Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Vědečtí pracovníci
Forma vědeckého vzdělávání
Počet absolventů v r. 2014Počet doktorandů k 31.12.2014Počet nově přijatých v r. 2014
Doktorandi (studenti DSP) v prezenční formě studia3101
Doktorandi (studenti DSP) v kombinované a distanční formě studia020
Celkem3121
- z toho doktorandů ze zahraničí100
Forma výchovy studentů pregraduálního studia
Celkový počet bakalářů7
Celkový počet diplomantů8
Počet pregraduálních studentů podílejících se na vědecké činnosti ústavu10
Vědecké a vědecko-pedagogické hodnosti pracovníků ústavu
Věd. hodnost nebo titulVědecko-pedagog. hodnost
DrSc., DSc.CSc., Ph.D.profesordocent
Počet k 31.12.201432933
- z toho uděleno v roce 20140210
Pedagogická činnost pracovníků ústavu
Letní semestr 2013/2014Zimní semestr 2014/2015
Celkový počet odpřednášených hodin na VŠ v programech bakalářských/magisterských/doktorských053205334
Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení v bakalářských programech000000
Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení v magisterských programech101201
Počet pracovníků ústavu působících na VŠ v programech bakalářských/magisterských/doktorských031031
Vzdělávání středoškolské mládeže
Pololetí ve škol. roce 2013/2014Pololetí ve škol. roce 2014/2015
Počet odpřednášených hodin02
Počet vedených prací (např. SOČ)60
Počet organizovaných/spoluorganizovaných soutěží0101
Spolupráce ústavu s VŠ ve výzkumu
Pracoviště AV příjemcemPracoviště AV spolupříjemcem
Počet projektů řešených v r. 2014 společně s VŠ (grantové/programové)2020
Počet pracovníků VŠ, kteří mají v ústavu pracovní úvazek02
Počet pracovníků ústavu, kteří mají na VŠ pracovní úvazek12
Společná pracoviště ústavu s účastí VŠ
1.
Centrum studií toxických vlastností nanočástic
Počet participujících pracovníků z ústavu60.9
Počet participujících pracovníků z partnerských pracovišť468.45
2.
Centrum pokročilých bioanalytických technologií
Počet participujících pracovníků z ústavu64.8
Počet participujících pracovníků z partnerských pracovišť95.2
3.
Vytvoření multidisciplinárního výzkumného a vzdělávacího centra bioanalytických technologií
Počet participujících pracovníků z ústavu178.6
Počet participujících pracovníků z partnerských pracovišť2010.0
Mezinárodní spolupráce
1.Počet konferencí s účastí zahraničních vědců (pracoviště jako pořadatel nebo spolupořadatel)2
2.Počet zahraničních cest vědeckých pracovníků ústavu37
2.a- z toho mimo rámec dvoustranných dohod AV ČR32
3.Počet aktivních účastí pracovníků ústavu na mezinárodních konferencích69
3.aPočet přednášek přednesených na těchto konferencích19
3.b- z toho zvané přednášky8
3.cPočet posterů50
4.Počet přednášejících na zahraničních univerzitách5
5.Počet členství v redakčních radách mezinárodních časopisů7
6.Počet členství v orgánech mezinárodních vědeckých vládních a nevládních organizací (společnosti, komitéty)1
7.Počet přednášek zahraničních hostů v ústavu5
8.Počet grantů a projektů financovaných ze zahraničí1
8.a- z toho z programů EU1
Vynálezy
ROK 2014
početdělenépracovištělicencedělenépracoviště
Česká republika
Přihlášky vynálezů podané v ČR1---
Patenty udělené v ČR1
Užitné vzory podané v ČR---
Užitné vzory zapsané v ČR
Ochranné známky podané v ČR---
Ochranné známky zapsané v ČR
Průmyslové vzory podané v ČR---
Průmyslové vzory zapsané v ČR
Přihlášky vynálezů podané v zahraničí
Mezinárodní systém "PCT" - mezinárodní přihláška "PCT"---
- národní, resp. regionální fáze z "PCT"---
Přímo z ČR - národní resp. regionální fáze---
Patenty udělené v zahraničí
Regionální (u EPO, EAPO, OAPI, ARIPO)
- z toho národní patenty
Národní
Dodatkové ochranné osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin (SPC) a šlechtitelská osvědčení
Žádost o udělení SPC v ČR---
SPC jež nabylo účinnosti v ČR
Žádost o udělení ochranných práv k nové odrůdě rostlin v ČR---
Šlechtitelská osvědčení v ČR
Poznámka:
Detašovaná pracoviště
Označení pracovištěVedoucí pracovištěAdresa
1. Oddělení stopové prvkové analýzyprof. RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc.Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Char. vědecké činnosti - CZ
Předmětem hlavní činnosti pracoviště je výzkum a vývoj nových principů, metod a instrumentace v oblasti analytických metod použitelných pro rozvoj dalších vědeckých oblastí, především biologických a medicínských věd, ochrany zdraví člověka a životního prostředí. Základní výzkum je zaměřen zejména na separační a spektrální metody, systémovou miniaturizaci a nanotechnologie a řeší problémy v oblasti proteomiky, genomiky, analýzy léčiv, tělních tekutin a monitorování životního prostředí. Na špičkové úrovni je výzkum a vývoj elektromigračních analytických metod zahrnující nově elektromembránové extrakce, který je orientovaný jak na základní výzkum, tak i na významné aplikace ze společenské praxe. Dalším progresivním směrem je výzkum moderních bioanalytických postupů s využitím separací, mikrofluidiky, hmotnostní spektrometrie a nanotechnologií směřující k analýze obsahu jednotlivých buněk. Velmi dobře pokračoval vývoj analytických metod pro stopovou prvkovou a speciační analýzu založenou na atomové spektrometrii, především rozvoj pokročilých přístupů ke generování, prekoncentraci a atomizaci analyticky užitečných těkavých specií. Úspěšně pokračoval rozvoj metod separace biomolekul a biočástic s využitím elektrického pole, využití superkritické vody k modifikaci křemenných a skleněných povrchů pro analytická separační zařízení, vývoj metod přípravy chromatografických kolon a miniaturizace a automatizace separačních metod. Byly sledovány stopové koncentrace toxických kovů v orgánech pokusných zvířat a emisích automobilových motorů a další látky v částicích aerosolu významné z hlediska ochrany životního prostředí. Ve výzkumných odděleních pracovalo celkem 49 pracovníků včetně doktorandů; vědeckých pracovníků bylo 40 s pracovním úvazkem 37,7. Bylo řešeno 23 grantových projektů včetně dvou Center excelence GAČR a projektu OPVK Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jednotlivá oddělení jsou vedena renomovanými vědeckými pracovníky, kteří dosahovali v uplynulých létech vynikajících vědeckých výsledků. V rámci spolupráce s vysokými školami se ústav podílí na výuce a výchově vysokoškolských a postgraduálních studentů (3 profesoři, 3 docenti). Ústav rozvíjí spolupráci na národní i mezinárodní úrovni, přijímá a vysílá zaměstnance na studijní pobyty, organizuje výzkum se zahraničními partnery, publikuje společné práce, organizuje návštěvy významných vědců na pracovišti a pořádá národní i mezinárodní konference.
