Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Pedagogické činnosti
Výchova studentů
Počet absolventů v r. 2017Počet doktorandů k 31.12.2017Počet nově přijatých v r. 2017
Doktorandi (studenti DSP)192
- z toho doktorandů ze zahraničí000
Výchova pregraduálních studentů
Celkový počet bakalářů
Celkový počet diplomantů
Vědecké a vědecko-pedagogické hodnosti pracovníků ústavu
Věd. hodnost nebo titulVědecko-pedagog. hodnost
DrSc.DSc.CSc., Ph.D., Dr.profesordocent
Počet k 31.12.2017134535
- z toho uděleno v roce 201701100
Pedagogická činnost pracovníků ústavu
Letní semestr 2016/2017Zimní semestr 2017/2018
Celkový počet odpřednášených hodin na VŠ v programech bakalářských/magisterských/doktorských870011638
Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení v bakalářských programech4641100
Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení v magisterských programech101521
Počet pracovníků ústavu působících na VŠ v programech bakalářských/magisterských/doktorských4542135
Vzdělávání středoškolské mládeže
Pololetí ve škol. roce 2016/2017Pololetí ve škol. roce 2017/2018
Počet odpřednášených hodin00
Počet vedených prací (např. SOČ)23
Počet organizovaných/spoluorganizovaných soutěží0101
Spolupráce ústavu s VŠ ve výzkumu
Pracoviště AV příjemcemPracoviště AV spolupříjemcem
Počet projektů řešených v r. 2017 společně s VŠ (grantové/programové)2012
Společná pracoviště ústavu s účastí VŠ
1.
Centrum pokročilých bioanalytických technologií
Počet participujících pracovníků z ústavu64.8
Počet participujících pracovníků z partnerských pracovišť95.2
2.
Centrum studií toxických vlastností nanočástic
Počet participujících pracovníků z ústavu90.93
Počet participujících pracovníků z partnerských pracovišť458.5
Mezinárodní spolupráce
1.Počet konferencí s účastí zahraničních vědců (pracoviště jako pořadatel nebo spolupořadatel)1
2.Počet členství v orgánech mezinárodních vědeckých vládních a nevládních organizací (společnosti, komitéty)2
3.Počet grantů a projektů financovaných ze zahraničí1
3.a- z toho z programů EU1
Vynálezy
ROK 2017
početdělenépracovištělicencedělenépracoviště
Česká republika
Přihlášky vynálezů podané v ČR---
Patenty udělené v ČR4
Užitné vzory podané v ČR---
Užitné vzory zapsané v ČR2
Ochranné známky podané v ČR---
Ochranné známky zapsané v ČR
Průmyslové vzory podané v ČR---
Průmyslové vzory zapsané v ČR
Přihlášky vynálezů podané v zahraničí
Mezinárodní systém "PCT" - mezinárodní přihláška "PCT"1---
- národní, resp. regionální fáze z "PCT"---
Přímo z ČR - národní resp. regionální fáze---
Patenty udělené v zahraničí
Regionální (u EPO, EAPO, OAPI, ARIPO)
- z toho národní patenty
Národní
Dodatkové ochranné osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin (SPC) a šlechtitelská osvědčení
Žádost o udělení SPC v ČR---
SPC jež nabylo účinnosti v ČR
Žádost o udělení ochranných práv k nové odrůdě rostlin v ČR---
Šlechtitelská osvědčení v ČR
Poznámka:
Char. vědecké činnosti - CZ
Předmětem hlavní činnosti pracoviště je výzkum a vývoj nových principů, metod a instrumentace v oblasti analytických metod použitelných pro rozvoj dalších vědeckých oblastí, především biologických a medicínských věd, ochrany zdraví člověka a životního prostředí. Základní výzkum je zaměřen zejména na separační a spektrální metody, systémovou miniaturizaci a nanotechnologie a řeší problémy v oblasti proteomiky, genomiky, analýzy léčiv, tělních tekutin a monitorování životního prostředí. Výzkumná činnost zahrnovala například výzkum elektroforetických technik a separace biologických vzorků včetně charakterizace separovaných mikroorganismů hmotnostní spektrometrií MALDI-TOF, vývoj a využití nových formátů křemenných kapilár leptaných superkritickou vodou nebo syntézu a testování hybridních monolitických kapilárních kolon.Významných výsledků bylo dosaženo v oblasti mikroelektromembránových extrakcí využívajících volné kapalné roztoky a výzkum koncentračních a fokusačních technik pro kapilární elektroforézu s hmotově spektrometrickou detekcí přinesl nové vysoce citlivé metodologie, konkrétně implementaci izotachoforézy pro analýzy slabých kyselin a bazí.Dlouhodobý inhalační experiment s nanočásticemi CuO byl proveden na samicích myší a vybrané orgány a krev byly analyzovány metodou AAS a podrobeny chemické, biochemické, histologické a elektronově mikroskopické analýze. Dlouhodobě byly také analyzovány atmosférické aerosoly PM1 a PM2.5 na obsah PAHs, n-alkanů, sacharidů, dikarboxylových kyselin, organických markerů (anhydridy monosacharidů, pryskyřičné kyseliny, methoxyfenoly, hopany) a anorganických aniontů. Aparatura pro generování nanočástic byla použita pro studium vlivu nanočástic PbO na růst dubů. Bylo též pokračováno v rozvoji nových postupů generování, prekoncentrace a atomizace analyticky užitečných těkavých specií prvků.
