Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Pracoviště dosud neukončilo sběr údajů
Pedagogické činnosti
Výchova studentů
Počet absolventů v r. 2016Počet doktorandů k 31.12.2016Počet nově přijatých v r. 2016
Doktorandi (studenti DSP)3100
- z toho doktorandů ze zahraničí040
Výchova pregraduálních studentů
Počet pregraduálních studentů podílejících se na vědecké činnosti ústavu23
Vědecké a vědecko-pedagogické hodnosti pracovníků ústavu
Věd. hodnost nebo titulVědecko-pedagog. hodnost
DrSc.DSc.CSc., Ph.D., Dr.profesordocent
Počet k 31.12.2016124534
- z toho uděleno v roce 201600200
Pedagogická činnost pracovníků ústavu
Letní semestr 2015/2016Zimní semestr 2016/2017
Celkový počet odpřednášených hodin na VŠ v programech bakalářských/magisterských/doktorských105812814212
Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení v bakalářských programech000000
Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení v magisterských programech001211
Počet pracovníků ústavu působících na VŠ v programech bakalářských/magisterských/doktorských5756103
Vzdělávání středoškolské mládeže
Pololetí ve škol. roce 2015/2016Pololetí ve škol. roce 2016/2017
Počet odpřednášených hodin6116
Počet vedených prací (např. SOČ)44
Počet organizovaných/spoluorganizovaných soutěží0101
Spolupráce ústavu s VŠ ve výzkumu
Pracoviště AV příjemcemPracoviště AV spolupříjemcem
Počet projektů řešených v r. 2016 společně s VŠ (grantové/programové)2001
Společná pracoviště ústavu s účastí VŠ
1.
Centrum pokročilých bioanalytických technologií
Počet participujících pracovníků z ústavu64.8
Počet participujících pracovníků z partnerských pracovišť95.2
2.
Centrum studií toxických vlastností nanočástic
Počet participujících pracovníků z ústavu90.9
Počet participujících pracovníků z partnerských pracovišť448.3
Mezinárodní spolupráce
1.Počet konferencí s účastí zahraničních vědců (pracoviště jako pořadatel nebo spolupořadatel)2
2.Počet členství v orgánech mezinárodních vědeckých vládních a nevládních organizací (společnosti, komitéty)1
3.Počet grantů a projektů financovaných ze zahraničí0
3.a- z toho z programů EU0
Vynálezy
ROK 2016
početdělenépracovištělicencedělenépracoviště
Česká republika
Přihlášky vynálezů podané v ČR1---
Patenty udělené v ČR2
Užitné vzory podané v ČR---
Užitné vzory zapsané v ČR2
Ochranné známky podané v ČR---
Ochranné známky zapsané v ČR
Průmyslové vzory podané v ČR---
Průmyslové vzory zapsané v ČR
Přihlášky vynálezů podané v zahraničí
Mezinárodní systém "PCT" - mezinárodní přihláška "PCT"---
- národní, resp. regionální fáze z "PCT"---
Přímo z ČR - národní resp. regionální fáze---
Patenty udělené v zahraničí
Regionální (u EPO, EAPO, OAPI, ARIPO)
- z toho národní patenty
Národní
Dodatkové ochranné osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin (SPC) a šlechtitelská osvědčení
Žádost o udělení SPC v ČR---
SPC jež nabylo účinnosti v ČR
Žádost o udělení ochranných práv k nové odrůdě rostlin v ČR---
Šlechtitelská osvědčení v ČR
Poznámka:
Char. vědecké činnosti - CZ
Předmětem hlavní činnosti pracoviště je výzkum a vývoj nových principů, metod a instrumentace v oblasti analytických metod použitelných pro rozvoj dalších vědeckých oblastí, především biologických a medicínských věd, ochrany zdraví člověka a životního prostředí. Základní výzkum je zaměřen zejména na separační a spektrální metody, systémovou miniaturizaci a nanotechnologie a řeší problémy v oblasti proteomiky, genomiky, analýzy léčiv, tělních tekutin a monitorování životního prostředí. Významných výsledků bylo dosaženo v oblasti mikroelektromembránových extrakcí využívajících vícefázová rozhraní. V tomto uspořádání lze v polymerní kapiláře vytvořit libovolný počet navzájem nemísitelných fází o různém složení a objemu a dosáhnout tak jedinečné selektivity a variability extrakčního systému. Výzkum koncentračních a fokusačních technik pro kapilární elektroforézu s hmotově spektrometrickou detekcí přinesl nové vysoce citlivé metodologie, konkrétně kombinaci izotachoforézy s extrakcí na pevné fázi a implementaci fokusace na inverzním elektromigračně-disperzním gradientu.Pokračoval výzkum v oblasti kapilárních separací a jejich spojení s hmotnostní spektrometrií s využitím nanotechnologií a mikrofluidiky pro analýzy až na úrovni jednotlivých buněk.Vývoj a aplikace elektroforetických technik prekoncentrace a separace biologických vzorků, vývoj a využití nových formátů křemenných kapilár leptaných superkritickou vodou, syntéza a testování hybridních monolitických kapilárních kolon, studium interakcí liposomů s iontovými kapalinami a anestetiky a modelování limitních distribučních koeficientů organických látek mezi vodu a oxid uhličitý jsou další témata, která byla v roce 2016 úspěšně rozvíjena.Pokračoval vývoj analytických metod pro stopovou prvkovou a speciační analýzu založenou na atomové spektrometrii. Především se jedná o rozvoj pokročilých přístupů ke generování, prekoncentraci a atomizaci analyticky užitečných těkavých specií.Byly dokončeny inhalační experimenty s nanočásticemi ZnO a provedena analýza vybraných orgánů pokusných zvířat na obsah zinku. Struktura nanočástic byla určena pomocí RTG difrakce a morfologie nanočástic byla charakterizována pomocí transmisní elektronové mikroskopie. Byl dokončen vývoj a optimalizace kontinuálního aerosolového vzorkovače, jehož výsledná verze umožňuje kvantitativní záchyt ultrajemných částic aerosolu až do velikosti cca 10 nm do kapalné fáze. Byl vyvinut postup ke stanovení kyseliny dehydroabietové v částicích aerosolu v koncentrátu aerosolového vzorkovače.Ve výzkumných odděleních pracovalo celkem 50 pracovníků včetně doktorandů; vědeckých pracovníků bylo 42 s pracovním úvazkem 37,32. Bylo řešeno 19 grantových projektů včetně dvou Center excelence GA ČR. V rámci spolupráce s vysokými školami se ústav podílí na výuce a výchově vysokoškolských a postgraduálních studentů (3 profesoři, 4 docenti). Ústav rozvíjí spolupráci na národní i mezinárodní úrovni, přijímá a vysílá zaměstnance na studijní pobyty, organizuje výzkum se zahraničními partnery, publikuje společné práce, organizuje návštěvy významných vědců na pracovišti a pořádá národní i mezinárodní konference.