Char. vědecké činnosti - EN
The core activities of the Institute of Analytical Chemistry are research and development of new principles, methods and instrumentation in the field of analytical methods applicable for development of other scientific areas, especially biological and medical science, human health and environmental protection. Fundamental research is focused especially on separation and spectroscopic methods, systematic miniaturization and nanotechnology dealing with topics in proteomics, genomics, drug analysis, body fluid analysis and environmental monitoring. Top level is reached in research and development of electromigration analytical methods involving newly electromembrane extractions that is oriented both to fundamental research and to significant applications in social problematics. Another progressive topic of research is the development of modern bioanalytical procedures based on separations, microfluidics, mass spectrometry and nanotechnologies aimed at the analysis of an individual cell. The research focused on development of analytical methods for trace element and speciation analysis based on atomic spectrometry continued very well, especially advanced approaches to generation, preconcentration and atomization of analytically useful volatile species. Development of electric field-based separation methods for biomolecules and bioparticles, application of supercritical water for modification of glass- and fused silica-based analytical separation devices, and development of chromatographic columns and miniaturization and automation of the separation methods continued successfully as well. Trace concentration of toxic metals were estimated in organs of experimental animals and in emission of automotive engines, and further substances important in environmental protection were analyzed in aerosol particles. There were working 49 researchers including graduate students in the research departments with corresponding fulltime equivalent of 37.7. Research was supported by 23 grant projects including two Centers of Excellence of the Grant Agency of the Czech Republic and one project of The Education for Competitiveness Operational Program (ECOP). Individual research departments are managed by renowned scientists who have achieved excellent scientific results. Researchers participate in education and tuition system of undergraduate, graduate and postgraduate students at universities in Brno, Prague and Pardubice (3 professors, 3 associate professors). Scientific cooperation is developed on national and international levels; the institute plays host to scientists from abroad, organizes research activities with other partners from the country and from abroad resulting in common scientific publications. The institute organizes national and international conferences as well
Výsledky vědecké činnosti
Výsledek č. 1. Byla popsána a vypracována metodika elektromembránové extrakce přes volnou kapalnou membránu. Volné kapalné membrány jsou při použití stabilní a jejich dimenze jsou snadno měřitelné a nastavitelné.
Anotace
CZVolné kapalné membrány a jejich aplikace v mikro-elektromembránových extrakcích
Byla vypracována a popsána nová metodika elektromembránových extrakcí přes volné kapalné membrány (FLM). FLM jsou při použití stabilní a jejich rozměry jsou snadno měřitelné a nastavitelné, stejně jako např. jejich tvar. FLM umožňují selektivní mikro-extrakce analytů ze surových biologických vzorků a prekoncentraci analytů. Extrakční proces je možno vizuálně monitorovat v reálném čase, a FLM tak mohou usnadnit pochopení základního principu elektromembránových extrakcí přes kapalné membrány.
ENFree liquid membranes and their applications in micro-electromembrane extactions
A new method for electromembrane extractions across free liquid membranes (FLMs) was elaborated. FLMs are stable, their dimensions can be easily determined and manipulated as well as their shapes. FLMs enable selective micro-extractions of analytes from raw biological samples and preconcentration of analytes. The extraction process can be visualized in real time and thus FLMs might help understand the fundamental principle of electromembrane extractions across liquid membranes.
Spolupracující subjekt
Kontaktní osobaRNDr. Pavel Kubáň, Ph.D., tel. 532 290 140, e-mail: kuban@iach.cz.
Publikace (ASEP)
Kubáň, Pavel ; Boček, Petr. Micro-electromembrane extraction across free liquid membranes. Extractions of basic drugs from undiluted biological samples. Journal of Chromatography A 2014, roč. 1337, -, s. 32-39. ISSN 0021-9673.
Kubáň, Pavel ; Boček, Petr. Micro-electromembrane extraction across free liquid membranes. Instrumentation and basic principles. Journal of Chromatography A 2014, roč. 1346, -, s. 25-33. ISSN 0021-9673.
Kubáň, Pavel ; Boček, Petr. Preconcentration in micro-electromembrane extraction across free liquid membranes. Analytica Chimica Acta 2014, roč. 848, -, s. 43-50. ISSN 0003-2670.
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID638
Výsledky vědecké činnosti
Prekoncentrace přes volnou kapalnou membránuPreconcenration across free liquid membraneČasový záznam prekoncentrace aniontového barviva (SPADNS3-) pomocí mikro-elektromembránové extrakce přes volnou kapalnou membránu. Podmínky extrakce: akceptor, 1 µL DI vody; FLM, 1 µL 1-pentanol; donor, 10 µL 100 µM SPADNS; napětí 150 V.Real-time monitoring of an anionic dye (SPADNS3-) preconcentration in micro-electromembrane extraction across free liquid membrane. Extraction conditions: acceptor, 1 µL of DI water; FLM, 1 µL of 1-pentanol; donor, 10 µL of 100 µM SPADNS; voltage 150 V.
Výsledek č. 2. Byly popsány nové postupy separace zón analytů v izotachoforéze s ESI-MS detekcí: aplikace spacerové techniky na systémy s pohyblivým rozhraním a dvěma izotachoforetickými subsystémy.
Anotace
CZAnalytická elektroforéza se třemi koionty pro izotachoforézu s ESI-MS detekcí
Byly popsány nové způsoby architektury izotachoforetických systémů, které umožňují akumulovat stopové látky na ostrém rozhraní a zároveň je separovat tím, že je v systému generováno více než jedno takové rozhraní. Využití vícesložkových systémů pohyblivého rozhraní účinně kompenzuje omezený sortiment systémových složek slučitelných s použitou detekční technikou. Popsaným postupem lze dosáhnout velmi citlivých a selektivních analýz stopových látek s využitím hmotnostně-spektrometrické detekce.
