Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Vědečtí pracovníci
Forma vědeckého vzdělávání
Počet absolventů v r. 2013Počet doktorandů k 31.12.2013Počet nově přijatých v r. 2013
Doktorandi (studenti DSP) v prezenční formě studia2114
Doktorandi (studenti DSP) v kombinované a distanční formě studia030
Celkem2144
- z toho doktorandů ze zahraničí000
Forma výchovy studentů pregraduálního studia
Celkový počet bakalářů8
Celkový počet diplomantů11
Počet pregraduálních studentů podílejících se na vědecké činnosti ústavu19
Vědecké a vědecko-pedagogické hodnosti pracovníků ústavu
Věd. hodnost nebo titulVědecko-pedagog. hodnost
DrSc., DSc.CSc., Ph.D.profesordocent
Počet k 31.12.201333724
- z toho uděleno v roce 20130200
Pedagogická činnost pracovníků ústavu
Letní semestr 2012/2013Zimní semestr 2013/2014
Celkový počet odpřednášených hodin na VŠ v programech bakalářských/magisterských/doktorských025003411
Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení v bakalářských programech000000
Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení v magisterských programech100110
Počet pracovníků ústavu působících na VŠ v programech bakalářských/magisterských/doktorských361187
Vzdělávání středoškolské mládeže
Pololetí ve škol. roce 2012/2013Pololetí ve škol. roce 2013/2014
Počet odpřednášených hodin812
Počet vedených prací (např. SOČ)22
Počet organizovaných/spoluorganizovaných soutěží0312
Spolupráce ústavu s VŠ ve výzkumu
Pracoviště AV příjemcemPracoviště AV spolupříjemcem
Počet projektů řešených v r. 2013 společně s VŠ (grantové/programové)1210
Počet pracovníků VŠ, kteří mají v ústavu pracovní úvazek00
Počet pracovníků ústavu, kteří mají na VŠ pracovní úvazek10
Společná pracoviště ústavu s účastí VŠ
1.
Centrum pokročilých bioanalytických technologií
Počet participujících pracovníků z ústavu64.8
Počet participujících pracovníků z partnerských pracovišť1210.0
2.
Centrum studií toxických vlastností nanočástic
Počet participujících pracovníků z ústavu70.85
Počet participujících pracovníků z partnerských pracovišť468.45
Mezinárodní spolupráce
1.Počet konferencí s účastí zahraničních vědců (pracoviště jako pořadatel nebo spolupořadatel)2
2.Počet zahraničních cest vědeckých pracovníků ústavu57
2.a- z toho mimo rámec dvoustranných dohod AV ČR50
3.Počet aktivních účastí pracovníků ústavu na mezinárodních konferencích80
3.aPočet přednášek přednesených na těchto konferencích27
3.b- z toho zvané přednášky5
3.cPočet posterů53
4.Počet přednášejících na zahraničních univerzitách1
5.Počet členství v redakčních radách mezinárodních časopisů9
6.Počet členství v orgánech mezinárodních vědeckých vládních a nevládních organizací (společnosti, komitéty)7
7.Počet přednášek zahraničních hostů v ústavu6
8.Počet grantů a projektů financovaných ze zahraničí2
8.a- z toho z programů EU2
Vynálezy
ROK 2013
početdělenépracovištělicencedělenépracoviště
Česká republika
Přihlášky vynálezů podané v ČR100---
Patenty udělené v ČR300000
Užitné vzory podané v ČR000---
Užitné vzory zapsané v ČR000000
Ochranné známky podané v ČR000---
Ochranné známky zapsané v ČR000000
Průmyslové vzory podané v ČR000---
Průmyslové vzory zapsané v ČR000000
Přihlášky vynálezů podané v zahraničí
Mezinárodní systém "PCT" - mezinárodní přihláška "PCT"000---
- národní, resp. regionální fáze z "PCT"000---
Přímo z ČR - národní resp. regionální fáze000---
Patenty udělené v zahraničí
Regionální (u EPO, EAPO, OAPI, ARIPO)000000
- z toho národní patenty000000
Národní000000
Dodatkové ochranné osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin (SPC) a šlechtitelská osvědčení
Žádost o udělení SPC v ČR000---
SPC jež nabylo účinnosti v ČR000000
Žádost o udělení ochranných práv k nové odrůdě rostlin v ČR000---
Šlechtitelská osvědčení v ČR000000
Poznámka:
Detašovaná pracoviště
Označení pracovištěVedoucí pracovištěAdresa
1. Oddělení stopové prvkové analýzyJiří DědinaVídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Char. vědecké činnosti - CZ
Předmětem hlavní činnosti pracoviště je výzkum a vývoj nových principů, metod a instrumentace v oblasti analytických metod použitelných pro rozvoj dalších vědeckých oblastí, především biologických a medicínských věd, ochrany zdraví člověka a životního prostředí. Základní výzkum je zaměřen zejména na separační a spektrální metody, systémovou miniaturizaci a nanotechnologie; v problémové oblasti je zaměřen na proteomiku, genomiku, analýzu léčiv, tělních tekutin a monitorování životního prostředí. Na špičkové úrovni je výzkum a vývoj elektromigračních analytických metod orientovaný jak na základní výzkum, tak i na významné aplikace ze společenské praxe. Dalším progresivním směrem je výzkum moderních bioanalytických postupů s využitím separací, mikrofluidiky, hmotnostní spektrometrie a nanotechnologií. Velmi dobře pokračoval vývoj analytických metod pro stopovou prvkovou a speciační analýzu založenou na atomové spektrometrii, především rozvoj pokročilých přístupů ke generování, prekoncentraci a atomizaci analyticky užitečných těkavých specií. Úspěšně pokračoval rozvoj metod separace biomolekul a biočástic s využitím