Char. vědecké činnosti - EN
The core activities of the Institute of Analytical Chemistry are research and development of new principles, methods and instrumentation in the field of analytical methods applicable for development of other scientific areas, especially biological and medical science, human health and environmental protection. Fundamental research is focused especially on separation and spectroscopic methods, systematic miniaturization and nanotechnology dealing with topics in proteomics, genomics, drug analysis, body fluid analysis and environmental monitoring. Excellent results were achieved in the area of multiple-phase micro-electromembrane extractions. Polymeric capillaries were filled with consecutive plugs of immiscible solutions with various composition and volumes and use of such multiple phase set-up ensured superb selectivity and variability of the extraction system. The research of stacking and focusing techniques for capillary electrophoresis with mass-spectrometric detection provided new highly sensitive methodologies, namely combination of isotachophoresis with solid phase extraction and implementation of focusing on inverse electromigration dispersion gradient.Research in the field of capillary separations and mass spectrometry coupling nanotechnologies and microfluidics for analyses down to the level of single cells continued.In 2016, development and application of electrophoretic methods to pre-concentrate and separate biological samples, development and application of new formats of supercritical water-etched fused silica capillaries, the synthesis and testing of hybrid monolithic organic–silica capillary columns, the studies of interactions between liposomes and ionic liquids or local anesthetics, and modelling of limiting partition coefficients of organics between water and carbon dioxide continued successfully.Analytical methods for trace elemental and speciation analysis based on atomic spectrometry were developed. Namely, advanced approaches to generation, preconcentration and atomization of analytically useful volatile species are pursued.An inhalation study with ZnO nanoparticles was finished and zinc content was estimated in selected organs of tested animals. The structure of nanoparticles was determined using RTG diffraction and morphology of nanoparticles was characterized by transmission electron microscopy. Development and optimization of continuous aerosol collector was finished. The final version of the collector allows quantitative collection of ultrafine aerosol particles down to about 10 nm in diameter into liquid phase. A procedure for the detection of dehydroabietic acid in aerosol particles in a collector concentrate was developed. 50 researchers including graduate students were working in the research departments; there were 42 researchers and their corresponding fulltime equivalent was 37.32. Research was supported by 19 grant projects including two Centers of Excellence of the Grant Agency of the Czech Republic. Researchers participate in education and tuition system of undergraduate, graduate and postgraduate students at universities in Brno, Prague and Pardubice (3 professors, 4 associate professors). Scientific cooperation is developed on national and international levels; the institute plays host to scientists from abroad, organizes research activities with other partners from the country and from abroad resulting in common scientific publications. The institute organizes national and international conferences as well.
Výsledky vědecké činnosti
Výsledek č. 1. Nová metodologie pro kapilární elektroforézu s ESI-MS detekcí: Elektroforetická fokusace na inverzním elektromigračně-disperzním gradientu. Vysoce citlivá analýza sulfonamidů ve vodách.
Anotace
CZNová metodologie pro kapilární elektroforézu s ESI-MS detekcí: Elektroforetická fokusace na inverzním elektromigračně-disperzním gradientu. Vysoce citlivá analýza sulfonamidů ve vodách
Byla vyvinuta nová metoda pro vysoce citlivé analýzy kapilární elektroforézou s ESI hmotově spektrometrickou detekcí založená na elektroforetické fokusaci na inverzním elektromigračně-disperzním gradientu, zcela novém separačním principu objeveném autory. Navržený elektrolytový systém je robustní, kompatibilní s ESI a vhodný k separaci slabých kyselin v neutrální oblasti. Použitelnost metody je ukázána na příkladu citlivé analýzy sulfonamidů s dosaženými limity detekce 3x10-9 M v pitné vodě.