Char. vědecké činnosti - EN
The core activities of the Institute of Analytical Chemistry are research and development of new principles, methods and instrumentation in the field of analytical methods applicable for development of other scientific areas, especially biological and medical science, human health and environmental protection. Fundamental research is focused especially on separation and spectroscopic methods, systematic miniaturization and nanotechnology dealing with topics in proteomics, genomics, drug analysis, body fluid analysis and environmental monitoring.Research activities included, e.g., development and application of electrophoretic methods and separations of biological samples, characterization of separated microorganisms by MALDI-TOF mass spectrometry, development and application of new formats of supercritical water-etched fused silica capillaries or synthesis and testing of hybrid monolithic organic–silica capillary columns.Important results were achieved in the area of microelectromembrane extractions using free liquid solutions and research of stacking and focusing techniques for capillary electrophoresis with mass-spectrometric detection provided new highly sensitive methodologies, namely implementation of isotachophoresis for analyses of weak acids and bases.The long-term inhalation study with CuO nanoparticles was conducted on female mice and selected mice organs and blood were analyzed by means of AAS and subjected to chemical, biochemical, histological and electron microscopic analysis.In another long term study, atmospheric aerosols PM1 and PM2.5 were analysed for the content of PAHs, n-alkanes, saccharides, dicarboxylic acids, organic markers (monosaccharide anhydrides, resin acids, methoxyphenols, hopanes) and inorganic anions. Apparatus for the generation of nanoparticles was used for the study of the influence of PbO nanoparticles on the development of oaks. In addition, advanced approaches to generation, preconcentration and atomization of analytically useful volatile species were pursued.
Výsledky vědecké činnosti
Výsledek č. 1. Odstranění solí ze vzorků o mikrolitrových objemech využitím vícefázové mikroelektromembránové extrakce přes volné kapalné membrány.
Anotace
CZOdstranění solí ze vzorků o mikrolitrových objemech využitím vícefázové mikroelektromembránové extrakce přes volné kapalné membrány.
Byl vyvinut nový postup pro rychlé a účinné odstranění solí z mikrolitrových objemů komplexních vzorků. Soli jsou ze vzorků odstraněny mikroelektromembránovou extrakcí využívající 5 vzájemně nemísitelných fází (3 vodné roztoky a 2 organické membrány). Úplné odstranění (≥ 99.3%) anorganických aniontů a kationtů a účinné uchování (≥ 95%) biochemických analytů ve vzorcích bylo potvrzeno kapilární elektroforézou s vodivostní detekcí a hmotnostní spektrometrií s elektrosprejovou ionizací.
ENSalt removal from microliter sample volumes by multiple phase microelectromembrane extractions across free liquid membranes.
A new concept for rapid and efficient salt removal from microliter volumes of saline samples was presented. Salts are removed from the samples by microelectromembrane extraction using 5 immiscible phases (3 aqueous solutions and 2 organic membranes). Complete removal (≥ 99.3%) of inorganic anions and cations and efficient retention (≥ 95%) of biochemical analytes in samples were evidenced by capillary electrophoresis with conductivity detection and by electrospray ionization-mass spectrometry.
Spolupracující subjekt
Kontaktní osobaRNDr. Pavel Kubáň, Ph.D., DSc., 532290140, kuban@iach.cz
Publikace (ASEP)
Kubáň, Pavel. Salt removal from microliter sample volumes by multiple phase microelectromembrane extractions across free liquid membranes. Analytical Chemistry 2017, Roč. 89, č. 16, s. 8476-8483. ISSN 0003-2700.
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID1355
Výsledky vědecké činnosti
Odstranění solí z komplexních vzorků.Salt removal from complex samples.Základní princip pro odstranění solí ze vzorků o mikrolitrových objemech metodou mikroelektromembránové extrakce přes více fázových rozhraní a ESI-MS záznam odsoleného vzorku obsahujícího 25 μM neurotensinu v 150 mM roztoku NaCl.Fundamental principle for salt removal from samples with microliter volumes using microelectromembrane extraction across multiple phase interfaces and ESI-MS record for desalted sample containing 25 μM of neurotensin in 150 mM NaCl solution.
Výsledek č. 2. Směsi butanolu a hydrogenovaných rostlinných olejů jako náhrada pro dieselové motory: Účinky na spalování a emise.
Anotace
CZSměsi butanolu a hydrogenovaných rostlinných olejů jako náhrada pro dieselové motory: Účinky na spalování a emise.
Směs dvou biopaliv, butanolu a hydrogenovaného rostlinného oleje (HVO), v dieselovém motoru Iveco Tector, vykazuje vynikající charakteristiky spalování a emisí. Směsi 30% n-butanolu nebo isobutanolu s HVO v porovnání s motorovou naftou vedly k 70-80% snížení emisí elementárního uhlíku a karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků a k mírnému snížení emisí oxidů dusíku bez nepříznivého vlivu na časování spalování a další měřené znečišťující látky.
