuska@iach.cz
Publikace (ASEP)
Mikuška, Pavel, Čapka, Lukáš, Večeřa, Zbyněk. Aerosol sampler for analysis of fine and ultrafine aerosols. Analytica Chimica Acta. 2018, Roč. 1020, s. 123-133. ISSN 0003-2670.
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID1506
Výsledky vědecké činnosti
Schéma kondenzační růstové jednotky.Condensation Growth Unit scheme.A - porézní Teflonová hadice, B – spojení dvou Teflonových hadic, C – hliníkové tělo, D – vnitřní prostor naplněný deionizovanou vodou, E – přívod vody, F – odvod vody, IN – přívod vzduchu, OUT – odvod vzduchu.A - porous Teflon tubes, B - connection of two Teflon tubes, C - aluminium body, D - inner space filled with deionized water, E - inlet of water, F - outlet of water, IN – inlet of air, OUT – outlet of air.
Obr. ID1507
Výsledky vědecké činnosti
Grafický abstrakt.Graphical abstract.Grafické znázornění principu metody.Graphical illustration of method principle.
Ocenění zaměstnanci
1.
OceněnýIng. František Foret, DSc.
CenaCsaba Horvath Memorial Lectureship
Oceněná činnostScientific work in the field of capillary electrophoresis.
Ocenění udělilAmerican Chemical Society - Hungary Chapter
2.
OceněnýRNDr. Stanislav Musil, Ph.D.
CenaPrémie Otto Wichterleho 2018
Oceněná činnostOcenění je udělováno mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji vědeckého poznání.
Ocenění udělilAkademie věd České republiky, v. v. i.
3.
OceněnýIng. Pavel Karásek, Ph.D.
CenaWinner of the Poster Prize Competition
Oceněná činnostNejlepší posterová prezentace na konferenci 24th International Symposium on Separation Sciences merged with 21st International Conference Analytical Methods and Human Health.
Ocenění udělilVydavatelství Springer
4.
OceněnýProf. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc.
CenaCena Jaroslava Janáka za rozvoj analytické chemie
Oceněná činnostVýznamný přínos v oblasti elektromigračních metod a řízení vědy.
Ocenění udělilÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Další spec. informace o pracovišti
Terciární vzdělávání - dílčí dohody o
spolupráci s vysokými školami
Název VŠNázev fakultyStudijní oborDatum uzavření dílčí dohodyPlatnost odPlatnost doJméno pověřené osobyFunkce pověřené osoby
Vysoká škola chemicko-technologická v PrazeFakulta chemicko-inženýrskáChemie a Molekulární chemická fyzika a senzorika24. 8. 20182018doba neurčitáIng. František Foret, DSc.ředitel
Terciární vzdělávání
Studijní programNázev VŠNázev fakultyStudijní oborPředmětPřednáškyCvičeníVedení pracíUčební textyJiné
1. DoktorskýVysoká škola chemicko-technologická v PrazeFakulta chemicko-inženýrskáChemieAnalytická chemieanoano
2. DoktorskýVysoká škola chemicko-technologická v PrazeFakulta chemicko-inženýrskáMolekulární chemická fyzika a senzorikaAnalytická chemieanoano
3. DoktorskýVysoké učení technické v BrněFakulta chemickáPotravinářská chemieDisertační práceano
4. PREGRADVysoké učení technické v BrněFakulta chemickáPotravinářská chemie a biotechnologiePraktikum z instrumentální a strukturní analýzyano
5. PREGRADVysoké učení technické v BrněFakulta chemickáChemie pro medicínské aplikacePraktikum z instrumentální a strukturní analýzyano
6. PREGRADMasarykova univerzitaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieZáklady analytické chemieano
7. PREGRADMasarykova univerzitaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieStopová analýzaano
8. PREGRADMasarykova univerzitaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieDiplomová práceano
9. PREGRADMasarykova univerzitaLékařská fakultaNutriční terapeutPotravinářská chemie Iano
10. PREGRADMasarykova univerzitaLékařská fakultaNutriční terapeutPotravinářská chemie IIano
11. PREGRADMasarykova univerzitaLékařská fakultaNutriční terapeutLékařská toxikologieano
12. DoktorskýUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieDisertační práceano
13. PREGRADUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemie, Klinická a toxikologická analýzaMetody atomové spektrometrie (MC230P13)ano
14. PREGRADVysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemicko-inženýrskáAnalytická chemie a jakostní inženýrstvíDiplomová práceano
15. PREGRADUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemie, Klinická a toxikologická analýza, Erasmus studentiAnalytical Spectrometry (MC230P81)ano
16. PREGRADUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemie, Klinická a toxikologická analýza, Erasmus studentiPraktikum z pokročilých spektrometrických metod (MC230C17)ano
17. PREGRADUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieSeminář z analytické chemie (MC230S02B)ano
18. PREGRADUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemie, Klinická a toxikologická analýzaDiplomová práceano
19. DoktorskýUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemie, Klinická a toxikologická analýzaGenerování těkavých specií prvků - MC230P76ano
Vzdělávání na ZŠ a SŠ
AkcePořadatelPopis činnosti
1. Vedení práce v rámci středoškolské odborné činnosti, SOČGymnázium Křenová, BrnoStudentka 3. ročníku Andrea Karásková pod vedením Ing. Pavla Karáska, Ph.D., sepsala práci „Využití specifických vlastností stlačené horké vody k modifikaci vnitřního povrchu křemenných kapilár“.
2. Chemická olympiádaMŠMT ČR Spoluorganizace krajských kol ChO kategorií A, B, C, D a E v kraji Praha ve školním roce 2017/2018 i 2018/2019.
Vzdělávání veřejnosti
AkcePořadatelPopis činnosti
1. Analýza anorganických látek 2018, kurz2 THETA ASE s.r.o.Doc. RNDr. Bohumil Dočekal, CSc., přednesl přednášku na téma: Atomová absorpční spektrometrie na odborném kurzu pro veřejnost, který se konal ve dnech 15. - 18. 10. 2018 v Lednici.
Vydané tituly - neperiodické
1. Foret, František, Křenková, Jana, Drobníková, Iveta, Klepárník, Karel, Přikryl, Jan. CECE 2018. 15th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Brno: Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., 2018. 338 s. ISBN 978-80-904959-5-1.
Výsledky - hospodářské smlouvy
ZadavatelNázev - českyNázev - anglickyAnotaceUplatnění
1. Swisswire Technology AG, odštěpný závod PrahaStanovení nečistot ve zlatém mikrodrátu vysoké čistoty (4N).Determination of impurities in gold microwire of high purity (4N).Metodou ICP-MS byly stanoveny nečistoty ve zlatém mikrodrátu o vysoké čistotě.
Výroba a distribuce Au mikrodrátu pro čipy nové generace.
2. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Stanovení speciace arsenu v podzemní vodě. Determination of arsenic speciation in ground water.Speciační analýzy arsenu metodou HPLC-ICP-MS ve vzorcích vody, pocházejících z oblasti s vysokým výskytem thalia v Chorvatsku.
Sledování geochemických procesů.
3. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Expozice rostlinného materiálu (ječmen jarní) zvýšenou koncentrací nanočástic oxidů olova v atmosféře.Exposure of plant material (spring barley) to increased concentration of lead oxide nanoparticles in the atmosphere.Rostliny ječmene jarního pěstované v laboratorních podmínkách byly 14 dnů exponovány nanočásticemi (NPs) PbO. Polovina rostlin během expozice byla normálně zalévána, zatímco druhá polovina rostlin byla během NPs expozice vystavena suchu jako dalšímu stresujícímu faktoru. Po skončení expozice byly části rostlin analyzovány na ÚIACH na obsah Pb a na ÚVGZ byl porovnán vliv expozice PbO NPs na metabolické markery u rostlin v mokrém a suchém režimu. Výsledky exponovaných rostlin byly porovnány s kontrolní skupinou rostlin bez expozice.
Lepší pochopení vlivu nanočástic na metabolismus rostlin v období sucha.