ENNew methodology for capillary electrophoresis with ESI-MS detection: Electrophoretic focusing on inverse electromigration dispersion gradient. High-sensitivity analysis of sulfonamides in waters
A new method was developed for high-sensitivity analyses by capillary electrophoresis with ESI mass spectrometric detection based on electrophoretic focusing on an inverse electromigration dispersion gradient, a new separation principle discovered by the authors. The designed electrolyte system is robust, compatible with ESI and suitable for separation of weak acids in the neutral range. It was used for a sensitive analyses of sulfonamides with detection limits 3x10-9 M in drinking water.
Spolupracující subjekt-
Kontaktní osobaRNDr. Petr Gebauer, CSc., 532290125, gebauer@iach.cz
Publikace (ASEP)
Malá, Zdeňka; Gebauer, Petr; Boček, Petr. New methodology for capillary electrophoresis with ESI-MS detection: Electrophoretic focusing on inverse electromigration dispersion gradient. High-sensitivity analysis of sulfonamides in waters. Analytica Chimica Acta 2016, Roč. 935, SEP, s. 249-257. ISSN 0003-2670.
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID1247
Výsledky vědecké činnosti
Fokusace na inverzním elektromigračně-disperzním gradientuFocusing on inverse electromigration-dispersion gradientPočítačová simulace fokusace modelových analytů (slabých kyselin) s hodnotami pKa od 4.5 do 10 na gradientu vytvořeném mezi vedoucím (15.2 mM kyseliny maleinové a 21.7 mM 2,6-lutidinu při pH 5.81) a koncovým elektrolytem (2 mM kyseliny maleinové a 27.6 mM 2,6-lutidinu při pH 7.53).Computer simulation of focusing of model analytes (weak acids) with pKa values from 4.5 to 10 in a gradient formed between leading (15.2 mM maleic acid and 21.7 mM 2,6-lutidine at pH 5.81) and terminating electrolytes (2 mM maleic acid and 27.6 mM 2,6-lutidine at pH 7.53).
Výsledek č. 2. Vypracování prediktivní korelace distribučních koeficientů organických látek mezi vodu a superkritický oxid uhličitý a kvantifikace vlivů vlastností jednotlivých komponent na mezifázovou distribuci.
Anotace
CZKorelace distribučních koeficientů organických látek mezi vodu a superkritický oxid uhličitý
Znalost fázových rovnováh ve směsích organických látek, vody a oxidu uhličitého má význam v řadě aplikačních oborů, mj. v pokročilých technikách těžby ropy. Na základě rozsáhlého souboru hodnot limitních K-faktorů organických látek z literatury byla vypracována prediktivní korelace těchto veličin v širokém oboru teploty a tlaku a byly kvantifikovány vlivy vlastností jednotlivých komponent na mezifázovou distribuci.
ENCorrelation of partition coefficients of organics between water and supercritical carbon dioxide
Phase equilibria in systems containing organic compounds, water and carbon dioxide are important in many application fields including enhanced oil recovery. Here, a literature data set of limiting K-factors of organics has been employed to work out a predictive correlation of these quantities in a wide range of temperature and pressure. The effects of properties of the individual components on interphase distribution have also been quantified.
Spolupracující subjekt -
Kontaktní osobadoc. RNDr. Michal Roth, CSc., tel. 532290171, roth@iach.cz
Publikace (ASEP)
Roth, Michal. Partition coefficients of organics between water and carbon dioxide revisited: Correlation with solute molecular descriptors and solvent cohesive properties. Environmental Science and Technology 2016, Roč. 50, OCT, s. 12857-12863. ISSN 0013-936X.
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID1248
Výsledky vědecké činnosti
Srovnání experimentálních a vypočtených K-faktorůComparison of experimental and calculated K-factorsGrafické porovnání experimentálních (vodorovná osa) a vypočtených (svislá osa) limitních K-faktorů řady organických látek v systému voda – oxid uhličitý.A plot comparing experimental (x-axis) and calculated (y-axis) limiting K-factors of organics in water – carbon dioxide system.
Výsledek č. 3. Hybridní elektrosprejové rozhraní pro kapilární elektroforézu s využitím mikrofluidických prvků s kapalným můstkem a subatmosférickou elektrosprejovou komorou.
Anotace
CZHybridní elektrosprejové rozhraní pro kapilární elektroforézu
Pro spojení separačních metod s hmotnostní spektrometrií je nutné použít rozhraní pro přenos kapalného vzorku do plynné fáze. Běžně používaná zařízení vyžadují pro správnou funkci vysoké průtoky, nevhodné pro mikrokolonové separace. V této práci jsme vyvinuli hybridní systém umožňující připojení běžné kapilární elektroforézy k mikrofluidickému čipu. O další vývoj zařízení projevila firma Agilent, která v současnosti financuje část probíhajících prací.
ENHybrid electrospray interface for capillary electrophoresis
An interface is necessary for coupling of separation methods with mass spectrometry for transfer of the liquid sample into the gas phase. Common devices requiring high flowrates are unsuitable for microcolumn separations. In this work we have developed a hybrid system for coupling capillary electrophoresis to a microfluidic chip. The company Agilent, interested in further development, currently finances part of the work.
Spolupracující subjekt -
Kontaktní osobaIng. František Foret, CSc., 532290242, foret@iach.cz
Publikace (ASEP)
Křenková, Jana; Klepárník, Karel; Grym, Jakub; Luksch, Jaroslav; Foret, František. Self-aligning subatmospheric hybrid liquid junction electrospray interface for capillary electrophoresis. Electrophoresis 2016, Roč. 37, č. 3, s. 414-417. ISSN 0173-0835.