ENBlends of butanol and hydrotreated vegetable oils as drop-in replacement for diesel engines: Effects on combustion and emissions.
A mix of two biofuels, butanol and hydrotreated vegetable oil (HVO), in Iveco Tector diesel engine, features excellent combustion and emissions characteristics. Blends of 30% of either n-butanol or isobutanol into HVO, compared to diesel fuel, resulted in a 70-80% decrease in the emissions of elemental carbon and carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons and a moderate decrease in the emissions of nitrogen oxides, without an adverse effect on combustion timing and other measured pollutants.
Spolupracující subjektÚEM Praha, ČVUT Praha
Kontaktní osobaRNDr. Pavel Mikuška, CSc., 532290167, mikuska@iach.cz
Publikace (ASEP)
Vojtíšek-Lom, M.; Beránek, V.; Mikuška, Pavel; Křůmal, Kamil; Coufalík, Pavel; Sikorová, Jitka; Topinka, Jan. Blends of butanol and hydrotreated vegetable oils as drop-in replacement for diesel engines: Effects on combustion and emissions. Fuel 2017, Roč. 197, JUN, s. 407-421. ISSN 0016-2361.
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID1356
Výsledky vědecké činnosti
Přehled vlivu paliva na emise aerosolů (PM), PAHs, n-alkánů, isoprenoidů, hopanů a steranů (PM2.5, WHTC teplý).Overview of fuel effects on the emissions of PM, PAHs, n-alkanes, isoprenoids, hopanes and steranes (PM2.5, WHTC hot).Zkratky na ose X představují velikostní frakci aerosolů (PM2.5) a označení testovaných paliv; PM2.5 – aerosoly s velikostí částic menší než 2,5 µm, B0 – čistá nafta, B30 – směs bionafty (30 obj. %) a nafty (70 obj.%), B100 – biodiesel (100%), HVO30 - směs hydrogenovaného rostlinného oleje (30%) a nafty (70%), HVO100 - hydrogenovaný rostlinný olej (100%), iBu30-HVO70 - směs isobutanolu (30%) a hydrogenovaného rostlinného oleje (70%), nBu30-HVO70 - směs n-butanolu (30%) a hydrogenovaného rostlinného oleje (70%).Abbreviations in the X axis represent size fraction of aerosols (PM2.5) and names of tested fuels; PM2.5 – aerosols with particle size smaller than 2.5 µm, B0 – neat diesel, B30 – blend by volume of 30% biodiesel with 70% of diesel fuel, B100 – biodiesel (100%), HVO30 - blend by volume of 30% hydrotreated vegetable oil with 70% of diesel fuel, HVO100 - neat hydrotreated vegetable oil, iBu30-HVO70 - blend by volume of 30% iso-butanol with 70% hydrotreated vegetable oil, nBu30-HVO70 - blend by volume of 30% n-butanol with 70% hydrotreated vegetable oil.
Výsledek č. 3. Metoda speciační analýzy arzenu v plné krvi a krevní plazmě pro nízké úrovně zátěže.
Anotace
CZMetoda speciační analýzy arzenu v plné krvi a krevní plazmě pro nízké úrovně zátěže.
Koncentrace specií arzenu v krvi jsou ukazatelem okamžité úrovně zátěže. Vyvinuli a validovali jsme metodu pro stanovení toxikologicky významných specií arzenu v matrici plné krve nebo krevní plazmy, založenou na generování těkavých arzanů s prekoncentrací a separací vymrazováním a citlivou detekcí hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem. Tato unikátní metoda umožňuje analýzu ultrastopových koncentrací odpovídajících nízké úrovni zátěže z 50- 100 μL krve bez extrakčního kroku.
ENMethod for speciation analysis of arsenic in whole blood and blood plasma at low exposure levels.
Concentrations of arsenic species in blood are the marker of immediate exposure. We developed and validated a method for determination of toxicologically important species of arsenic in whole blood or plasma, based on generation of volatile arsanes, their separation by cryotrapping and detection by inductively coupled plasma mass spectroscopy. This unique method allows analysis of ultratrace concentrations, corresponding to low level of exposure, from 50- 100 μL of blood without extraction step.
Spolupracující subjektDepartment of Nutrition, Gillings School of Global Public Health, University of North Carolina at Chapel Hill, North Carolina, USA.
Kontaktní osobaRNDr. Tomáš Matoušek, Ph.D., 241062474, matousek@biomed.cas.cz
Publikace (ASEP)
Matoušek, Tomáš; Wang, Z.; Douillet, Ch.; Musil, Stanislav; Stýblo, M. Direct speciation analysis of arsenic in whole blood and blood plasma at low exposure levels by hydride generation-cryotrapping-inductively coupled plasma mass spectrometry. Analytical Chemistry 2017, Roč. 89, č. 18, s. 9633-9637. ISSN 0003-2700.