4. VF, a.s., Černá HoraVývoj a výroba monitorů plynů a aerosolů.Development and production of gas and aerosols monitors.Vývoj a testování zařízení, která jsou určena k odběru vzorků 3H a 14C ze vzduchu. Vzorky se zachycují do sorbentů, sorbentem pro 3H je standardně silikagel, sorbentem pro 14C je standardně hydroxid sodný. Získané vzorky jsou určeny k následné laboratorní analýze. Analýzou zjištěné hodnoty aktivit odebraných vzorků slouží ke stanovení bilance vypouštěného 3H a 14C z jaderných zařízení.
Sledování radiační situace v jaderných elektrárnách.
5. Ministerstvo obrany České republikyMěření aerosolů a vzdušných škodlivin u vybraných hasičských sborů.Measurements of aerosols and air pollutants in selected fire brigades.Identifikace zplodin hoření a generovaných aerosolů při požárech v prostorách objektů AČR. Studie znečištění výstroje členů zasahujících jednotek HZS.
Ochrana zdraví členů zásahových jednotek HZS.
6. CEITEC MU, BrnoMikrofabrikace sezorových částí pro bioanalýzu.Microfabrication of sensor parts for bioanalysis.Byly vyrobeny přístrojové části s využitím fotolitografie a 3D tisku.
Vývoj bioanalytických přístrojů .
Publikace (ASEP)
Lacina, K., Sopoušek, J., Čunderlová, V., Hlaváček, Antonín, Václavek, Tomáš, Lacinová, V. Biosensing based on electrochemical impedance spectroscopy: Influence of the often-ignored molecular charge. Electrochemistry Communications. 2018, Roč. 93, AUG, s. 183-186. ISSN 1388-2481.
Mezinárodní projekty
SpolupráceCOST PortASAP, Visegrad Group (V4)-Korea Joint Research Program On Chemistry and Chemical Engineering - Microelectrophoretic tools for bioanalysis (MTB)
Počet projektů1
SpolupráceMobilitní projekt Estonsko, EST-18-03
Počet projektů1
SpolupráceMobilitní projekt Slovensko, SAV-18-16
Počet projektů1
Akce s mezinárodní účastí
Název - českyNázev - anglickyPořadatel - českyPořadatel - anglickySpolupořadatel - českySpolupořadatel - anglickyÚčastníkůz toho zahr.Datum konáníMístoWWWKontaktní osobaVýznamná prezentace
1. CECE 2018. 15. ročník mezinárodní konference o bioanalýzeCECE 2018. 15th International Interdisciplinary Meeting on BioanalysisÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i.Institute of Analytical Chemistry of the Czech Academy of Sciences1003015.10.2018 - 17.10.2018Brnohttp://www.ce-ce.org/Ing. František Foret, DSc.Na konferenci vystoupilo a přednášky prezentovalo 16 pozvaných mezinárodně uznávaných vědců. Za významnou můžeme označit např. přednášku:Novotny, M. V. Can human glycome be comprehensively covered? CECE 2018. 15th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Brno: Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., 2018 - (Foret, F.; Křenková, J.; Drobníková, I.; Klepárník, K.; Přikryl, J.), s. 52-54. ISBN 978-80-904959-5-1.
2. Seminář o otevřené kapilární elektroforézeOpen source capillary electrophoresisÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i.Institute of Analytical Chemistry of the Czech Academy of Sciences503015.10.2018 - 16.10.2018Brnohttp://lepabe.fe.up.pt/portasap/workshopbrnooctober-2018.htmldoc. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D.Na semináři byly prezentovány příspěvky od 10ti pozvaných mezinárodně uznávaných vědců.