ENAnalytical electrophoresis with three coions for isotachophoresis with ESI-MS detection
We describe new approaches to architecture of isotachophoretic systems that allow both accumulation of trace substances at a sharp boundary and their separation by generating more than one such boundary. The limited amount of available system components compatible with the used detection technique is effectively compensated by using multicomponent moving-boundary systems. The described approach leads to very sensitive and selective analyses of trace substances with mass-spectrometric detection.
Spolupracující subjekt
Kontaktní osobaProf. RNDr. Petr Boček, DrSc., tel. 532 290 239, e-mail: bocek@iach.cz
Publikace (ASEP)
Gebauer, Petr ; Malá, Zdeňka ; Boček, Petr. Electrolyte system strategies for anionic isotachophoresis with electrosprayionization mass-spectrometric detection. 3. The ITP spacer technique in moving-boundary systems and configurations with two self-maintained ITP subsystems. Electrophoresis 2014, roč. 35, č. 5, s. 746-754. ISSN 0173-0835.
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID644
Výsledky vědecké činnosti
Současná analýza ibuprofenu, diklofenaku a kyseliny salicylové pomocí ITP-ESI-MSSimultaneous analysis of ibuprofen, diclofenac and salicylic acid by ITP-ESI-MSITP-ESI-MS analýza 10-7 M ibuprofenu (Ibu), diklofenaku (Dic) a kyseliny salicylové (Sal) v systémech se dvěma rozhraními. Vedoucí zóna: 11 mM mléčnan, 11 mM mravenčan, 11 mM amonium; koncová zóna: (A) 12 mM mléčnan, 8 mM propionát, (B) 10 mM mléčnan, 10 mM propionát. ITP-ESI-MS analysis of 10-7 M ibuprofen (Ibu), diclofenac (Dic) and salicylic acid (Sal) in systems with two boundaries. Leader: 11 mM lactate, 11 mM formate, 11 mM ammonium; terminator: (A) 12 mM lactate, 8 mM propionate, (B) 10 mM lactate, 10 mM propionate.
Výsledek č. 3. Vývoj elektromigračních metod pro záchyt původců nozokomiálních infekcí včetně sledování účinků antibiotik přímo z krve či na častých zdrojích těchto patogenů, katetrech.
Anotace
CZDetekce nozokomiálních infekcí elektromigračními metodami
Vhodná kombinace analytických metod umožňuje včasný záchyt původců nozokomiálních infekcí včetně sledování účinků antibiotik přímo z krve či na častých zdrojích těchto patogenů, katetrech. Kapilární elektroforetické separace a identifikace methicilin-rezistentních a methicilin-susceptibilních kmenů bakterie S. aureus z lidské krve v počtu dovolujícím včasný záchyt závažných infekčních chorob v krvi byly umožněny pouze použitím křemenné kapiláry leptané superkritickou vodou a upravené silanizací.
ENDetection of nosocomial infections by electromigration methods
Suitable combination of analytical methods enables a timely detection of nosocomial infections-causing pathogens in bloodstream or on catheter surfaces so that antibiotics effects may be tested. Capillary electrophoretic separation/identification of sufficient amounts of methicillin-resistant and methicillin-susceptible S. aureus bacteria to allow timely detection of serious infections in blood was only possible through the use of silanized, supercritical water-etched fused silica capillaries.
Spolupracující subjektdoc. MUDr. Filip Růžička, Mikrobiologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita
Kontaktní osobaIng. Marie Horká, CSc., tel. 532 290 221, e-mail horka@iach.cz
Publikace (ASEP)
Tesařová, Marie ; Horká, Marie ; Růžička, F. ; Duša, Filip ; Moravcová, Dana ; Kahle, Vladislav ; Šlais, Karel. Combination of micropreparative solution isoelectric focusing and high-performance liquid chromatography for differentiation of biofilm-positive and biofilm-negative Candida parapsilosis group from vascular catheter. Analytica Chimica Acta 2014, roč. 812, -, s. 243-249. ISSN 0003-2670.
Horká, Marie ; Tesařová, Marie ; Růžička, F. ; Šalplachta, Jiří ; Holá, V. ; Dvořáčková, M. ; Kubesová, Anna ; Šlais, Karel. CIEF separation, UV detection, and quantification of ampholytic antibiotics and bacteria from different matrices. Analytical and Bioanalytical Chemistry 2014, roč. 406, č. 25, s. 6285-6296. ISSN 1618-2642.
Horká, Marie ; Karásek, Pavel ; Růžička, F. ; Dvořáčková, M. ; Sittová, M. ; Roth, Michal. Separation of methicillin-resistant from methicillin-susceptible staphylococcus aureus by electrophoretic methods in fused silica capillaries etched with supercritical water. Analytical Chemistry 2014, roč. 86, č. 19, s. 9701-9708. ISSN 0003-2700.
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID639
Výsledky vědecké činnosti
Separace kmenů Staphylococcus aureus kapilární zónovou elektroforézouCapillary zone electrophoretic separation of Staphylococcus aureus strainsSchematické znázornění kapilární elektroforetické separace a identifikace methicilin-rezistentních a methicilin-susceptibilních kmenů bakterie S. aureus.Identifikace píků:MSSA – methicilin-susceptibilní S. aureus kultivovaný na agaru;MRSA – methicilin-rezistentní S. aureus kultivovaný na agaru;MSSA-blood – methicilin-susceptibilní S. aureus inkubovaný v krvi;MRSA-blood – methicilin-rezistentní S. aureus inkubovaný v krvi.Scheme of capillary electrophoretic separation and identification of methicillin-resistant and methicillin-susceptible Staphylococcus aureus strains.Peak identification key:MSSA – agar-cultivated, methicillin-susceptible S. aureus;MRSA – agar-cultivated, methicillin-resistant S. aureus;MSSA-blood – blood-incubated, methicillin-susceptible S. aureus;MRSA-blood – blood-incubated, methicillin-resistant S. aureus.