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID1249
Výsledky vědecké činnosti
Foto a schéma rozhraníPhoto and scheme of the interfaceFoto a schéma rozhraní.Photo and scheme of the interface.
Ocenění zaměstnanci
1.
OceněnýRNDr. Milan Svoboda, Ph.D.
Cena1st prize for the best poster presentation
Oceněná činnostPrezentace plakátového sdělení: „Novel designs of dielectric barrier discharge atomizers of volatile compounds for AAS and AFS“ na konferenci XXIst Slovak-Czech Spectroscopic Conference
Ocenění udělilvědecký výbor XXIst Slovak-Czech Spectroscopic Conference
2.
Oceněnýprof. RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc.
CenaMedaile Mikuláša Konkoly - Thege
Oceněná činnostPřínos k rozvoji spektroskopie
Ocenění udělilSlovenská spektroskopická spoločnosť
3.
Oceněnýdoc. RNDr. Bohumil Dočekal, CSc.
Cenačestné členství Slovenské spektroskopické společnosti
Oceněná činnostCeloživotní příspěvek k rozvoji spektroskopie
Ocenění udělilSlovenská spektroskopická spoločnosť
4.
OceněnýRNDr. Zdeňka Malá, Ph.D.
CenaBest Poster Award
Oceněná činnostPrezentace plakátového sdělení: „New methodology for capillary electrophoresis with ESI-MS detection: Electrophoretic focusing on inverse electromigration dispersion gradient for high sensitivity analysis of sulfonamides in waters“ na konferenci 40th International Symposium on Capillary Chromatography and 13th GC×GC Symposium, konané v Riva dal Garda, Itálie
Ocenění udělilvědecký výbor konference 40th ISCC and 13th GC×GC Symposium
Další spec. informace o pracovištiV souvislosti s výsledkem prezenční části hodnocení byla provedena změna na pozici vedoucího oddělení analytické chemie životního prostředí. Zaměření výzkumu v tomto oddělení zůstává zachováno. Oddělení elektromigračních metod bylo posíleno mladými výzkumnými pracovníky.
Terciární vzdělávání
Studijní programNázev VŠNázev fakultyStudijní oborPředmětPřednáškyCvičeníVedení pracíUčební textyJiné
1. PREGRADVysoké učení technické v BrněChemická fakultaChemie a technologie potravinPraktikum z instrumentální analýzyano
2. PREGRADVysoké učení technické v BrněChemická fakultaChemie a technologie potravinDiplomová práceano
3. PREGRADMasarykova univerzitaPřírodovědecká fakultaBiochemieNové směry v bioanalytické chemiiano
4. PREGRADMasarykova univerzitaPřírodovědecká fakultaChemieZáklady analytické chemieanoano
5. PREGRADMasarykova univerzitaPřírodovědecká fakultaChemieStopová analýzaano
6. PREGRADMasarykova univerzita Lékařská fakultaSpecializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeutPotravinářská chemie IIanoano
7. PREGRADMasarykova univerzita Lékařská fakultaSpecializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeutLékařská toxikologieano
8. PREGRADUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemie, Klinická a toxikologická analýzaGenerování těkavých specií prvků ano
9. PREGRADUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemie, Klinická a toxikologická analýzaAdvances in Analytical Spectrometric Methodsano
10. PREGRADUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemie, Klinická a toxikologická analýzaPraktikum z pokročilých spektrometrických metodano
11. PREGRADUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieSeminář z analytické chemieano
12. PREGRADKarlova univerzitaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieDiplomová práceano
13. PREGRADUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemie, Klinická a toxikologická analýzaBakalářská práceano
14. DoktorskýMasarykova univerzitaPřírodovědecká fakultaBiochemieDisertační práceano
15. DoktorskýMasarykova univerzitaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieDisertační práceano
16. DoktorskýUniverzita KarlovaPřírodovědecká fakultaAnalytická chemieDisertační práceano
17. DoktorskýUniverzita PardubiceChemicko-technologická fakultaAnalytické chemieDisertační práceano
Vzdělávání na ZŠ a SŠ
AkcePořadatelPopis činnosti
1. Chemická olympiádaMŠMT ČR Spoluorganizace krajských kol ChO kategorií A, B, C a D v kraji Praha ve školním roce 2015/2016 i 2016/2017
2. Chemická olympiádaInformační centrum přírodovědných soutěží (ICPS) a Stanice přírodovědců DDM hl. m. PrahyPřednáška pro soutěžící Chemické olympiády kategorie B, odměrná analýza
3. Letní odborné soustředění účastníků Chemické olympiády Běstvina 2016VŠCHT PrahaPříprava a realizace praktického cvičení z analytické chemie pro 40 středoškolských studentů (2 dny)
4. Otevřená věda AV ČRSSČ AV ČR / SPŠ chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Středoškolská 1, 70030 Ostrava-ZábřehExtrakce biologicky aktivních látek z rostlinných materiálů stlačenými tekutinami s následnou separací a identifikací pomocí HPLC/DAD nebo GC/MS
5. Otevřená věda AV ČRSSČ AV ČR / Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova 15, 61300 BrnoIdentifikace mikroorganismů pomocí kombinace hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF – příprava a analýza vzorků, vyhodnocení a interpretace výsledků
6. Otevřená věda AV ČRSSČ AV ČR / Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo nám. 800, 278 53 Kralupy nad VltavouStopová speciační analýza arsenu v potravinách. Stanovení arsenu v červeném víně pomocí atomové absorpční spektrometrie- ověření metody a analýzy vzorků
7. SOČ, vedení 2 pracíUIACH AV ČR / Střední průmyslová škola chemická BrnoStanovení anorganických aniontů v městském aerosolu pomocí různých vzorkovacích technik a iontovou chromatografií jako analytickou koncovkou.