elektrického pole, vývoj metod přípravy chromatografických kolon a miniaturizace a automatizace separačních metod. Byla využita superkritická voda k úpravám a modifikacím analytických separačních zařízení na bázi skla a taveného křemene. Byly vyvinuty speciální sondy využitelné pro charakterizaci půdních vzorků a zdokonalen kontinuální aerosolový vzorkovač pro záchyt ultrajemných částic aerosolu při monitorování znečištění životního prostředí.V roce 2013 došlo v souladu se závěry hodnocení pracoviště provedeného v létech 2010-11 ke sloučení oddělení separací v kapalných fázích s oddělením separací stlačenými tekutinami do oddělení separací v tekutých fázích a oddělení proteomiky a glykomiky bylo přiřazeno do oddělení bioanalytické instrumentace. Počet výzkumných oddělení se takto snížil na pět a v těchto odděleních pracovalo celkem 50 pracovníků včetně doktorandů; vědeckých pracovníků bylo 32, odpovídající pracovním úvazkům 44,5 a 30,15. Bylo řešeno 30 grantových projektů včetně dvou Center excelence GAČR a projektu OPVK Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jednotlivá oddělení jsou vedena renomovanými vědeckými pracovníky, kteří dosahovali v uplynulých létech vynikajících vědeckých výsledků. V rámci spolupráce s vysokými školami se ústav podílí na výuce a výchově vysokoškolských a postgraduálních studentů (2 profesoři, 4 docenti). Ústav rozvíjí spolupráci na národní i mezinárodní úrovni, přijímá a vysílá zaměstnance na studijní pobyty, organizuje výzkum se zahraničními partnery, publikuje společné práce, organizuje návštěvy významných vědců na pracovišti a pořádá národní i mezinárodní konference.
Char. vědecké činnosti - EN
The core activities of the Institute of Analytical Chemistry are research and development of new principles, methods and instrumentation in the field of analytical methods applicable for development of other scientific areas, especially biological and medical science, human health and environmental protection. Fundamental research is focused especially on separation and spectroscopic methods, systematic miniaturization and nanotechnology; in the problem area the research is targeted to proteomics, genomics, drug analysis, body fluid analysis and environmental monitoring. Top level is reached in research and development of electromigration analytical methods oriented both to fundamental research and to significant application in social practice. Other progressive topic of research is development of modern bioanalytical procedures based on separations, microfluidics, mass spectrometry and nanotechnologies. The research focused to development of analytical methods for trace elemental and speciation analysis based on atomic spectrometry continued very well. Namely, advanced approaches to generation, preconcentration and atomization of analytically useful volatile species were pursued. Development of electric field-based separation methods for biomolecules and bioparticles and column technology development, miniaturization and automation of the separation methods continued successfully as well. Supercritical water was applied to modify glass- and fused silica-based analytical separation devices. Special probes for characterization of soil samples were developed and a continuous aerosol collector for ultrafine particle collection was improved. In accordance with the results of evaluation of the institute executed in 2010 – 11, the department of liquid phase separations was merged with the department of separation with compressed fluids into a new department of fluid phase separations, and the department of proteomics and glycomics was assigned to the department of bioanalytical instrumentation. Number of scientific departments decreased thus to five units where 50 researchers including undergraduates were working; scientists are involved in the number of 32. Fulltime equivalent was 44,5 and 30,15, resp. Research was supported by 30 grant projects including two Centers of Excellence of the Grant Agency of the Czech Republic and one project of The Education for Competitiveness Operational Program (ECOP). Individual scientific departments are managed by renowned scientists who have achieved excellent scientific results. Researchers participate in education and tuition system of undergraduate, graduate and postgraduate students at universities in Brno, Prague and Pardubice (2 professors, 4 associate professors). Scientific cooperation is developed on national and international levels; the institute plays host to scientists from abroad, organizes research activities with other partners from the country and from abroad resulting in common scientific publications. The institute organizes national and international conferences as well.
Výsledky vědecké činnosti
Výsledek č. 1. Strategie volby elektrolytových systémů pro kationtové a aniontové analýzy izotachoforézou s elektrospray-ionizační hmotově-spektrometrickou (ESI-MS) detekcí.
Anotace
CZCílená volba pracovních elektrolytových systémů pro efektivní analýzy kapilární elektroforézou s hmotově-spektrometrickou detekcí.