Výsledek č. 4. Vývoj speciační analýzy arsenu založené na selektivním generování hydridů a atomové fluorescenční spektrometrii
Anotace
CZSpeciační analýza arsenu založená na selektivním generování hydridů a atomové fluorescenční spektrometrii
Vyvinutá metoda pro speciační analýzu arsenu kombinuje selektivní generování hydridů a jejich separaci v kryogenní pasti s atomovým fluorescenčním spektrometrem. Veškerá použitá instrumentace byla vyvinuta na UIACH. Tato metoda nabízí extrémně nízké meze detekce, obdobně jako hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, avšak za zlomek nákladů. Je vhodná jak pro analýzu vod s velmi nízkým obsahem arsenu tak pro toxikologické studie arsenu v biologických mikrovzorcích.
ENSpeciation analysis of arsenic by selective hydride generation and atomic fluorescence spectrometry
The described method for speciation analysis of arsenic combines selective hydride generation and cryogenic separation with atomic fluorescence. All required instrumentation was developed in our Institute. The method offers extremely low detection limits, similarly as inductively coupled plasma mass spectrometry, but at substantially lower cost. It is suitable for analysis of water samples with a very low content of arsenic as well as for arsenic toxicological studies in biological microsamples.
Spolupracující subjektDepartment of Nutrition, University of North Carolina at Chapel Hill, U.S.A.
Kontaktní osobaRNDr. Stanislav Musil, Ph.D., 241062487, stanomusil@biomed.cas.cz
Publikace (ASEP)
Musil, Stanislav ; Matoušek, Tomáš ; Currier, J. M. ; Stýblo, M. ; Dědina, Jiří. Speciation analysis of arsenic by selective hydride generation- cryotrapping-atomic fluorescence spectrometry with flame-in-gas- shield atomizer: Achieving extremely low detection limits with inexpensive instrumentation. Analytical Chemistry 2014, roč. 86, č. 20, s. 10422-10428. ISSN 0003-2700.
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID636
Výsledky vědecké činnosti
Separace arsenových specií a jejich detekce atomovou fluorescenční spektrometriíSeparation of arsenic species and their detection by atomic fluorescence spectrometryChromatogram jednotlivých arsenových specií a fotografie atomového fluorescenčního spektrometru vyvinutého na UIACHA chromatogram of individual arsenic species and a photo of the atomic fluorescence spectrometer developed in our Institute
Výsledek č. 5. Současné stanovení redukovaného a oxidovaného glutationu v tkáních novou metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí: aplikace v rámci inhalační studie Cd nanočástic.
Anotace
CZSoučasné stanovení redukovaného a oxidovaného glutationu v tkáních novou metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí: aplikace v rámci inhalační studie Cd nanočástic.
Vývoj metody a stanovení koncentrace redukované a oxidované formy glutathionu v orgánech myší exponovaných nanočásticím v průběhu inhalačního pokusu s CdO, který byl prováděn akutní expozicí (72 hod inhalace) a chronickou expozicí (13ti týdenní inhalace). Metoda byla vyzkoušena na tkáních plic, mozku a jater. Bylo zjištěno, že při chronické inhalaci CdO došlo ke zvýšení koncentrace redukovaného glutathionu v plicích. Změny v koncentraci oxidovaného glutathionu nebyly zjištěny.
ENSimultaneous determination of reduced and oxidized glutathione in tissues by a novel liquid chromatography-mass spectrometry method: application in an inhalation study of Cd nanoparticles
Development of the method and determination of concentration of reduced and oxidized glutathione in tissues of mice exposed to CdO nanoparticles during acute (72 h) and chronic (13 weeks) inhalation exposures. Performance of the method was demonstrated for mouse lung, brain, and liver. Chronic inhalation exposure of mice to CdO nanoparticles increased reduced glutathione concentrations in lung. Levels of oxidized glutathione were unaffected during acute and chronic exposure.
Spolupracující subjektMasaryk University, Faculty of Sciences, RECETOX
Kontaktní osobaIng. Zbyněk Večeřa, CSc., 532290168, vecera@iach.cz
Publikace (ASEP)
Bláhová, L. ; Kohoutek, J. ; Lebedová, J. ; Bláha, L. ; Večeřa, Zbyněk ; Buchtová, Marcela ; Míšek, Ivan ; Hilscherová, K. Simultaneous determination of reduced and oxidized glutathione in tissues by a novel liquid chromatography-mass spectrometry method: application in an inhalation study of Cd nanoparticles. Analytical and Bioanalytical Chemistry 2014, roč. 406, č. 24, s. 5867-5876. ISSN 1618-2642.
Výsledek č. 6. Pro preparativní fokusaci amfolytů, zejména proteinů, byl navržen a ověřen nový elektrolytický systém na základě kombinace dvousměrné izotachoforézy a elektroforézy pohyblivého rozhraní.
Publikace (ASEP)
Šlais, Karel ; Šťastná, Miroslava. Electrolyte system for fast preparative focusing in wide pH range based on bidirectional isotachophoresis. Electrophoresis 2014, roč. 35, č. 17, s. 2438-2445. ISSN 0173-0835.
Výsledek č. 7. Účinnost a selektivita elektromembránových extrakcí byla upravena vhodnou volbou složení elektrolytových roztoků a přídavkem vysoce selektivních modifikátorů do kapalné membrány na pevném nosiči.
Publikace (ASEP)
Šlampová, Andrea ; Kubáň, Pavel ; Boček, Petr. Effects of selected operational parameters on efficacy and selectivity of electromembrane extraction. Chlorophenols as model analytes. Electrophoresis 2014, roč. 35, č. 17, s. 2429-2437. ISSN 0173-0835.
Šlampová, Andrea ; Kubáň, Pavel ; Boček, Petr. Fine-tuning of electromembrane extraction selectivity using 18-crown-6 ethers as supported liquid membrane modifiers. Electrophoresis 2014, roč. 35, č. 23, s. 3317-3320. ISSN 0173-0835.
Výsledek č. 8. Na základě našeho patentu byl navržen a zkonstruován jednoduchý vysokonapěťový zdroj s kontrolovaným výkonem pod 0.1 W pro lineární izoelektrickou fokusaci amfolytů ve volném roztoku.
Publikace (ASEP)
Duša, Filip ; Šlais, Karel. Simple power supply for power load controlled isoelectric focusing. Electrophoresis 2014, roč. 35, č. 8, s. 1114-1117. ISSN 0173-0835.
Výsledek č. 9. V rámci studia rozpustností tuhých organických neelektrolytů ve stlačené horké vodě byly stanoveny vodné rozpustnosti kalix[6]arenu a 4-terc-butylkalix[4]arenu až do teploty 260 °C.