8. SOČ, vedení odborné praxeUIACH AV ČR / SPŠ chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Středoškolská 1, 70030 Ostrava-Zábřehvedení odborné praxe středoškolské studentky 3. ročníku
9. Otevřená věda AV ČRSSČ AV ČR / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6Vývoj metod pro stanovení (ultra)stopových koncentrací tzv. hydridotvorných a zároveň toxikologicky zajímavých prvků (např. arzén) pomocí atomové absorpční a fluorescenční spektrometrie; vývoj a optimalizace nových typů cylindrických plazmových atomizátorů pracujících na principu tzv. dielektrického bariérového výboje.
Vydané tituly - neperiodické
1. Foret, František; Křenková, Jana; Drobníková, Iveta; Klepárník, Karel. CECE 2016. 13th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Brno: Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i, 2016. 278 s. ISBN 978-80-904959-4-4. < http://www.ce-ce.org/CECE2016/Proceedings%20CECE%202016_WOS_final2.pdf>
Výsledky řešení projektů
Výsledek č.1.
Název (CZ)Anorganická nanovlákna pro obohacení fosfosloučenin
Název (EN)Inorganic nanofibers for phospho compounds enrichment
Program (CZ)Centrum pokročilých bioanalytických technologií
Program (EN)Center for advanced bioanalytical technologies
VýsledekAnorganická nanovlákna pro obohacení fosfosloučenin byla připravena metodou odstředivého lití (force spinning) z různých anorganických materiálů a využita pro obohacení vybraných peptidů z proteinových štěpů.
UplatněníKřenková, Jana; Morávková, J.; Buk, J.; Foret, František. Phosphopeptide enrichment with inorganic nanofibers prepared by forcespinning technology. Journal of Chromatography A 2016, Roč. 1427, JAN, s. 8-15. ISSN 0021-9673.Foret, František; Křenková, Jana; Morávková, J.; Buk, J. Použití anorganických nanovláken pro záchyt sloučenin s fosfátovou skupinou ve své struktuře Masarykova univerzita, Brno, CZ; Pardam, s.r.o., Pardubice, CZ; Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i, Brno, CZ. 2016. Číslo patentového spisu: 306204. Datum udělení patentu: 17.08.2016.Foret, František; Křenková, Jana; Morávková, J.; Buk, J. Průtokové zařízení pro selektivní adsorpci a zakoncentrování složek kapalného vzorku. 2016. Veveří 97, 60200 Brno : Masarykova univerzita, Brno, CZ; Pardam, s.r.o., Pardubice, CZ; Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., Brno, CZ, 15.11.2016. 29993. Průtokové komerční využití v jednání.
PoskytovatelGA ČR
Partnerská organizacePardam, s.r.o., Pardubice
Publikace (ASEP)
Foret, František; Křenková, Jana; Morávková, J.; Buk, J. Použití anorganických nanovláken pro záchyt sloučenin s fosfátovou skupinou ve své struktuře Masarykova univerzita, Brno, CZ; Pardam, s.r.o., Pardubice, CZ; Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i, Brno, CZ. 2016. Číslo patentového spisu: 306204. Datum udělení patentu: 17.08.2016. https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10096115&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
Křenková, Jana; Morávková, J.; Buk, J.; Foret, František. Phosphopeptide enrichment with inorganic nanofibers prepared by forcespinning technology. Journal of Chromatography A 2016, Roč. 1427, JAN, s. 8-15. ISSN 0021-9673.
Foret, František; Křenková, Jana; Morávková, J.; Buk, J. Průtokové zařízení pro selektivní adsorpci a zakoncentrování složek kapalného vzorku. 2016. Veveří 97, 60200 Brno : Masarykova univerzita, Brno, CZ; Pardam, s.r.o., Pardubice, CZ; Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., Brno, CZ, 15.11.2016. 29993.
Výsledek č.2.
Název (CZ)Způsob ošetření a barvení dřeva obsahujícího třísloviny
Název (EN)Treatment and staining of tannins containing wood
Program (CZ)Centrum pokročilých bioanalytických technologií
Program (EN)Center for advanced bioanalytical technologies
VýsledekPostup ošetření dřeva pomocí anorganických nanočástic pro výrobu nábytku
UplatněníPařil, P.; Baar, J.; Dejmal, A.; Foret, František; Křenková, Jana. Způsob ošetření a barvení dřeva obsahujícího třísloviny Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1/665, 61300 Brno; Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., Veveří 97, 60200 Brno. 2016. Číslo patentového spisu: 306249. Datum udělení patentu: 14.09.2016.