Byl vypracován účinný postup pro volbu pracovních podmínek analytické kapilární elektroforézy s hmotově spektrometrickou detekcí. Vypracovaný postup je exaktně teoreticky podložen, využívá nové elektroforetické principy a umožňuje dosáhnout vysoké selektivity a citlivosti prováděných analýz. Vysoká citlivost metody až 20-30 ng/l byla demonstrována na příkladech analýz fungicidu thiabendazolu v nápojích a residuí léčiv ibuprofenu a diclofenacu ve vodách.
ENTargeted selection of working electrolyte systems for effective analyses by capillary electrophoresis with mass-spectrometric detection.
We developed an effective procedure for the selection of working conditions of analytical capillary electrophoresis with mass-spectrometric detection. The procedure is theoretically founded, based on new electrophoretic principles and allows reaching high selectivity and sensitivity of performed analyses. The high sensitivity of the method (down to 20-30 ng/L) was demonstrated on analyses of the fungicide thiabendazole in beverages and residues of ibuprofen and diclofenac in waters.
Spolupracující subjekt
Kontaktní osobaProf. RNDr. Petr Boček, DrSc., 532290239, bocek@iach.cz
Publikace (ASEP)
Malá, Zdeňka ; Pantůčková, Pavla ; Gebauer, Petr ; Boček, Petr. Advanced electrolyte tuning and selectivity enhancement for highly sensitive analysis of cations by capillary ITP-ESI MS. Electrophoresis 2013, roč. 34, č. 5, s. 777-784. ISSN 0173-0835.
Malá, Zdeňka ; Gebauer, Petr ; Boček, Petr. Electrolyte system strategies for anionic isotachophoresis with electrospray-ionization mass-spectrometric detection. 1. Regular isotachophoresis and free-acid isotachophoresis. Electrophoresis 2013, roč. 34, 20-21, s. 3072-3078. ISSN 0173-0835.
Gebauer, Petr ; Malá, Zdeňka ; Boček, Petr. Electrolyte system strategies for anionic isotachophoresis with electrospray-ionization mass-spectrometric detection. 2. Isotachophoresis in moving-boundary systems. Electrophoresis 2013, roč. 34, č. 24, s. 3245-3251. ISSN 0173-0835.
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID268
Výsledky vědecké činnosti
Selektivní zakoncentrování určitých analytůSelective stacking of particular analytesVypočtený stackovací diagram vpravo a experimentální CITP-ESI-MS záznam (vlevo) pro analýzu Tris, histidinu (His), ε-aminokaproátu (EACA) a hexametylentetraminu (Uro) (vedoucí elektrolyt: 10 mM NH4+ + 12 mM kyseliny octové, koncový elektrolyt: 2 mM NH4+ + 15,15 mM kyseliny octové).Calculated stacking diagram (rigt) and experimental CITP-ESI-MS record (left) for the analysis of Tris, histidine (His), ε-aminocaproate (EACA) and hexamethylenetetramine (Uro). Only substances marked in green are stacked (leading electrolyte: 10 mM NH4+ + 12 mM acetic acid, terminating electrolyte: 2 mM NH4+ + 15,15 mM acetic acid).
Výsledek č. 2. Vývoj zařízení pro in-line spojení mikroextrakčních technik s kapilární elektroforézou a jeho využití pro stanovení mravenčanu v lidské krvi a rychlé určení otravy metanolem.
Anotace
CZIn-line spojení extrakce přes kapalné membrány na pevném nosiči s komerčním přístrojem pro kapilární elektroforézu a jeho využití pro rychlé stanovení mravenčanu v neředěné krvi.
Byly vyvinuty levné a jednorázově použitelné extrakční jednotky, které se dají snadno připojit ke komerčním přístrojům pro analytickou kapilární elektroforézu pro přímou analýzu složitých biologických vzorků. Jednotky umožňují automatizaci analýz mikrolitrových objemů vzorků. Účinnost metody byla ukázána na příkladu velmi rychlého a jednoznačného průkazu akutní otravy metanolem přímou analýzou krevního séra hospitalizovaného pacienta.
ENSupported liquid membrane extraction coupled in-line to commercial capillary electrophoresis for rapid determination of formate in undiluted blood samples.
We developed a cheap disposable extraction device that can easily be coupled to commercial analytical capillary electrophoresis instruments for the direct analysis of complex biological samples. The device allows automation of analyses of microliter sample volumes. The method efficiency was demonstrated on the example of a fast and unambiguous test of acute methanol intoxication by direct analysis of blood serum of a hospitalized patient.
Spolupracující subjekt
Kontaktní osobaProf. RNDr. Petr Boček, DrSc., 532290239, bocek@iach.cz
Publikace (ASEP)
Pantůčková, Pavla ; Kubáň, Pavel ; Boček, Petr. Supported liquid membrane extraction coupled in-line to commercial capillary electrophoresis for rapid determination of formate in undiluted blood samples. Journal of Chromatography A 2013, roč. 1299, jul, s. 33-39. ISSN 0021-9673.