Publikace (ASEP)
Karásek, Pavel ; Planeta, Josef ; Roth, Michal. Solubilities of calix[6]arene and 4-tert-butylcalix[4]arene in pressurized hot water. Journal of Chemical and Engineering Data 2014, roč. 59, č. 8, s. 2433-2436. ISSN 0021-9568.
Výsledek č. 10. Byla optimalizována atomizace hydridu Bi v plazmovém výboji s dielektrickou bariérou a detekcí pomocí atomové absorpční spektrometrie, výsledky byly porovnány s konvenčním křemenným atomizátorem.
Publikace (ASEP)
Kratzer, Jan ; Boušek, J. ; Sturgeon, R. E. ; Mester, Z. ; Dědina, Jiří. Determination of bismuth by dielectric barrier discharge atomic absorption spectrometry coupled with hydride generation: Method optimization and evaluation of analytical performance. Analytical Chemistry 2014, roč. 86, č. 19, s. 9620-9625. ISSN 0003-2700.
Výsledek č. 11. Byla vyvinuta metoda založená na selektivním generování hydridů pro rychlé stanovení nejtoxičtějších, tj. anorganických forem arsenu s využitím selektivního generování hydridů a detekcí ICP-MS/(MS).
Publikace (ASEP)
Musil, Stanislav ; Pétursdóttir, A. H. ; Raab, A. ; Gunnlaugsdóttir, H. ; Krupp, E. ; Feldmann, J. Speciation without chromatography using selective hydride generation: Inorganic arsenic in rice and samples of marine origin. Analytical Chemistry 2014, roč. 86, č. 2, s. 993-999. ISSN 0003-2700.
Výsledek č. 12. Populační studie zaměřená na vztah speciace arsenu a výskytu diabetes u lidí s chronickou expozicí arsenem. Výsledky ukazují, že trivalentní arsenové specie mohou být příčinou výskytu diabetes.
Publikace (ASEP)
Currier, J. M. ; Ishida, M. C. ; González-Horta, C. ; Sánchez-Ramírez, B. ; Ballinas-Casarrubias, L. ; Gutiérrez-Torres, D. S. ; Cerón, R. H. ; Morales, D. V. ; Terrazas, F. A. B. ; Del Razo, L. M. ; García-Vargas, G. G. ; Saunders, R. J. ; Drobná, Z. ; Fry, R. C. ; Matoušek, Tomáš ; Buse, J. B. ; Mendez, M. A. ; Loomis, D. ; Stýblo, M. Associations between arsenic species in exfoliated urothelial cells and prevalence of diabetes among residents of Chihuahua, Mexico. Environmental Health Perspectives 2014, roč. 122, č. 10, s. 1088-1094. ISSN 0091-6765.
Výsledek č. 13. Byly porovnány dvě metody pro kvantifikaci změn koncentrace draslíku v buňkách. Hmotnostně spektrometrická metoda s indukčně vázaným plazmatem je spolehlivou a jednoduchou metodou.
Publikace (ASEP)
Wald, Tomáš ; Petry-Podgorska, Inga ; Fišer, Radovan ; Matoušek, Tomáš ; Dědina, Jiří ; Osička, Radim ; Šebo, Peter ; Mašín, Jiří. Quantification of potassium levels in cells treated with Bordetella adenylate cyclase toxin. Analytical Biochemistry 2014, roč. 450, apr 2014, s. 57-62. ISSN 0003-2697.
Výsledek č. 14. Selektivní generování hydridů s ICP-MS detekcí pro stanovení anorganických forem arsenu bylo testováno na vzorcích rýže s různým obsahem arsenu a výsledky analýz byly porovnány s metodou HPLC-ICP-MS.
Publikace (ASEP)
Pétursdóttir, Á. H. ; Friedrich, N. ; Musil, Stanislav ; Raab, A. ; Gunnlaugsdóttir, H. ; Krupp, E. M. ; Feldmann, J. Hydride generation ICP-MS as a simple method for determination of inorganic arsenic in rice for routine biomonitoring. Analytical Methods: advancing methods and applications 2014, roč. 6, č. 14, s. 5392-5396. ISSN 1759-9660.
Výsledek č. 15. Popis nové instrumentace pro analýzu obsahu jednotlivých buněk s pomocí bioluminiscence a detekce s počítáním fotonů.
Publikace (ASEP)
Adamová, Eva ; Lišková, Marcela ; Matalová, E. ; Klepárník, Karel. A miniaturized device for bioluminescence analysis of caspase-3/7 5 activity in a single apoptotic cell. Analytical and Bioanalytical Chemistry 2014, roč. 406, č. 22, s. 5389-5394. ISSN 1618-2642.
Výsledek č. 16. Vývoj levné a snadno realizovatelné tlakově řízené modifikace jednoduchého gradientového kapalinového chromatografu.
Publikace (ASEP)
Šesták, Jozef ; Kahle, Vladislav. Constant pressure mode extended simple gradient liquid chromatography system for micro and nanocolumns. Journal of Chromatography A 2014, roč. 1350, -, s. 68-71. ISSN 0021-9673.
Výsledek č. 17. Numerické návrhy rozhraní pro kapilární elektroforézu ve spojení s elektrosprejovou hmotnotní spektrometrií.
Publikace (ASEP)
Járvás, G. ; Guttman, A. ; Foret, František. Numerical modeling of capillary electrophoresis – electrospray mass spectrometry interface design. Mass Spectrometry Reviews 2014, -, -, s. 1-12. ISSN 0277-7037.
Výsledek č. 18. Separace nukleových bází, nukleosidů a nukleotidů na dvou typech zwitterionických kapilárních kolon zapojených v LC-ESI-MS systému.
Publikace (ASEP)
Moravcová, Dana ; Haapala, M. ; Planeta, Josef ; Hyötyläinen, T. ; Kostiainen, R. ; Wiedmer, S. K. Separation of nucleobases, nucleosides, and nucleotides using two zwitterionic silica-based monolithic capillary columns coupled with tandem mass spectrometry. Journal of Chromatography A 2014, roč. 1373, -, s. 90-96. ISSN 0021-9673.
Výsledek č. 19. Byl popsán LED fluorescenční detektor pro kapilární separace vyrobený 3D tiskem.
Publikace (ASEP)
Přikryl, Jan ; Foret, František. Fluorescence detector for capillary separations fabricated by 3D printing. Analytical Chemistry 2014, roč. 86, -, s. 11951-11956. ISSN 0003-2700.