PoskytovatelGA ČR
Partnerská organizaceMendelova univerzita v Brně
Publikace (ASEP)
Pařil, P.; Baar, J.; Dejmal, A.; Foret, František; Křenková, Jana. Způsob ošetření a barvení dřeva obsahujícího třísloviny Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1/665, 61300 Brno; Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., Veveří 97, 60200 Brno. 2016. Číslo patentového spisu: 306249. Datum udělení patentu: 14.09.2016. http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/306/306249.pdf
Výsledky - hospodářské smlouvy
ZadavatelNázev - českyNázev - anglickyAnotaceUplatnění
1. VF a.s., Černá HoraVývoj a testování nových principů a přístrojů ”V3H14C” zaměřených na sledování radiační situace v ovzduší jaderných elektrárenTesting and development of the family ”V3H14C” equipment designed for 3H and 14C sampling from the air in vicinity of nuclear power plantsTestování a vývoj zařízení řady ”V3H14C”, která jsou určena k odběru vzorků 3H a 14C ze vzduchu. Vzorky se zachycují do sorbentů, sorbentem pro 3H je standardně silikagel, sorbentem pro 14C je standardně hydroxid sodný. Získané vzorky jsou určeny k následné laboratorní analýze. Analýzou zjištěné hodnoty aktivit odebraných vzorků slouží ke stanovení bilance vypouštěného 3H a 14C z jaderných zařízení.
Sledování radiační situace v jaderných elektrárnách.
2. Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., BrnoOdezva vegetace na přítomnost nanočástic CdO v ovzdušíReaction of plants to presence of CdO nanoparticles in airStudie vlivu zvýšené koncentrace nanočástic oxidu kademnatého v ovzduší na obsah Cd v jehličnatém smrku ztepilém (Picea abies) a listnatém buku lesním (Fagus sylvatica).
Odhad citlivosti městských lesů a dřevin k působení abiotických stresů a extrémních klimatických událostí.
3. Univerzita obrany, BrnoDetekce a identifikace zdrojů nanočástic produkovaných činností vojenské technikyDetection and identification of sources of nanoparticles produced by military equipmentV rámci studie, která probíhala ve vojenském výcvikovém prostoru „Vyškov“ a na trenažerech Univerzity obrany v Brně, se sledovaly zdroje nanočástic produkovaných různými druhy vojenské techniky. Předběžné výsledky ukazují, že zdrojem nanočástic jsou zejména výfukové zplodiny motorů pohánějících studovanou vojenskou techniku a povýstřelové zplodiny. Možný vliv nanočástic na obsluhu vojenské techniky se v současnosti vyhodnocuje.
Minimalizace vlivu nanočástic na obsluhu vojenské techniky.
4. VŠB-TU OstravaAnalýza emisí z malých spalovacích zařízení na obsah vybraných organických sloučeninAnalysis of emissions from small combustion devices on content of selected organic compoundsOdběry 15 vzorků emisí ze spalování různých druhů paliv (dřevo, uhlí) v malých spalovacích zařízeních (kotle pro vytápění domácností) na křemenné filtry využitím velkoobjemového vzorkovače DH-77 (Digitel) a analýza vybraných organických markerů v odebraných vzorcích metodou GC-MS.
Upřesnění emisních faktorů studovaných paliv v kotlích pro vytápění domácností.
5. CEITEC MU, BrnoNávrh, konstrukce a optimalizace modulární fluidní cely pro měření s biosenzoryDesign, construction and optimalization of a modular fluid cell for biosensors measurementsByla navržena a pomocí 3D tisku vyrobena fluidiní cela pro měření s elektrochemickým biosenzorem dle zadání objednavatele.
V laboratoři zadavatele.
6. Watrex Praha, s. r. o.Testování fluorescence konjugovaných kvantových nanočástic na povrchu dodaných sorbentůTesting of fluorescence of conjugated quantum dots on the surface of supplied sorbentsByla připravena série modifikovaných kvantových teček na bázi CdSe a pomocí spektrofluorimetru měřena jejich fluorescenční odezva na suspenzi sorbentů dodaných zadavatelem.
V laboratoři zadavatele.
7. Watrex Praha, s. r. o.Návrh a výroba opticko-mechanických komponent pro viskozometrický detektor metodou 3D tiskuDesign and 3D fabrication of opto-mechanical components for viskozimetric detector Podle požadavků zadavatele byla navržena a vyrobena série modifikovaných drobných dílů na 3D tiskárně z materiálu PLA a ABS.
V laboratoři zadavatele.
8. ABB s.r.o., BrnoAnalýza vzorku silikonové páskyAnalysis of a sample of a silicone tapeVzorky silikonových pásků byly analyzovány na obsah těkavých organických sloučenin při 2 teplotách, 25°C a 135°C. Emitované sloučeniny byly identifikovány a kvantifikovány metodou GC-MS. Bylo zjištěno, že hlavní toxickou látkou uvolňující se ze silikonové pásky je 1,4-dichlorbenzen. V některých vzorcích při 135°C byla potvrzena přítomnost acetofenonu. Dalšími identifikovanými sloučeninami byly různé alkylsiloxany.
Ochrana zdraví zaměstnanců při práci se studovanými silikonovými páskami.
9. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Stanovení speciace arzenu v půdní pórové voděDetermination of arsenic speciation in soil pore waterSpeciační analýzy arzenu metodou HPLC-ICP-MS ve vzorcích pórové vody pocházejících z in-situ experimentů sledujících uvolňování arzenu z popílku po zpracování měděné rudy v různých typech půdy.
Sledování mobility arzenu uvolňovaného z popílků.
10. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.Stanovení gadolinia uvolněného z funkcionalizovaných nanočásticDetermination of gadolinium released from functionalized nanoparticlesByly stanovovány koncentrace gadolinia uvolněného do roztoku pufrů z různých typů nanočástic za účelem zjištění kinetiky jejich uvolňování.
Použití nanočástic jako nosiče kontrastní látky gadolinia pro zobrazovací metody v medicíně.
11. Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. Stanovení rubidia a draslíku v buněčných extraktechDetermination of rubidium and potassium in cell extracts Metodou ICP-MS byly stanovovány koncentrace rubidia a draslíku v buněčných extraktech. Experimenty slouží k určení rychlosti prostupu draslíku do buňky.
Transportéry patogenních kvasinek jako cíl nových léčiv.
Publikace (KIS)
Llopis-Torregrosa, Vincent; Hušeková, Barbora; Sychrová, Hana. Potassium Uptake Mediated by Trk1 Is Crucial for Candida glabrata Growth and Fitness. PLoS ONE. 2016, roč. 11, č. 4, e0153374. E-ISSN 1932-6203.
12. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Katedra analytické chemiePříprava radioaktivního indikátoru 73,74As a měření na gama spektrometruPreparation of radioactive indicator 73,74As and measurements with gama spectrometerRadiochemickou separací z terčového materiálu byl připraven radioaktivní indikátor 73,74As o vysoké specifické aktivitě.
Stanovení účinnosti fotochemického generování těkavých specií arzenu.
13. Puralab, s.r.o., PrahaStopová stanovení nečistot kovů ve vysoce čistých chemikáliíchUltratrace determination of metal impurities in substances of high purityByly stanoveny kovové nečistoty v chemikáliích uhličitanu lithném, molybdenanu amonném, dusičnanu gallitém a roztoku pro bioplynové stanice.
Výroba a prodej chemikálií o vysoké čistotě (5N purity).
14. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Katedra makromolekulární fyzikyStanovení koncentrace stříbra ve vzorcích metodou ICP-MSDetermination of silver in the samples by ICP-MS Byly stanoveny koncentrace stříbra uvolňující se ze stříbrných nanočástic deponovaných na skleněných destičkách.
Použití nanočástic pro antibakteriální účely.
15. Fosfa a.s., BřeclavSpeciační analýza arzénu v odpadních kalech a podzemních vodáchArsenic speciation analysis in sewage sludge and underground waterSpeciační analýza arsenu v odpadních kalech po výrobě kyseliny fosforečné obsahujících kromě arsenu vysoké množství síry, antimonu a olova, pomocí AAS s rozkladem vzorků před analýzou. Dále analýza podzemních vod v okolí skládky odpadních kalů pomocí HPLC-ICPMS.
Pro interní potřebu Fosfa a.s.
Významné patenty
Patent č. 1.
CZPoužití anorganických nanovláken pro selektivní záchyt sloučenin s fosfátovou skupinou ve své struktuře
Použití anorganických nanovláken pro selektivní záchyt sloučenin s fosfátovou skupinou ve své struktuře umožňuje přípravu mikrokolonek s podstatně nižším hydrodynamickým odporem ve srovnání s běžnými sférickými sorbenty při stejné vazebné kapacitě. Nanovlákna byla připravena metodou „force spinning“ s využitím polymerního nosiče prekurzorů oxidů titanu a zirkonia.
ENUse of inorganic nanofibers for capture of compositions with phosphate group in their structure
The use of inorganic nanofibers for selective capture of compounds having a phosphate group in their structure allows preparation of microcolumns with much smaller hydrodynamic resistence in comparison to common spherical sorbents and still provides the same binding capacity. Nanofibers were prepared by the force spinning method suing the polymer carrier of precursors of oxides of titanium and zirkonium.
KategoriepatentZapsán pod číslem306204
Kontaktní osobaIng. František Foret, CSc.; 532290242, foret@iach.cz
VyužitíV chemické analýze.
Patent č. 2.
CZZpůsob ošetření a barvení dřeva obsahujícího třísloviny
Způsob ošetření a barvení dřeva obsahujícího třísloviny s využitím nanočástic představuje novou možnost transportu žádané látky (např. oxidů železa) hlouběji do struktury dřeva. Nanočástice, na rozdíl od mikročástic běžných pigmentů, tak mohou proniknout i těmi nejtenčími kapilárami a změnit optickomechanické vlastnosti dřevěných prvků.
ENMethod of treating and dyeing of wood containing tanning products
Treatment and staining of tannins containing wood using nanoparticles represents a new possibility for the transport of the required substance (e.g., iron oxides) deeper into the wood structure. Nanoparticles, unlike microparticles of the common pigments, can penetrate even the finest capillaries and change the mechanoptic characteristics of wood elements.
KategoriepatentZapsán pod číslem306249
Kontaktní osobaIng. František Foret, CSc.; 532290242, foret@iach.cz
VyužitíZpracování dřeva.
Patent č. 3.
CZPlazmový atomizátor s dielektrickou bariérou pro in situ prekoncentraci a následnou atomizaci hydridotvorných prvků
Technické řešení se týká konstrukce atomizátoru na bázi plazmového výboje s dielektrickou bariérou (DBD), která umožňuje in situ prekoncentraci a následnou atomizaci/detekci hydridotvorných prvků za účelem stanovení jejich ultrastopových koncentrací metodou atomové absorpční spektrometrie (AAS).