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID283
Výsledky vědecké činnosti
Stanovení mravenčanu v krevním séruDetermination of formate in blood serumStanovení mravenčanu v neředěném krevním séru pacienta hospitalizovaného s akutní otravou metanolem pomocí komerčních CE přístrojů Beckman P/ACE 5000 a Agilent 7100 CE. Determination of formate in undiluted blood serum of a patient after acute methanol poisoning using commercial CE instruments Beckman P/ACE 5000 and Agilent 7100 CE.
Výsledek č. 3. S využitím superkritické vody byly připraveny křemenné kapiláry s plynulou změnou vnitřního průměru a využity k účinnějším separacím proteinů a bakterií kapilární isoelektrickou fokusací.
Anotace
CZManipulace vnitřního průměru kapilár z taveného křemene superkritickou vodou a jejich využití k dokonalejší separaci bakterií kapilární isoelektrickou fokusací
Superkritická voda (teplota > 374 °C, tlak > 22 MPa) rozpouští oxid křemičitý, což má význam především v geochemii. Ukázali jsme, že této schopnosti vody můžeme výhodně využít i v analytické chemii. V aparatuře vlastní konstrukce jsme připravili kapiláry se spojitou změnou vnitřního průměru a využili jich k dokonalejším separacím mikroorganismů kapilární isoelektrickou fokusací, např. bakterií rodů Dickeya (s významem v rostlinolékařství) a Lactobacillus (s významem v mlékárenství).
ENImproved separation of important bacteria by isoelectric focusing in supercritical water-treated tapered fused silica capillaries
Supercritical water (temperature > 374 °C, pressure > 22 MPa) dissolves silicon dioxide. This phenomenon is important in geochemistry but also in analytical chemistry. We have employed an in-house-built apparatus to prepare fused-silica capillaries with a continuously tapered internal diameter, and applied them to improve the capillary isoelectric focusing separations of Dickeya bacteria (important in phytosanitary protection) and Lactobacillus bacteria (important in yoghurt production).
Spolupracující subjekt: Lékařská fakulta MU v Brně; Státní rostlinolékařská správa, Olomouc; Milcom a.s., Tábor
Kontaktní osobadoc. RNDr. Michal Roth, CSc., tel. 532 290 171, e-mail roth@iach.cz
Publikace (ASEP)
Karásek, Pavel ; Planeta, Josef ; Roth, Michal. Near- and supercritical water as a diameter manipulation and surface roughening agent in fused silica capillaries. Analytical Chemistry 2013, roč. 85, č. 1, s. 327-333. ISSN 0003-2700.
Šlais, Karel ; Horká, Marie ; Karásek, Pavel ; Planeta, Josef ; Roth, Michal. Isoelectric focusing in continuously tapered fused silica capillary prepared by etching with supercritical water. Analytical Chemistry 2013, roč. 85, č. 9, s. 4296-4300. ISSN 0003-2700.
Horká, Marie ; Karásek, Pavel ; Šalplachta, Jiří ; Růžička, F. ; Tesařová, Marie ; Kubesová, Anna ; Dráb, V. ; Roth, Michal ; Šlais, Karel. Capillary isoelectric focusing of probiotic bacteria from cow's milk in tapered fused silica capillary with off-line matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry identification. Analytica Chimica Acta 2013, roč. 788, jul, s. 193-199. ISSN 0003-2670.
Horká, Marie ; Šalplachta, Jiří ; Karásek, Pavel ; Kubesová, Anna ; Horký, J. ; Matoušková, H. ; Šlais, Karel ; Roth, Michal. Combination of capillary isoelectric focusing in a tapered capillary with MALDI-TOF MS for rapid and reliable identification of Dickeya species from plant samples. Analytical Chemistry 2013, roč. 85, č. 14, s. 6806-6812. ISSN 0003-2700.
Karásek, Pavel ; Šťavíková, Lenka ; Planeta, Josef ; Hohnová, Barbora ; Roth, Michal. Solubility of fused silica in sub- and supercritical water: Estimation from a thermodynamic model. Journal of Supercritical Fluids 2013, roč. 83, nov, s. 72-77. ISSN 0896-8446.
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID284
Výsledky vědecké činnosti
Srovnání separační účinnosti isoelektrické fokusace ve válcovité a zužující se kapilářeComparison of separation efficiency of isoelectric focusing in a cylindrical and a tapered capillariesSeparace dvou vzorků (A a B) s obsahem různých druhů bakterií Dickeya isoelektrickou fokusací v obvyklé válcovité kapiláře (vlevo) a v zužující se kapiláře (vpravo). Zužující se kapilára byla připravena z běžné válcovité kapiláry leptáním superkritickou vodou v aparatuře naší vlastní konstrukce.Separation of two samples (A and B) containing several species of Dickeya bacteria by isoelectric focusing in a cylindrical capillary (left) and in a tapered capillary (right). The tapered capillary has been prepared by leaching a common cylindrical capillary with supercritical water in an in-house-built apparatus.