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID1357
Výsledky vědecké činnosti
Metoda pro stopovou speciační analýzu arzenu v krvi.Method for trace speciation analysis of arsenic in blood.Metoda pro stopovou speciační analýzu arzenu v plné krvi: Schéma aparatury, reakční směs se vzorkem krve v separátoru fází a výsledný chromatogram specií arsenu.Method for trace speciation analysis of arsenic in whole blood: System scheme, reaction mixture with blood sample in gas-liquid separator and resulting chromatogram of arsenic species.
Ocenění zaměstnanci
1.
OceněnýRNDr. Jan Kratzer, Ph.D.
CenaSAB Poster Award
Oceněná činnostPosterová prezentace na mezinárodní konferenci Colloquium Spectroscopicum Internationale XL and IX Euro-Mediterranean Symposium on LIBS konané v Pise, Itálie, červen 2017.
Ocenění udělilVydavatelství Elsevier, časopis Spectrochimica Acta part B.
2.
OceněnýMgr. Jana Křenková, Ph.D.
CenaErvin sz. Kováts Student Poster Prize
Oceněná činnostPosterová prezentace na mezinárodní konferenci CECE 2017 konané ve Veszprému, Maďarsko, říjen 2017.
Ocenění udělilChaiman of the CECE 2017 Conference.
3.
OceněnýRNDr. Stanislav Musil, Ph.D.
Cena3. místo
Oceněná činnostSoutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie, kategorie B – publikované práce, resp. soubor prací.
Ocenění udělilSpektroskopická společnost Jana Marka Marci.
4.
OceněnýIng. Lukáš Čapka, Ph.D.
Cena2. místo
Oceněná činnostSoutěž o nejlepší přednášku mladých vědců do 35 let na XVIII. výroční konferenci České aerosolové společnosti, Třešť, 2.-3. 11. 2017.
Ocenění udělilČeská aerosolová společnost
Další spec. informace o pracovišti
Terciární vzdělávání
Studijní programNázev VŠNázev fakultyStudijní oborPředmětPřednáškyCvičeníVedení pracíUčební textyJiné
1. PREGRADUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieAdvances in Analytical Spectrometric Methods (MC230P65)ano
2. PREGRADUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieMetody atomové spektrometrie (MC230P13)ano
3. PREGRADUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakulta Analytická chemie, Klinická a toxikologická analýzaPraktikum z pokročilých spektrometrických metod (MC230C17)ano
4. PREGRADUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaKlinická a toxikologická analýzaBakalářské a diplomové práceano
5. PREGRADUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieDiplomové práceano
6. PREGRADVysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemicko-inženýrskáAnalytická chemie a jakostní inženýrství Diplomová práceano
7. PREGRADMasarykova UniverzitaPřírodovědecká fakultaBiochemieTrends in Analytical Chemistryanoanoano
8. PREGRADMasarykova univerzitaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieTrends in Analytical Chemistry (C5150)ano
9. PREGRADVysoké učení technické v BrněFakulta chemickáPotravinářská chemieDiplomová práceano
10. PREGRADVysoké učení technické v BrněFakulta chemickáChemie pro medicínské aplikace; Potravinářská chemie a biotechnologie Praktikum z instrumentální a strukturní analýzyanoanoano
11. PREGRADMasarykova univerzitaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieZáklady analytické chemieanoano
12. PREGRADMasarykova univerzitaLékařská fakultaNutriční terapeutPotravinářská chemie Iano
13. PREGRADMasarykova univerzitaLékařská fakultaNutriční terapeutLékařská toxikologieano
14. PREGRADMasarykova univerzita Lékařská fakultaNutriční terapeutPotravinářská chemie IIanoano
15. PREGRADMasarykova univerzitaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemie Stopová analýzaanoano
16. DoktorskýMasarykova UniverzitaPřírodovědecká fakultaBiochemieTrends in Analytical Chemistryanoanoano
17. DoktorskýUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieDisertační práceano
18. DoktorskýUniverzita PardubiceFakulta Chemicko-technologickáBiochemieTrends in Analytical Chemistryanoanoano
Praktické kurzy
1.
NázevOtevřená věda, číslo stáže 2.016
Popis (cíl)Stanovení biologicky aktivních látek v rostlinných matricích.
Místo a datum konáníUIACH AV ČR, v. v. i., Brno, 1. 1. – 30. 9. 2017Trvání kurzu (ve dnech)10
Poč. účastníků1z toho zahr.0Poč. vyučujících2
Další doplň. info.školitelé: Ing. Barbora Kudláčková, Ph.D. a Ing. Jiří Šalplachta, Ph.D.
2.
NázevOtevřená věda, číslo stáže 2.079
Popis (cíl)Identifikace mikroorganismů pomocí MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie.
Místo a datum konáníUIACH AV ČR, v. v. i., Brno, 1. 1. – 30. 9. 2017Trvání kurzu (ve dnech)10
Poč. účastníků1z toho zahr.0Poč. vyučujících1
Další doplň. info.školitel: Ing. Jiří Šalplachta, Ph.D.