ENPlasma atomizer with dielectric barrier for in situ preconcentration and subsequent atomization of hydride-forming elements
A novel construction of a plasma atomizer based on a dielectric barrier discharge (DBD) is described. It allows in situ preconcentration of hydride forming elements at ultratrace levels with subsequent atomization of the analyte and detection by atomic absorption spectrometry (AAS).
Kategorieužitný vzorZapsán pod číslem29614
Kontaktní osobaRNDr. Jan Kratzer, Ph.D.; 241062487, jkratzer@biomed.cas.cz
VyužitíV analytické atomové spektrometrii.
Patent č. 4.
CZPrůtokové zařízení pro selektivní adsorpci a zakoncentrování složek kapalného vzorku
Průtokové zařízení pro selektivní adsorpci a zakoncentrování složek kapalného vzorku popisuje technické řešení využití anorganických nanovláken pro selektivní záchyt komponent vzorku popsané v předchozí odborné publikaci a uděleném patentu.
ENFlow-through device for selective adsorption and concentration of liquid sample components
Flow-through device for selective adsorption and concentration of liquid sample components describes a technical application for the use of inorganic nanofibers for selective capture of the sample components described previously in the scientific paper and issued patent.
Kategorieužitný vzorZapsán pod číslem29993
Kontaktní osobaIng. František Foret, CSc.; 532290242, foret@iach.cz
VyužitíV chemické analýze.
Akce s mezinárodní účastí
Název - českyNázev - anglickyPořadatel - českyPořadatel - anglickySpolupořadatel - českySpolupořadatel - anglickyÚčastníkůz toho zahr.Datum konáníMístoWWWKontaktní osobaVýznamná prezentace
1. CECE 2016, 13th International Interdisciplinary Meeting on BioanalysisCECE 2016, 13th International Interdisciplinary Meeting on BioanalysisÚstav analytické chemie AVČR, v. v. i.Institute of Analytical Chemistry of the CAS, v. v. i.1405017. – 19. 10. 2016Hotel Continental, Brnowww.ce-ce.orgIng. František Foret, CSc.17 pozvaných přednášek
2. 17. Výroční konference České aerosolové společnosti17th Anual Conference of the Czech Aerosol SocietyČeská aerosolová společnost Czech Aerosol SocietyÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i., Brno, Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., PrahaInstitute of Analytical Chemistry of the CAS, v. v. i., Brno, nstitute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., Prague50925. - 26. 10. 2016Mikulovhttp://cas.icpf.cas.cz/cas2016_fin.phpRNDr. Pavel Mikuška, CSc.C. Leoni, P. Pokorná, J. Hovorka: Aerosol source apportionment with positive matrix factorisation of both particle number size distribution and chemical composition.
Členství v mezinárodních organizacích
Vědecký pracovníkMezinárodní organizaceFunkceFunkční období
1. Ing. František Foret, CSc.CASSS – An International Separation Science Society, Emeryville, CA, USA – www.casss.orgAssociate Director2009-2017
Popularizační činnost
Název akceAktivitaHl. pořadatelSpolupořadatelMísto a datum
1. Týden vědy a technikyPřednáška pro širokou veřejnost: „Využití moderních trendů v analytické chemii klinických vzorků“AV ČRÚstav analytické chemie, AV ČR, v. v. i.Literární kavárna Academia, Brno, 1. 11. 2016
2. Den otevřených dveří v rámci „Týdne vědy a techniky, Akademie věd České republiky“Komentovaná prohlídka pracoviště a laboratoří Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., AV ČRÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i.Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., Veveří 97, 602 00 Brno, 11. 11. 2016
3. Den otevřených dveří v rámci „Týdne vědy a techniky, Akademie věd České republiky“Prohlídka laboratoří a přednášky pořádané na Detašovaném pracovišti - oddělení stopové prvkové analýzy, Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.AV ČRÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i.Detašované pracoviště - oddělení stopové prvkové analýzy, Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 – Krč, 10. 11. 2016
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID1247
Výsledky vědecké činnosti
Fokusace na inverzním elektromigračně-disperzním gradientuFocusing on inverse electromigration-dispersion gradientPočítačová simulace fokusace modelových analytů (slabých kyselin) s hodnotami pKa od 4.5 do 10 na gradientu vytvořeném mezi vedoucím (15.2 mM kyseliny maleinové a 21.7 mM 2,6-lutidinu při pH 5.81) a koncovým elektrolytem (2 mM kyseliny maleinové a 27.6 mM 2,6-lutidinu při pH 7.53).Computer simulation of focusing of model analytes (weak acids) with pKa values from 4.5 to 10 in a gradient formed between leading (15.2 mM maleic acid and 21.7 mM 2,6-lutidine at pH 5.81) and terminating electrolytes (2 mM maleic acid and 27.6 mM 2,6-lutidine at pH 7.53).
Obr. ID1248
Výsledky vědecké činnosti
Srovnání experimentálních a vypočtených K-faktorůComparison of experimental and calculated K-factorsGrafické porovnání experimentálních (vodorovná osa) a vypočtených (svislá osa) limitních K-faktorů řady organických látek v systému voda – oxid uhličitý.A plot comparing experimental (x-axis) and calculated (y-axis) limiting K-factors of organics in water – carbon dioxide system.
Obr. ID1249
Výsledky vědecké činnosti
Foto a schéma rozhraníPhoto and scheme of the interfaceFoto a schéma rozhraní.Photo and scheme of the interface.