Výsledek č. 4. Byla vypracována fotolitografická metoda přípravy kovových nanodestiček a jejich využití pro detekci elektrochemiluminiscence
Anotace
CZDetekce elektrochemiluminiscence na volně plovoucích kovových destičkách
Byla vypracována fotolitografická metoda přípravy kovových částic - nanodestiček s tloušťkou 50-500 nm, které lze umístit v kapilárním kanálku. Po připojení elektrického napětí na konce kapiláry byla monitorována světelná emise probíhající elektrochemiluminiscenční (ECL) reakce. Světelná emise byla pozorována v pulzním režimu při intenzitě elektrického pole do 500V/cm. Díky paralelní přípravě velkého množství částic je možné jejich jednorázové využití v řadě biologických aplikací.
ENDetection of electrochemiluminescence from floating metal platelets in suspension.
Photolithographic method for preparation of metal nanoplatelets with thickness in the range of 50-500 nm was developed. Generation of electrochemiluminescence (ECL) signal of square shaped gold particles positioned inside a fused silica capillary was observed using electric pulses with duration 100 ms to 5 s and an electrical field strength up to 500 V/cm. Optical output of the electrochemical reaction using freely moving disposable electrodes was demonstrated in biological applications.
Spolupracující subjektProf. A. Manz, KIST Europe Forschungsgesellschaft mbH, 66123 Saarbrücken, Germany
Kontaktní osobaIng. František Foret, CSc., 532290242, foret@iach.cz
Publikace (ASEP)
Jusková, Petra ; Neužil, P. ; Manz, A. ; Foret, František. Detection of electrochemiluminescence from floating metal platelets in suspension. Lab on a Chip 2013, roč. 13, č. 5, s. 781-784. ISSN 1473-0197.
Publikace (KIS)
Juskova, P., Neuzil, P., Manz, A., Foret, F. Lab Chip, 2013, 13, 781-784. DOI: 10.1039/c2lc41086a
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID285
Výsledky vědecké činnosti
Schéma přípravy kovových destičekScheme of the preparation of metal plateletsKovové destičky byly připraveny fotolitograficky po vakuovém naprášení tenké kovové vrstvy mezi dvě vrstvy fotorezistu (A). Po expozici a vyvolání horní vrstvy fotorezistu (B) byly odleptány exponované části kovové vrstvy (C) a kovové částice uvolněny pomocí organického rozpouštědla (D). Fotografie (E) zobrazuje připravené částice ze zlata s rozměry 0,05 nm x 0,05 nm x 100 nm.Metal platelets were prepared photolithographically after vacuum sputtering of a thin metal layer between two photoresist layers (A). After the exposition and development of the top photoresist layer (B) the exposed metal was etched out (C) and the metal nanoplates released into an organic solvent (D). The photograph (E) depicts the prepared Au particles with dimensions of 0.05 nm x 0.05 nm x 100 nm.
Výsledek č. 5. Studium prekoncentrace cínu a olova založené na záchytu hydridů v křemenném atomizátoru s detekcí pomocí atomové absorpční spektrometrie.
Anotace
CZPrekoncentrace stopových množství olova a cínu – vývoj metody, praktické aplikace a studium mechanismů
Bylo sestrojeno kompaktní křemenné zařízení pro prekoncentraci stopových množství olova a cínu a jejich detekci atomovou absorpční spektrometrií. Mechanismus prekoncentrace byl studován několika postupy včetně použití radioaktivně značeného indikátoru. Optimalizací experimentálních parametrů bylo dosaženo 100% prekoncentrační účinnosti. To umožnilo vyvinout nové analytické metody použitelné pro stanovení stopových koncentrací olova a cínu v reálných vzorcích.
ENPreconcentration of trace amounts of lead and tin – method development, analytical applications and mechanistic study
A compact quartz trap-and-atomizer device for atomic absorption spectrometry was constructed to preconcentrate trace amounts of lead and tin. The mechanism of preconcentration was studied by various approaches including the use of radioactive indicator. Preconcentration conditions were optimized and 100% preconcentration efficiency was reached. This made possible to develop new analytical methods for determination of trace concentrations of lead and tin in real samples.
Spolupracující subjektKatedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Kontaktní osobaRNDr. Jan Kratzer, Ph.D., 241062487, jkratzer@biomed.cas.cz
Publikace (ASEP)
Novotný, Pavel ; Kratzer, Jan. Hydride generation – in-atomizer collection of Pb in a quartz trap-and-atomizer device for atomic absorption spectrometry – an interference study. Spectrochimica Acta. B 2013, 79-80, jan-feb, s. 77-81. ISSN 0584-8547.
Kratzer, Jan ; Musil, Stanislav ; Vobecký, Miloslav ; Dědina, Jiří. Hydride generation - in-atomizer collection of Pb in quartz tube atomizers for atomic absorption spectrometry – a 212Pb radiotracer study. Journal of Analytical Atomic Spectrometry 2013, roč. 28, č. 3, s. 344-353. ISSN 0267-9477.
Průša, Libor ; Dědina, Jiří ; Kratzer, Jan. Ultratrace determination of tin by hydride generation in-atomizertrapping atomic absorption spectrometry. Analytica Chimica Acta 2013, roč. 804, dec, s. 50-58. ISSN 0003-2670.