Vzdělávání na ZŠ a SŠ
AkcePořadatelPopis činnosti
1. Vedení práce v rámci středoškolské odborné činnosti, SOČStřední průmyslová škola chemická, BrnoStudenti Markéta Lacková a Radek Švancara se pod vedením Ing. Dany Strouhalové, Ph.D., zabývali využitím proteomických přístupů a separačních technik pro izolaci a identifikaci proteinů z biologických materiálů, vedení 2 SOČ – dlouhodobá maturitní práce.
2. Vedení práce v rámci středoškolské odborné činnosti, SOČGymnázium Křenová, BrnoStudentka Andrea Karásková se pod vedením Ing. Pavla Karáska, Ph.D., zabývala leptáním kapilár z taveného křemene a vyhodnocováním snímků z elektronového mikroskopu, vedení práce SOČ.
3. Chemická olympiádaMŠMT ČR Spoluorganizace krajských kol ChO kategorií A, B, C, D a E v kraji Praha ve školním roce 2016/2017 i 2017/2018.
4. Letní odborné soustředění účastníků Chemické olympiády Běstvina 2017VŠCHT PrahaPříprava a realizace praktického cvičení z analytické chemie (acidobazické titrace) pro 20 středoškolských studentů (1 den).
5. Chemická olympiádaInformační centrum přírodovědných soutěží (ICPS) a Stanice přírodovědců DDM hl. m. PrahaPřednáška pro soutěžící Chemické olympiády kategorie B (chelatometrie s prvků), odměrná analýza, (60 min).
Vzdělávání veřejnosti
AkcePořadatelPopis činnosti
1. Setkání uživatelů AAS a MW-systémůChromspec s.r.o.Doc. RNDr. Bohumil Dočekal, CSc., na odborném semináři přednesl 2 přednášky pro uživatele, přednášku přednesla i dr. Inga Petry-Podgórska a také Mgr. Karel Marschner, Ph.D. Akce se konala ve dnech 14. 11. - 15. 11. 2017 v Brně.
Výsledky řešení projektů
Výsledek č.1.
Název (CZ)Porovnání složení prachových částic v emisích ze spalování dřeva a uhlí v různých typech kotlů používaných pro vytápění domácností.
Název (EN)Comparison of chemical composition of aerosol particles in emissions from combustion of wood and coal in different types of boilers used for household heating.
Program (CZ)Porovnání emisí prachových částic z různých typů malých spalovacích zařízení.
Program (EN)Comparison of emissions of aerosol particles from different types of small combustion devices.
VýsledekPorovnání emisních faktorů prachových částic, polycyklických aromatických uhlovodíků a organických markerů ze spalování dřeva a uhlí ve čtyřech kotlích používaných k vytápění domácností v ČR. Spalovací zkoušky byly provedeny se sníženým výkonem kotlů (nedokonalé hoření), což lépe odráží reálné emise ze spalování tuhých paliv v domácnostech.
UplatněníVýsledek byl prezentován formou přednášky na konferenci „Ovzduší 2017“ (Brno, 10. - 12. 4. 2017).
PoskytovatelAkademie Věd ČR, v. v. i., v rámci projektu Regionální spolupráce krajů a ústavů
Partnerská organizaceVýzkumné energetické centrum, VŠB-TU Ostrava
Publikace (ASEP)
Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel; Horák, J.; Hopan, F. Porovnání složení prachových částic v emisích ze spalování dřeva a uhlí v různých typech kotlů používaných pro vytápění domácností. In Růžičková, P. (ed.). Ovzduší 2017. Program a sborník konference Brno: Masarykova univerzita, 2017, S. 83-87. ISBN 978-80-210-8544-2. [Ovzduší 2017, Brno, 10.04.2017-12.04.2017, CZ]. http://www.recetox.muni.cz/res/file/pdf/ovzdusi-2017-sbornik.pdf
Výsledky - hospodářské smlouvy
ZadavatelNázev - českyNázev - anglickyAnotaceUplatnění
1. Roche, Inc., USAPřehledová práce.Review article.Přehled současného stavu využití isotachoforézy pro koncentraci DNA.
Přehledový článek v Impaktovaném časopise.
Publikace (ASEP)
Datinská, Vladimíra; Voráčová, Ivona; Schlecht, U.; Berka, J.; Foret, František. Recent progress in nucleic acids isotachophoresis. Journal of Separation Science 2017, , s. 1-12. ISSN 1615-9306.
2. Ministerstvo obrany České republikyOdběr stěrů zplodin hoření a jejich identifikace.Sampling of combustion products and their identification.Identifikace zplodin hoření při požárech v uzavřených prostorách objektů AČR. Studie znečištění výstroje členů zasahujících jednotek HZS.
Ochrana zdraví členů zásahových jednotek HZS.
3. VF, a.s., Černá HoraVývoj a výroba monitorů plynů a aerosolů.Development and production of gas and aerosols monitors.Vývoj a testování zařízení, která jsou určena k odběru vzorků 3H a 14C ze vzduchu. Vzorky se zachycují do sorbentů, sorbentem pro 3H je standardně silikagel, sorbentem pro 14C je standardně hydroxid sodný. Získané vzorky jsou určeny k následné laboratorní analýze. Analýzou zjištěné hodnoty aktivit odebraných vzorků slouží ke stanovení bilance vypouštěného 3H a 14C z jaderných zařízení.