Členství v mezinárodních organizacích
Vědecký pracovníkMezinárodní organizaceFunkceFunkční období
1. RNDr. Pavel Mikuška, CSc.Česká aerosolová společnost - Czech Aerosol SocietyMístopředseda1.1.2018 - 31.12.2018
2. Ing. František Foret, DSc.CASSS – An International Separation Science Society, Emeryville, CA, USAAssociate Director1.1.2018 - 31.12.2018
Dvoustranné dohody
Spolupracující instituceZeměTéma spolupráce
1. Roche Inc.USAMetody koncentrace DNA.
2. ProteinSimpleUSABarevné nízkomolekulární pI markery pro isoelektrickou fokusaci.
3. FFE Service GmbHNěmeckoBarevné nízkomolekulární pI markery pro isoelektrickou fokusaci.
Popularizační činnost
Název akceAktivitaHl. pořadatelSpolupořadatelMísto a datum
1. Den otevřených dveří v rámci Týdně vědy a techniky 2018Návštěva studentů a zájemců z řad veřejnosti spojená s exkurzí do laboratoří a prezentací aktuálních směrů výzkumu na UIACH v Brně.SSČ AV ČR, v. v. i.Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.UIACH, Veveří 97, Brno, 9.11.2018
2. Týden vědy a techniky Prezentace ústavu na průřezové výstavě Stopy české vědy pořádané v rámci TVT 2018. Ústav připravil expozice pro stanoviště Chemie a Medicíny.SSČ AV ČR, v. v. i., Historický ústav AV ČR, v. v. i.Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.AV ČR, Národní 1009/3, Praha, 5.11.2018 - 11.11.2018
3. Týden vědy a technikyPřednáška doc. RNDr. Michala Rotha na téma Využití stlačených tekutin v analytických separačních metodách.SSČ AV ČR, v. v. i.Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.UIACH, Veveří 97, Brno, 9.11.2018
4. Veletrh vědyPrezentace činnosti UIACH včetně praktických ukázek pro laickou veřejnost.SSČ AV ČR, v. v. i.Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.Výstaviště PVA Letňany, Praha, 7.6.2018 - 9.6.2018
5. ChemFest 2018Prezentace činnosti UIACH včetně praktických ukázek pro laickou veřejnost i soutěžící 50. ročníku Mezinárodní chemické olympiády (IChO), doprovodná akce 50. ročníku IChO konaného v ČR a SR.VŠCHT PrahaÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i.Vítězné náměstí, Praha, 25.7.2018
6. Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopieOdborné zajišťování soutěže.Spektroskopická společnost Jana Marka MarciÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i.Pardubice, 28.11.2018
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID1504
Výsledky vědecké činnosti
Poloautomatizovaná mikro-elektromembránová extrakce.Semi-automated micro-electromembrane extraction.Základní schéma poloautomatizovaného systému pro mikro-elektromembránové extrakce a CE-UV záznamy pro tři bazická léčiva extrahovaná ze standardu, lidské moči a lidské plazmy.Schematic drawing of semiautomated set-up for micro-electromembrane extractions and CE-UV signals for three basic drugs extracted from standard, human urine and human plasma.
Obr. ID1505
Výsledky vědecké činnosti
Fotochemické generování těkavých specií molybdenu.Photochemical vapor generation of molybdenum.Schéma fotochemického generátoru se separátorem fází, radikály generované pomocí UV záření v prostředí kyseliny mravenčí a předpokládané těkavé produkty zaváděné do hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem.A scheme of a photochemical generator with a gas-liquid separator, radicals generated by UV radiation in the presence of formic acid and supposed volatile products introduced into an inductively coupled plasma mass spectrometer.
Obr. ID1506
Výsledky vědecké činnosti
Schéma kondenzační růstové jednotky.Condensation Growth Unit scheme.A - porézní Teflonová hadice, B – spojení dvou Teflonových hadic, C – hliníkové tělo, D – vnitřní prostor naplněný deionizovanou vodou, E – přívod vody, F – odvod vody, IN – přívod vzduchu, OUT – odvod vzduchu.A - porous Teflon tubes, B - connection of two Teflon tubes, C - aluminium body, D - inner space filled with deionized water, E - inlet of water, F - outlet of water, IN – inlet of air, OUT – outlet of air.
Obr. ID1507
Výsledky vědecké činnosti
Grafický abstrakt.Graphical abstract.Grafické znázornění principu metody.Graphical illustration of method principle.