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID306
Výsledky vědecké činnosti
Schéma systému pro ultrastopovou speciační analýzu arsenuA setup of the system for ultratrace speciation analysis of arsenicSystém zahrnuje selektivní generování hydridů a jejich prekoncentraci a separaci vymrazováním, s detekcí ICP-MS. INJ: Injekční ventil. GLS: Separátor fází. RS: Spínací reléThe system involves selective hydride generation, with their preconcentration and separation in a cryotrap and ICP-MS detection. INJ: Injection vent. GLS: Phase separátor. RS: Relay switch
Výsledek č. 6. Metoda přenosu analytů přes kapalné membrány a následné dávkování do separační kapiláry byla pomocí jednorázové extrakční jednotky rozšířená pro použití v komerčních přístrojích Beckman řady PACE.
Publikace (ASEP)
Pantůčková, Pavla ; Kubáň, Pavel ; Boček, Petr. A simple sample pretreatment device with supported liquid membrane for direct injection of untreated body fluids and in-line coupling to a commercial CE instrument. Electrophoresis 2013, roč. 34, č. 2, s. 289-296. ISSN 0173-0835.
Výsledek č. 7. Popsány nové postupy separace zón analytů v izotachoforéze s ESI-MS detekcí: aplikace spacerové techniky na systémy s pohyblivým rozhraním a uspořádání se dvěma izotachoforetickými subsystémy.
Publikace (KIS)
Gebauer, P – Malá, Z – Boček, P.: Electrolyte system strategies for anionic isotachophoresis with electrospray-ionization mass-spectrometric detection. 3. The ITP spacer technique in moving-boundary systems and configurations with two self-maintained ITP subsystems. Electrophoresis, v tisku (elps.201300476).
Výsledek č. 8. Byla vypracována editorem vyžádaná kapitola o izotachoforéze do on-line encyklopedie Elsevieru.
Publikace (ASEP)
Křivánková, Ludmila ; Gebauer, Petr ; Boček, Petr. Electrophoresis | Isotachophoresis. In Reference Module in Chemistry Molecular Sciences and Chemical Engineering. Amsterdam : Elsevier, 2013. s. 1-15. ISBN 978-0-12-409547-2. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-409547-2.00115-3
Výsledek č. 9. Byla vypracována editorem vyžádaná speciální kapitola "A Tutorial" na téma přímého spojení kapalných membrán na pevném nosiči s kapilární elektroforézou.
Publikace (ASEP)
Kubáň, Pavel ; Boček, Petr. Direct coupling of supported liquid membranes to capillary electrophoresis for analysis of complex samples: A tutorial. Analytica Chimica Acta 2013, roč. 787, jul, s. 10-23. ISSN 0003-2670.
Výsledek č. 10. Nové poznatky na polích kapacitně vázané bezkontaktní vodivostní detekce, analytické kapilární izotachoforézy, stackovacích technik v elektroforéze a elektroextrakce přes kapalné membrány.
Publikace (ASEP)
Kubáň, Pavel ; Hauser, P.C. Contactless conductivity detection for analytical techniques: Developments from 2010 to 2012. Electrophoresis 2013, roč. 34, č. 1, s. 55-69. ISSN 0173-0835.
Malá, Zdeňka ; Gebauer, Petr ; Boček, Petr. Recent progress in analytical capillary isotachophoresis. Electrophoresis 2013, roč. 34, č. 1, s. 19-28. ISSN 0173-0835.
Šlampová, Andrea ; Malá, Zdeňka ; Pantůčková, Pavla ; Gebauer, Petr ; Boček, Petr. Contemporary sample stacking in analytical electrophoresis. Electrophoresis 2013, roč. 34, č. 1, s. 3-18. ISSN 0173-0835.
Výsledek č. 11. Systém pro ultrastopovou speciační analýzu arsenu pomocí selektivního generování hydridů s vymrazováním a detekcí ICP-MS byl charakterizován a použit při studiu mechanismu arsenem indukované diabetes.
Publikace (ASEP)
Doulliet, Ch. ; Currier, J. M. ; Saunders, J. ; Bodnar, W. M. ; Matoušek, Tomáš ; Stýblo, M. Methylated trivalent arsenicals are potent inhibitors of glucose stimulated insulin secretion by murine pancreatic islets. World Biomedical Frontiers 2013, -, july-28, pmid: 23261974. ISSN 2328-0166. http://biomedfrontiers.org/diabetes-2013-july-28/
Matoušek, Tomáš ; Currier, J. M. ; Trojánková, Nikola ; Saunders, R. J. ; Ishida, M. C. ; González-Horta, C. ; Musil, Stanislav ; Mester, Z. ; Stýblo, M. ; Dědina, Jiří. Selective hydride generation–cryotrapping–ICP-MS for arsenic speciation analysis at picogram levels: analysis of river and sea water reference materials and human bladder epithelial cells. Journal of Analytical Atomic Spectrometry 2013, roč. 28, č. 9, s. 1456-1465. ISSN 0267-9477.
Výsledek č. 12. Bylo vyvinuto nové modulární zařízení pro atomizaci těkavých forem prvků pro atomovou absorpční spektrometrii. To umožnilo použít safírovou trubici pro atomizaci hydridu bismutu.