Výsledek č. 20. Analýza kvantových teček a jejich konjugátů kapilární elektroforézou s laserem indukovanou luminiscenční detekcí .
Publikace (ASEP)
Klepárník, Karel ; Datinská, Vladimíra ; Voráčová, Ivona ; Lišková, Marcela. Analysis of quantum dots and their conjugates by capillary electrophoresis with detection of laser-induced luminescence. In Fontes, A. (ed.). Quantum Dots: Applications in Biology 2nd Edition. Totowa : Humana Press Inc, 2014. s. 33-54. ISBN 978-1-4939-1279-7.
Ocenění zaměstnanci
1.
OceněnýRNDr. Milan Svoboda, Ph.D.
CenaElsevier´s Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy Poster Award
Oceněná činnostPrezentace posterového sdělení na zahraniční konferenci: 13th Rio Symposium on Atomic Spectrometry, Merida, Yucatan – Mexico, October 13-24, 2014
Ocenění udělilMargaretha de Loos-Vollebregt (Editor: Spectrochimica Acta), N. Omenetto (Editor: Spectrochimica Acta), R. Newell (Publisher), L. Saldivar, P. Smichowski, M. G. Vale (Conference organizers)
Další spec. informace o pracovištiVýzkum v pěti výzkumných odděleních, k jejichž přeorganizování došlo v předchozím roce, pokračoval podle plánovaných cílů. V roce 2014 získalo oddělení bioanalytické instrumentace průmyslový grant firmy Agilent (USA), jehož součástí je též dar automatického elektroforetického analyzátoru v ceně 2 mil. Kč. Během spolupráce s Masarykovou univerzitou přijeli na postdoktorandský pobyt placený v rámci projektů OPVK „Postdoc“ pracovníci z Maďarska a Ruska. V rámci spolupráce s laboratoří analytické chemie Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Brazílie) zahájil doktorandský student z této laboratoře roční pracovní pobyt na oddělení stopové prvkové analýzy.
Terciární vzdělávání
Studijní programNázev VŠPředmětPřednáškyCvičeníVedení pracíUčební textyJiné
1. MagisterskýPřF UKVedení diplomových pracíano
2. DoktorskýPřF MUAnalytická chemieanoanoano
3. BakalářskýPřF UKVedení bakalářských pracíano
4. BakalářskýPřF MUAnalytická chemieanoano
5. DoktorskýUniverzita PardubiceAnalytická chemieanoanoano
6. DoktorskýFCH VUT BrnoVedení doktorské práceano
7. MagisterskýPřF UKMetody atomové spektrometrieano
8. MagisterskýPřF UKSpeciační analýza a generování těkavých sloučeninano
9. MagisterskýPřF UKAdvances in Analytical Spectrometric methodsano
10. MagisterskýFCH VUT BrnoVedení diplomové práceano
11. BakalářskýFCH VUT BrnoVedení bakalářské práceano
12. MagisterskýPřF UKPraktikum z pokročilých spektrometrických metod ano
13. MagisterskýUniverzita PardubicePokroky v analytické chemiiano
14. MagisterskýPřF MUStopová analýzaano
15. MagisterskýPřF MUVedení diplomové práce
16. DoktorskýPřF UKVedení doktorských pracíano
Sekundární vzdělávání
AkcePořadatelPopis činnosti
1. Otevřená věda III SSČ AV ČR, v. v . i.Vedení 2 středoškolských studentů. Názvy stáží: Identifikace mikroorganismů pomocí hmotnostní spektrometrie; Obsah rtuti v rybách v regionu Orlicko - bioindikátor stavu životního prostředí.
2. Otevřená věda IVSSČ AV ČR, v. v . i.Stáž jednoho středoškolského studenta. Název stáže: Spektrometrické stanovení vybraných kovů jako polutantů ve vzorcích půd a kalů z oblasti staré ekologické zátěže.
3. Chemická olympiádaMŠMT ČRSpoluorganizace krajských kol ChO kategorií A, B, C a D v kraji Praha ve školním roce 2013/2014 i 2014/2015.
4. SOČMŠMT / Gymnázium Matyáše Lercha v BrněVedení práce studenta gymnázia, experimentální praxe v oblasti mikrofluidiky.
5. Odborná praxeStřední průmyslová škola chemická v BrněOdborná praxe studentky 3. ročníku Střední průmyslové školy chemické v Brně zaměřená na vybrané analytické techniky.
6. SOČMŠMT / Střední průmyslová škola chemická V BrněVedení práce studenta zaměřené na vzorkování atmosférických aerosolů na filtry nebo do vody v kontinuálním aerosolovém vzorkovači, analýza aniontů pomocí iontového chromatografu.
7. SOČMŠMT / Gymnázium Botičská, PrahaVedení studentské práce zaměřené na spektrometrické stanovení vybraných kovů ve vzorcích půd a sedimentů.
Vydané tituly - neperiodické
1. Foret, F. - Křenková, J. - Drobníková, I. - Guttman, A. - Klepárník, K.: CECE 2014. 11th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. 472 s. ISBN 978-80-904959-2-0.
Výsledky řešení projektů
Výsledek č.1.
Název (CZ)Separace a identifikace bakterií kapilární izoelektrickou fokusací
Název (EN)Separation and identification of bacteria by capillary isoelectric focusing
Program (CZ)Systémy rychlého rozhodování pro bezpečnost potravin
Program (EN)Rapid decision systems for food safety
VýsledekV rámci spolupráce na grantu VG20102015023 je rozpracována technika separace a identifikace bakterie Pseudomonas lundensis CCM 3503T z oplachu vzorku masa včetně ověření možnosti kvantifikace bakterie a statistického zpracování. Cílem je určení stáří vzorku biologické tkáně nejen v potravinářství, ale i pro účely kriminalistiky. Rovněž byla sepsána metodika pro kapilární izoelektrickou fokusaci bakterie Escherichia coli za použití optické detekce. V současnosti je metodika ve stadiu kontroly.