Sledování radiační situace v jaderných elektrárnách a okolí.
4. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojůStanovení speciace arsenu v půdní pórové vodě.Determination of arsenic speciation in soil pore water.Speciační analýzy arsenu metodou HPLC-ICP-MS ve vzorcích pórové vody, pocházejících z in-situ experimentů sledujících uvolňování arsenu z popílku po zpracování měděné rudy v různých typech půdy a z laboratorních experimentů.
Sledování mobility arsenu uvolňovaného z popílků.
5. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.Stanovení gadolinia uvolněného z funkcionalizovaných nanočástic.Determination of gadolinium released from functionalized nanoparticles.Byly stanovovány koncentrace gadolinia uvolněného do roztoku pufrů z různých typů nanočástic, za účelem zjištění kinetiky jejich uvolňování.
Použití nanočástic jako nosiče kontrastní látky gadolinia pro zobrazovací metody v medicíně.
6. Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.Stanovení rubidia a draslíku v buněčných extraktech. Determination of rubidium in cell extracts. Metodou ICP-MS byly stanovovány koncentrace rubidia v buněčných extraktech. Experimenty slouží k určení rychlosti prostupu draslíku do buňky kvasinek.
Transportéry patogenních kvasinek jako cíl nových léčiv.
7. Puralab, s.r.o., Areál VÚ Běchovice, Podnikatelská 552, 190 11, Praha 9Stopové stanovení nečistot kovů ve vysoce čistých chemikáliích. Ultratrace determination of metal impurities in substances of high purity.Metodou ICP-MS byly stanoveny kovové nečistoty v dusičnanu gallitém vysoké čistoty.
Výroba a prodej chemikálií o vysoké čistotě (5N purity).
Významné patenty
Patent č. 1.
CZZpůsob předkoncentrace složek kapalných vzorků.
Předkládané řešení poskytuje způsob předkoncentrace složek kapalných vzorků, kdy se kapalný vzorek nanese na kolonu pro předkoncentraci složek kapalných vzorků, mající elektricky vodivý povrch nanesený na nevodivém podkladu, a monitoruje se elektrický odpor kolony. Po zachycení žádané složky na koloně se žádaná složka eluuje tak, že kolona se zapojí do elektrického obvodu jako elektroda.
ENA method of preconcentration of liquid sample components.
The invention submitted provides a method of preconcentration of liquid sample components, when the liquid sample is applied to a preconcentration column of the liquid sample components having an electrically conductive surface deposited on a non-conductive subbase, and the electrical resistance of the column is monitored. After the required component is collected on the column, the desired component is eluted so that the column is connected to the electrical circuit as an electrode.
KategoriePatentZapsán pod číslem307023
Kontaktní osobaIng. František Foret, DSc., 532290183, foret@iach.cz
VyužitíChemická analýza.
Patent č. 2.
CZPřípravek pro ošetření celulózových anebo ligno-celulózových materiálů proti napadení plísněmi a pro likvidaci plísní v těchto materiálech, jeho použití a způsob ochrany materiálů.
Přípravek pro ošetření celulózových anebo ligno-celulózových materiálů proti napadení plísněmi a pro likvidaci plísní v těchto materiálech, který obsahuje směs limonenu, eukalyptolu a ocimenu v plynném skupenství.
ENA preparation for the treatment of cellulosic of lignocellulosic materials against a mold attack and for elimination of the molds in these materials, its use and how to protect the cellulosic of lignocellulosic materials.
A preparation for the treatment of cellulosic of lignocellulosic materials against a mold attack and for elimination of the molds in these materials, which contains gaseous mixture of limonene, eucalyptol and ocymen.
KategoriePatentZapsán pod číslem306676
Kontaktní osobaIng. Kamil Křůmal, Ph.D., 532290144, krumal@iach.cz
VyužitíOchrana knižního fondu tvořeného celulózovými a nebo ligno-celulózovými materiály.
Patent č. 3.
CZAtomizátor těkavých specií na bázi vnějšího dielektrického bariérového výboje s kapilárními elektrodami.
Vynález se týká nové konstrukce atomizátoru těkavých specií založeném na vnějším dielektrickém bariérovém výboji. Výhodou této konstrukce je detekce volných atomů analytu přímo v plazmatu, kde volné atomy vznikají a kde je jejich koncentrace nejvyšší. Plazma je stíněno od okolní atmosféry proudem inertního plynu, který zabraňuje difuzi kyslíku do plazmatu a předchází tak snižování účinnosti atomizace. Další výhodou této konstrukce je, že plazma není ohraničené stěnami atomizátoru a proto nedochází ke ztrátám záření průchodem stěnami atomizátoru. To vede k několikanásobnému snížení šumu základní linie signálu a tím k výraznému zlepšení poměru signál šum.
ENAtomizer of volatile species based on a dielectric barrier discharge with capillary-shaped electrodes.