Publikace (ASEP)
Musil, Stanislav ; Matoušek, Tomáš. Modulární atomizátor pro in-situ prekoncentraci a detekci těkavých specií kovů Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. 2013. Číslo patentového spisu: 303735. Datum udělení patentu: 27.02.2013. http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/303/303735.pdf
Musil, Stanislav ; Dědina, Jiří. A sapphire tube atomizer for on-line atomization and in situ collection of bismuthine for atomic absorption spectrometry. Journal of Analytical Atomic Spectrometry 2013, roč. 28, č. 4, s. 593-600. ISSN 0267-9477.
Výsledek č. 13. Byly odhaleny analytické artefakty při speciační analýze arsenu v biologickém materiálu pomocí publikované a uznávané metody HPLC- ICP-MS srovnáním s alternativními způsoby analýzy.
Publikace (ASEP)
Currier, J. M. ; Saunders, R. J. ; Ding, L. ; Bodnar, W. ; Cable, P. ; Matoušek, Tomáš ; Creed, J. T. ; Stýblo, M. Comparative oxidation state specific analysis of arsenic species by high-performance liquid chromatography- inductively coupled plasma-mass spectrometry and hydride generation-cryotrapping-atomic absorption spectrometry. Journal of Analytical Atomic Spectrometry 2013, roč. 28, č. 6, s. 843-852. ISSN 0267-9477.
Výsledek č. 14. Byla patentována nová konstrukce dvoukanálové stínicí jednotky tzv. flame-in-gas-shield atomizátoru používaného k atomizaci těkavých specií prvků pro atomovou fluorescenční spektrometrii.
Publikace (ASEP)
Dědina, Jiří ; Musil, Stanislav ; D’Ulivo, A. Dvoukanálová stínící jednotka atomizátoru pro atomovou flurescenční spektrometrii Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. 2013. Číslo patentového spisu: 303957. Datum udělení patentu: 29.05.2013. http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/303/303957.pdf
Výsledek č. 15. V přírodních vodách z lokality Mokrsko a v syntetických vzorcích bylo provedeno stanovení anorganických forem arsenu pro nalezení mechanismu mobilizace As v této lokalitě.
Publikace (ASEP)
Drahota, P. ; Nováková, B. ; Matoušek, Tomáš ; Mihaljevič, M. ; Rohovec, Jan ; Filippi, Michal. Diel variation of arsenic, molybdenum and antimony in a stream draining natural As geochemical anomaly. Applied Geochemistry 2013, roč. 31, apr, s. 84-93. ISSN 0883-2927.
Drahota, P. ; Falteisek, L. ; Redlich, A. ; Rohovec, Jan ; Matoušek, Tomáš ; Čepička, I. Microbial effects on the release and attenuation of arsenic in the shallow subsurface of a natural geochemical anomaly. Environmental Pollution 2013, roč. 180, sep, s. 84-91. ISSN 0269-7491.
Výsledek č. 16. Byla vypracována metoda a instrumentace pro detekci enzymatické aktivity kaspázy-3 v jednotlivých apoptických buňkách na bázi chemiluminiscenční reakce a detekce s fotonásobičem počítajícím fotony.
Publikace (KIS)
Liskova, M., Kleparnik, K., Matalova, E., Hegrova, J., Prikryl, J., Svandova, E., Foret, F. Electrophoresis, 2013, 34, 17
Výsledek č. 17. Byl vytvořen nový koncept preparativní isoelektrické fokusace v roztoku (sIEF).
Publikace (ASEP)
Duša, Filip ; Šlais, Karel. New solution IEF device for micropreparative separation of peptides and proteins. Electrophoresis 2013, roč. 34, č. 11, s. 1519-1525. ISSN 0173-0835.
Výsledek č. 18. Byl optimalizován postup přípravy mikrobiálního vzorku (zejména bakterií rodu Rhizobacterium) pro jeho identifikaci prostřednictvím techniky MALDI-TOF MS.
Publikace (ASEP)
Šalplachta, Jiří ; Kubesová, Anna ; Moravcová, Dana ; Tesařová, Marie ; Süle, S. ; Matoušková, H. ; Horký, J. ; Horká, Marie. Use of electrophoretic techniques and MALDI–TOF MS for rapid and reliable characterization of bacteria: analysis of intact cells, cell lysates, and “washed pellets”. Analytical and Bioanalytical Chemistry 2013, roč. 405, č. 10, s. 3165-3175. ISSN 1618-2642.
Výsledek č. 19. Byly připraveny monolitické kapilární kolony na bázi silikagelu modifikované imobilizovanými liposomy a byly studovány možnosti jejich využití ke studiu interakcí liposomů s vybranými léčivy.
Publikace (ASEP)
Moravcová, Dana ; Planeta, Josef ; Wiedmer, S. K. Silica-based monolithic capillary columns modified by liposomes for characterization of analyte–liposome interactions by capillary liquid chromatography. Journal of Chromatography A 2013, roč. 1317, si, s. 159-166. ISSN 0021-9673.
Výsledek č. 20. Byl sestaven a testován jednoduchý automatizovaný gradientový systém pro separace kapalinovou chromatografií v mikro- a nanokolonách bez dělení toku mobilní fáze.