Uplatněnípotravinářství
PoskytovatelMinistrestvo vnitra ČR
Partnerská organizaceVýzkumný ústav mlékárenský s. r. o., Ke Dvoru 12a, 16000 Praha 6
Výsledky - hospodářské smlouvy
ZadavatelNázev - českyNázev - anglickyAnotaceUplatnění
1. FFE Service GmbH, Dornacher Strasse 3, 85622 Feldkirchen, SRNSada standardů izoelektrického bodu pro kapilární izoelektrickou fokusaciA set of isoelectric point standards for capillary isoelectric focusingNa základě hospodářské smlouvy byla pro společnost FFE Service GmbH, Mnichov, SRN vyvinuta, testována a dodána sada nízkomolekulárních standardů izoelektrického bodu pro kapilární izoelektrickou fokusaci.
bioanalýza
2. Český hydrometeorologický ústav PrahaMěření amoniaku, kyseliny dusité, kyseliny dusičné a oxidu dusičitého v ovzduší na stanici ČHMÚ Svratouch Measurement of ammonium, nitrous acid, nitric acid and nitrogen dioxide in air at CHMI station SvratouchV průběhu dvou kampaní byly sledovány na pozaďové stanici Českého hydrometeorologického ústavu Praha koncentrace amoniaku, kyseliny dusité, kyseliny dusičné a oxidu dusičitého v ovzduší.
ochrana životního prostředí
3. Univerzita obrany, BrnoMěření koncentrace a velikosti aerosolu ve vnitřním prostředí školních budov.Measurement of concentration and size of particles in inner environment of school buildings. Při měřeních, která byla prováděna v objektech tří škol: Masarykova základní škola (Ždánice), Gymnázium Křenová (Brno) a v základní škole Brno-Obřany se ve vybraných prostorách škol pomocí analyzátoru částic sledovala časová a prostorová distribuce částic.
ochrana životního prostředí
Významné patenty
Patent č. 1.
CZZařízení pro připojení uzavřeného elektroforetického systému k hmotnostnímu spektrometru.
Zařízení pro vícekolonovou kapilární elektroforézu s hydrodynamicky uzavřenými kolonami, dávkovacím zařízením a vymývacím blokem pro transport separovaných látek do hmotnostně spekrometrického rozhraní.
ENDevice for connection of closed electrophoretic system to mass spectrometer
Instrument for capillary electrophoresis with on-line coupled hydrodynamically closed columns, sampling device and bifurcation block for transport of separated substances onto mass spectrometer interface.
KategoriepatentZapsán pod číslem304777
Kontaktní osobaIng. Frantisek Foret,CSc., 532290242, foret@iach.cz
Využitíanalýzy v oblasti výzkumu, lékařství, potravinářství, ochrany životního prostředí
Spolupráce s veř. správou
Dosažený výsledekOblast uplatněníUživatel
1. Na souboru 44 kmenů byla ověřena možnost identifikace bakterií rodu Dickeya a Pectobacterium pomocí technik kapilární izoelektrické fokusace (rozlišení bakterií na základě znalosti jejich izoelektrického bodu) a MALDI-TOF MS (pomocí jejich fingerprintového proteinového profilu). V současné době je rukopis v recenzním řízení. Obdobně možnost identifikace těchto bakterií pomocí fingerprintových profilů jejich lyzátů gelovou izoelektrickou fokusací byla ověřena sérií experimentů s těmito bakteriemi. Rukopis je rovněž v recenzním řízení.rostlinolékařstvíÚstřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (diagnostická laboratoř Olomouc)
2. Ve spolupráci se Sdružením obcí Orlicko byly stanoveny koncentrace kadmia, olova, rtuťi, arsenu, cínu, niklu, měďi a chromu přímo v místě bývalé výrobny zářivek Tesla ve městě Králíky i v sedimentu říčního ekosystému Tiché Orlice. V zemině skládky bývalé Tesly byl zjištěn značně zvýšený obsah rtuti, kadmia, olova, niklu a mědi. V říčním sedimentu byly nalezeny nejvyšší koncentrace rtuti, olova, chromu, niklu a mědi u výtoku z areálu bývalé Tesly. Ve vzorcích sedimentů odebraných dále po toku byly zjištěny snižující se koncentrace těchto kovů. Dalším cílem projektu je provedení odhadu (bio)dostupnosti vybraných polutantů z materiálu skládky. Výsledky umožní kvalifikovaně odhadnout mobilitu daných polutantů v životním prostředí i posoudit vliv sanačních prací na skládce na uvolňování polutantů do okolního prostředí a říčního ekosystému. sledování stavu životního prostředíSdružení obcí Orlicko, v rámci projektu financovaného AV ČR, v. v.i.: Dědictví staré ekologické zátěže skládky Dolní Lipka - stanovení vybraných kovů jako polutantů v regionu Králicko
Akce s mezinárodní účastí
Název - českyNázev - anglickyPořadatel - českyPořadatel - anglickySpolupořadatel - českySpolupořadatel - anglickyÚčastníkůz toho zahr.Datum konáníMístoWWWKontaktní osobaVýznamná prezentace
1. CECE 2014. Mezinárodní mezioborová konference o bioanalýze /11./CECE 2014. International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis /11./Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.Institute of Analytical Chemistry ASCR, v. v. i.2055520.10.2014 - 22.10.2014Brno, Hotel Continentalhttp://www.ce-ce.org/cece2014/index-past2014.htmIng. František Foret, CSc., e-mail: foret@iaczh.cz
2. XV. výroční konference České aerosolové společnosti15th annual conference of the Czech Aerosol SocietyČeská aerosolová společnost Czech Aerosol SocietyÚstav analytické chemie AV ČR, v .v .i., Brno; Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., PrahaInstitute of Analytical Chemistry AS CR, v. v. i., Brno; Institute of Chemical Process Fundamentals AS CR, v. v. i., Prague42830.-31.10.2014Valticehttp://cas.icpf.cas.cz/cas2014.phpRNDr. Pavel Mikuška, CSc., e-mail: mikuska@iach.czLevdansky V.: Impact of size effects on formation of nanoparticles from supersaturated vapor
Návštěvy zahr. vědců
JménoPracovištěZeměObor, význačnost
1. PD Dr. Joachim FranzkeInstitute for Analytical Sciences, DortmundNěmeckoSvětově uznávaný odborník v oblasti fyziky plazmatu a laserové spektroskopie.
2. Prof. Bernhard WelzUniversidade Federal de Santa Catarina, Santa CatarinaBrazíliePřední světový odborník v oboru atomové absorpční spektrometrie.
3. Dr. Ralph SturgeonNational Research Council Canada, OttawaKanadaJeden z nejvýznačnějších vědců pracující v oboru analytické atomové spektrometrie.
4. Prof. Alessandro D´UlivoConsiglio Nazionale delle Ricerche, PisaItálieŠpičkový vědec pracující v oboru analytické atomové spektrometrie specializující se na mechanizmy generování těkavých specií.