The invention relates to a novel design of a volatile species atomizer based on an external dielectric barrier discharge. The main advantage of the design is the detection of free analyte atoms directly in the plasma where free atoms are formed and where their concentration is the highest. In order to prevent a decrease of atomization efficiency, the plasma is shielded from an ambient atmosphere by a flow of inert gas that prevents diffusion of oxygen inside. Another advantage of the design is that the plasma is not located inside the atomizer. Therefore, there is no loss of radiation through the atomizer walls. This results in a reduction of the baseline noise and thus in a marked improvement of the signal to noise ratio.
KategoriePatentZapsán pod číslem306804
Kontaktní osobaRNDr. Milan Svoboda, Ph.D., 296 442 487, svoboda750@biomed.cas.cz
VyužitíAtomizátor těkavých specií na bázi dielektrického bariérového výboje s kapilárními elektrodami lze použít ke stanovení stopových koncentrací kovů ve spojení s atomovým absorpčním nebo atomovým fluorescenčním spektrometrem.
Patent č. 4.
CZPřenosný analyzátor pro detekci výbušnin.
Vyvinuté mobilní zařízení pro rychlou analýzu energetických materiálů ve složkách životního prostředí je schopné v časovém limitu do 8 minut detegovat stopová množství energetických materiálů obsahujících nitroaminy, nitroestery a většinu nitroaromátů včetně anorganických dusičnanů ve vodě a vodných extraktech půdy.
ENPortable analyzer for explosive detection.
New portable device for fast and sensitive analysis of explosives in environmental samples is able to determine selectively explosives based on nitramine, nitroester and majority of nitroaromate compounds as well as inorganic nitrates at trace concentrations in water or soil extracts in less than 8 min.
KategorieUžitný vzorZapsán pod číslem30954
Kontaktní osobaIng. Lukáš Čapka, Ph.D., 532290164, capka@iach.cz
VyužitíDetekce výbušnin.
Patent č. 5.
CZMultiaplikační zařízení pro vzorkování a dávkování kapalných vzorků.
Přenosné zařízení, určené k vzorkování nebo dávkování kapalných vzorků. V případě vzorkování zařízení pracuje jako frakční kolektor a připojuje se k vzorkovacím zařízením pracujících na principu zachycování plynných analytů a aerosolů z ovzduší do kapaliny (H2O). Alternativně lze zařízení použít jako autosampler k dávkování vzorků ze vzorkovacích nádob do analyzátorů.
ENA multi-application device for sampling and dosing of liquid samples.
Portable device for sampling or injection of liquid samples. Fraction collector is connected to gas and aerosol samplers during air analysis. Alternatively the device can be used for the injection of samples from sampling bottles into analysers.
KategorieUžitný vzor Zapsán pod číslem30849
Kontaktní osobaIng. Lukáš Čapka, Ph.D., 532290164, capka@iach.cz
VyužitíVzorkování nebo dávkování kapalných vzorků.
Patent č. 6.
CZZařízení pro kontinuální preparativní isoelektrickou fokusaci v porézním loži protékaném rozbíhavým tokem.
Předmětem řešení je zařízení sestávající z porézního lože (1), které je uloženo na podložce. Na bočních stranách lože (1) jsou umístěny elektrody (4). Na vstup (2) lože (1) je přiváděna kapalina a na jeho výstupu (3) jsou jímány separované amfolyty. Lože (1) se od vstupu (2) k výstupu (3) rozšiřuje, přičemž k jedné straně lože (1) jsou připojeny záporné elektrody (4) a k druhé straně kladné elektrody (4) tak, že jsou uloženy vždy proti sobě, kolmo na osu lože (1). Zařízení je sestaveno pro kontinuální isoelektrickou fokusaci amfolytů.
ENA device for continuous preparative isoelectric focusing in a porous bed run through with a divergent flow.
The subject of the invention is a device comprising a solution of a porous bed (1) which is placed on a pad. On the sides of the bed (1), there are located the electrodes (4). Fluid is fed to the inlet (2) of the bed (1) and separated ampholytes are collected at its outlet (3). The bed (1) extends from the inlet (2) to the outlet (3), wherein the negative electrodes (4) are connected to one side of the bed (1) and to the other side of the positive electrode (4), so that they were located opposite each other, perpendicular to the axis of the bed (1). The device is designed for continuous isoelectric focusing of ampholytes.
KategoriePatentZapsán pod číslem307051
Kontaktní osobaDoc. RNDr. Karel Šlais, DrSc., 532290211, slais@iach.cz
VyužitíVynález lze použít pro kontinuální separace proteinů v biochemických, potravinářských a medicínských analýzách.
Mezinárodní projekty
SpolupráceMobilitní projekt Estonsko ETA 2018-2020, EST-18-03
Počet projektů1
Členství v mezinárodních organizacích
Vědecký pracovníkMezinárodní organizaceFunkceFunkční období
1. RNDr. Pavel Mikuška, CSc.Česká aerosolová společnost - Czech Aerosol SocietyMístopředseda1.1.2017 - 31.12.2017
2. Ing. František Foret, DSc.CASSS – An International Separation Science Society, Emeryville, CA, USAAssociate Director1.1.2017 - 31.12.2017