5. Prof. Ramon BarnesUniversity Research Institute for Analytical Chemistry, Lehigh AcresUSAPřední světový odborník v oboru analytických aplikací hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem.
6. Prof. Marco Aurélio Zezzi ArrudaUniversity of Campinas, CampinasBrazílieŠpičkový vědec pracující v oboru speciační analýzy.
7. Prof. Érico M. M. FloresUniversidade Federal de Santa Maria, Santa MariaBrazíliePřední světový odborník v oboru elementární prvkové analýzy.
8. Prof. Qiuquan WangXiamen University, XiamenČínaŠpičkový vědec pracující v oboru analytické atomové spektrometrie.
9. Prof.Gyula VighTexas A&M University, College StationUSAŠpičkový vědec pracující v oboru analytické chemie.
10. Prof. Mirek Macka University of Tasmania, HobartAustrálieŠpičkový vědec pracující v oboru analytické chemie.
11. Prof. Joselito QuirinoUniversity of Tasmania, HobartAustrálieŠpičkový vědec pracující v oboru analytické chemie.
12. Prof. Milos V. Novotny Indiana University, BloomingtonUSAJeden z nejvýznamnějších světových vědců v oboru analytické chemie.
Popularizační činnost
Název akceAktivitaHl. pořadatelSpolupořadatelMísto a datum
1. Týden vědy a techniky AV ČRVeřejná přednáška s názvem "Atomizace nebo ionizace?" a následná exkurze v laboratořích oddělení stopové prvkové analýzyAkademie věd ČRÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i.Praha 4, Vídeňská 1083, 13. 11. 2014
2. Týden vědy a techniky AV ČRexkurze v laboratořích Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., Veveří 97, BrnoAkademie věd ČRÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i.Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., Veveří 97, Brno, 7. 11. 2014
3. Pracovní setkání představitelů Akademie věd ČR, starostů Sdružení obcí Orlicko a představitelů Pardubického krajePrezentace výsledků společných projektů regionální spolupráce, plánování strategie dalšího postupuSdružení obcí Orlicko, Pardubický kraj, SSČ AVČRSuchý vrch, 11.4. 2014
4. Věda a metanolová aféraRozhlasová beseda v magazínu rádia Petrov. Beseda se týkala problematiky metanolové aféry v roce 2012. RNDr. Pavel Kubáň, Ph.D., představil metodu, která by do 5 minut určila množství kyseliny mravenčí v krevním vzorku. Rychlost a jednoduchost metody by mohla zabránit neblahým následkům otravy metanolem.Rádio Petrov, Lidická 48, 602 00 BrnoÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i.Rádio Petrov, Brno, 20.09. 2014
5. Věda a vínoRozhlasová beseda v magazínu rádia Petrov. Mgr. Richard Čmelík, Ph.D., hovořil o tom, jak může být věda prospěšná vinařům, jaké procesy ve vínu zajišťují sacharidy, i o tom, jakým způsobem výzkumný tým zabývající se touto problematikou pracuje.Rádio Petrov, Lidická 48, 602 00 BrnoÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i.Rádio Petrov, Brno, 03.09. 2014
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID636
Výsledky vědecké činnosti
Separace arsenových specií a jejich detekce atomovou fluorescenční spektrometriíSeparation of arsenic species and their detection by atomic fluorescence spectrometryChromatogram jednotlivých arsenových specií a fotografie atomového fluorescenčního spektrometru vyvinutého na UIACHA chromatogram of individual arsenic species and a photo of the atomic fluorescence spectrometer developed in our Institute
Obr. ID638
Výsledky vědecké činnosti
Prekoncentrace přes volnou kapalnou membránuPreconcenration across free liquid membraneČasový záznam prekoncentrace aniontového barviva (SPADNS3-) pomocí mikro-elektromembránové extrakce přes volnou kapalnou membránu. Podmínky extrakce: akceptor, 1 µL DI vody; FLM, 1 µL 1-pentanol; donor, 10 µL 100 µM SPADNS; napětí 150 V.Real-time monitoring of an anionic dye (SPADNS3-) preconcentration in micro-electromembrane extraction across free liquid membrane. Extraction conditions: acceptor, 1 µL of DI water; FLM, 1 µL of 1-pentanol; donor, 10 µL of 100 µM SPADNS; voltage 150 V.
Obr. ID639
Výsledky vědecké činnosti
Separace kmenů Staphylococcus aureus kapilární zónovou elektroforézouCapillary zone electrophoretic separation of Staphylococcus aureus strainsSchematické znázornění kapilární elektroforetické separace a identifikace methicilin-rezistentních a methicilin-susceptibilních kmenů bakterie S. aureus.Identifikace píků:MSSA – methicilin-susceptibilní S. aureus kultivovaný na agaru;MRSA – methicilin-rezistentní S. aureus kultivovaný na agaru;MSSA-blood – methicilin-susceptibilní S. aureus inkubovaný v krvi;MRSA-blood – methicilin-rezistentní S. aureus inkubovaný v krvi.Scheme of capillary electrophoretic separation and identification of methicillin-resistant and methicillin-susceptible Staphylococcus aureus strains.Peak identification key:MSSA – agar-cultivated, methicillin-susceptible S. aureus;MRSA – agar-cultivated, methicillin-resistant S. aureus;MSSA-blood – blood-incubated, methicillin-susceptible S. aureus;MRSA-blood – blood-incubated, methicillin-resistant S. aureus.
Obr. ID644
Výsledky vědecké činnosti
Současná analýza ibuprofenu, diklofenaku a kyseliny salicylové pomocí ITP-ESI-MSSimultaneous analysis of ibuprofen, diclofenac and salicylic acid by ITP-ESI-MSITP-ESI-MS analýza 10-7 M ibuprofenu (Ibu), diklofenaku (Dic) a kyseliny salicylové (Sal) v systémech se dvěma rozhraními. Vedoucí zóna: 11 mM mléčnan, 11 mM mravenčan, 11 mM amonium; koncová zóna: (A) 12 mM mléčnan, 8 mM propionát, (B) 10 mM mléčnan, 10 mM propionát. ITP-ESI-MS analysis of 10-7 M ibuprofen (Ibu), diclofenac (Dic) and salicylic acid (Sal) in systems with two boundaries. Leader: 11 mM lactate, 11 mM formate, 11 mM ammonium; terminator: (A) 12 mM lactate, 8 mM propionate, (B) 10 mM lactate, 10 mM propionate.