Dvoustranné dohody
Spolupracující instituceZeměTéma spolupráce
1. Roche Inc.USAMetody koncentrace DNA.
Popularizační činnost
Název akceAktivitaHl. pořadatelSpolupořadatelMísto a datum
1. Veletrh vědyPrezentace činnosti UIACH včetně praktických ukázek pro laickou veřejnost, web film, 2 dnySSČ AV ČR, v. v. i.Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.Výstaviště PVA Letňany, Praha, 8. - 9. 6. 2017
2. Týden vědy a technikyInteraktivní přednáška, procházka v laboratoři, experimentální úkole pro děti. Akce ve spolupráci se základní školou z cyklu: „Co dělají rodiče.“Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.Základní škola CampanusUIACH, Detašované pracoviště Praha, Vídeňská 1083, 6. 11. 2017
3. Den otevřených dveří v rámci Týdně vědy a techniky 2017Prezentace Ústavu analytické chemie AV ČR a Oddělení stopové prvkové analýzy s exkurzí do laboratoří.SSČ AV ČR, v. v. i.Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.UIACH, Detašované pracoviště Praha, Vídeňská 1083, 7. 11. 2017
4. Den otevřených dveří v rámci Týdně vědy a techniky 2017Návštěva studentů, prohlídka laboratoří a seznámení se s aktuálními směry výzkumu na UIACH v Brně.SSČ AV ČR, v. v. i.Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.UIACH, Vevří 97, Brno, 8. 11. 2017
5. Týden vědy a technikyPřednáška dr. K. Klepárníka na téma: Využití mikro- a nanotechnologií: od analýzy jednotlivých buněk po jednotlivé molekuly”.SSČ AV ČR, v. v. i.Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.UIACH, Veveří 97, Brno, 8. 11. 2017
6. Kouzelný rokPopularizace chemie a Ústavu analytické chemie AV ČR s praktickými ukázkami chemických pokusů.Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.Základní škola a Mateřská škola Hamry nad SázavouHamry nad Sázavou, 16. 10. 2017
7. Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopieOdborné zajišťování soutěže.Spektroskopická společnost Jana Marka MarciÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i.Brno, 30. 11. 2017
8. Veletrh práce ve vědě a výzkumu - MayDay Career DaysPrezentace činnosti a popularizace UIACH pro zájemce o Ph.D. studium, stáž či zaměstnání na UIACH.SSČ AV ČR, v. v. i. / EURAXESSÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i.CEITEC MU, Univerzitní kampus Brno-Bohunice, 7. 11. 2017
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID1355
Výsledky vědecké činnosti
Odstranění solí z komplexních vzorků.Salt removal from complex samples.Základní princip pro odstranění solí ze vzorků o mikrolitrových objemech metodou mikroelektromembránové extrakce přes více fázových rozhraní a ESI-MS záznam odsoleného vzorku obsahujícího 25 μM neurotensinu v 150 mM roztoku NaCl.Fundamental principle for salt removal from samples with microliter volumes using microelectromembrane extraction across multiple phase interfaces and ESI-MS record for desalted sample containing 25 μM of neurotensin in 150 mM NaCl solution.
Obr. ID1356
Výsledky vědecké činnosti
Přehled vlivu paliva na emise aerosolů (PM), PAHs, n-alkánů, isoprenoidů, hopanů a steranů (PM2.5, WHTC teplý).Overview of fuel effects on the emissions of PM, PAHs, n-alkanes, isoprenoids, hopanes and steranes (PM2.5, WHTC hot).Zkratky na ose X představují velikostní frakci aerosolů (PM2.5) a označení testovaných paliv; PM2.5 – aerosoly s velikostí částic menší než 2,5 µm, B0 – čistá nafta, B30 – směs bionafty (30 obj. %) a nafty (70 obj.%), B100 – biodiesel (100%), HVO30 - směs hydrogenovaného rostlinného oleje (30%) a nafty (70%), HVO100 - hydrogenovaný rostlinný olej (100%), iBu30-HVO70 - směs isobutanolu (30%) a hydrogenovaného rostlinného oleje (70%), nBu30-HVO70 - směs n-butanolu (30%) a hydrogenovaného rostlinného oleje (70%).Abbreviations in the X axis represent size fraction of aerosols (PM2.5) and names of tested fuels; PM2.5 – aerosols with particle size smaller than 2.5 µm, B0 – neat diesel, B30 – blend by volume of 30% biodiesel with 70% of diesel fuel, B100 – biodiesel (100%), HVO30 - blend by volume of 30% hydrotreated vegetable oil with 70% of diesel fuel, HVO100 - neat hydrotreated vegetable oil, iBu30-HVO70 - blend by volume of 30% iso-butanol with 70% hydrotreated vegetable oil, nBu30-HVO70 - blend by volume of 30% n-butanol with 70% hydrotreated vegetable oil.
Obr. ID1357
Výsledky vědecké činnosti
Metoda pro stopovou speciační analýzu arzenu v krvi.Method for trace speciation analysis of arsenic in blood.Metoda pro stopovou speciační analýzu arzenu v plné krvi: Schéma aparatury, reakční směs se vzorkem krve v separátoru fází a výsledný chromatogram specií arsenu.Method for trace speciation analysis of arsenic in whole blood: System scheme, reaction mixture with blood sample in gas-liquid separator and resulting chromatogram of arsenic species.