Publikace (ASEP)
Šesták, Jozef ; Duša, Filip ; Moravcová, Dana ; Kahle, Vladislav. Simple automated liquid chromatographic system for splitless nano column gradient separations. Journal of Chromatography A 2013, roč. 1276, feb, s. 26-32. ISSN 0021-9673.
Výsledek č. 21. čekámByla vyvinuta fotolitografická metoda přípravy kovových nanodestiček s tloušťkou 50 - 500 nm, které lze umístit v kapilárním kanálku.
Publikace (KIS)
Juskova, P., Neuzil, P., Manz, A., Foret, F. :Detection of electrochemiluminescence from floating metal platelets in suspension. Lab Chip, 2013, 13, 781-784. DOI: 10.1039/c2lc41086a
Výsledek č. 22. Byla vypracována metoda přípravy porézních polymerních monolitů s imobilizovanými nanočásticemi železa v pipetových špičkách pro selektivní obohacování fosfopeptidů v proteinových štěpech.
Publikace (KIS)
Krenkova J., Foret F. Nanoparticle modified monolithic pipette tips for phosphopeptide enrichment, Anal. Bioanal. Chem. 2013, 405, 2175-2183
Výsledek č. 23. Byla sepsána editorem vyžádaná kapitola o miniaturizaci analytické instrumentace.
Publikace (ASEP)
Foret, František ; Smejkal, Petr ; Macka, M. Miniaturization and microfluidics. In LIQUID CHROMATOGRAPHY: FUNDAMENTALS AND INSTRUMENTATION Waltham, MA 02451 : Elsevier, 2013. s. 453-467. ISBN 978-0-12-415807-8.
Výsledek č. 24. Byla vypracována metoda orientované imobilizace enzymu PNGázy F na polymerním monolitu pro průtokovou deglykosylaci proteinů.
Publikace (KIS)
Krenkova J., Szekrenyes A., Keresztessy Zs., Foret F., Guttman A. Oriented immobilization of PNGase F on a monolithic support for glycosylation analysis, J. Chromatogr. A 2013, 1322, 54-61
Výsledek č. 25. Byla provedena charakterizace uranu v sedimentech technikou DGT a DET s vysokým rozlišením
Publikace (ASEP)
Gregušová, Michaela ; Dočekal, Bohumil. High resolution characterization of uranium in sediments by DGT and DET techniques ACA-S-12-2197. Analytica Chimica Acta 2013, roč. 763, feb 6, s. 50-56. ISSN 0003-2670. http://www.scopus.com/record/display.url?fedsrfIntegrator=COSMADRALI-SCOCIT&origin=fedsrf&view=basic&eid=2-s2.0-84872594514
Ocenění zaměstnanci
1.
OceněnýIng. Pavel Karásek, Ph.D.
CenaPoster Award na „9th Balaton Symposium on High-Performance Separation Methods“ v Siófoku, Maďarsko, 4.-6.9.2013, s právem oceněného zúčastnit se příští 10. konference
Oceněná činnostVyužití superkritické vody k leptání mikrokanálků ve skleněných substrátech pro mikročipy (poster „Water as a nontraditional agent for microchip customization“
Ocenění udělilVědecký výbor konference
2.
OceněnýIng. Josef Planeta, Ph.D.
CenaPoster Award na „9th Balaton Symposium on High-Performance Separation Methods“ v Siófoku, Maďarsko, 4.-6.9.2013, ocenění za vynikající posterový příspěvek
Oceněná činnostPříprava a charakterizace monolitických kapilárních kolon na bázi silikagelu (poster „Monolithic silica in capillary liquid chromatography - preparation and evaluation of selected stationary phases“)
Ocenění udělilVědecký výbor konference
3.
OceněnýIng. Alena Kořínková
Cenazvaná přednáška
Oceněná činnost přednáška na International Conference on Chemistry, Frontiers and Challenges , March 2 -3, 2013
Ocenění udělilAligarh Muslim University, Department of Chemistry, India
Další spec. informace o pracovištiNa základě doporučení plynoucích z výsledků hodnocení pracovišť AV ČR za období let 2005–2009 byla ke dni 1. 7. 2013 sloučena dosavadní oddělení separací v kapalné fázi a separací stlačenými tekutinami do nového oddělení separací v tekutých fázích. Došlo též ke sloučení oddělení proteomiky a glykomiky s oddělením bioanalytické instrumentace s plynulým postupem začlenění do výzkumu orientovaného na vývoj nových analytických principů a instrumentace.Na oddělení stopové prvkové analýzy došlo k rozšíření výzkumu do oblasti atomové fluorescenční spektroskopie a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Personálně bylo oddělení posíleno přijetím dalšího postdoktoranda. Oddělení elektromigračních metod pokračuje ve výzkumu a vývoji nových principů, metod a instrumentace analytických metod. V souladu s doporučením z minulého hodnocení je prohlubována spolupráce s ostatními odděleními uvnitř ústavu a zvýšilo se úsilí ve vyhledávání mladých talentovaných spolupracovníků a jejich zapojení do výzkumu. Oddělení analytické chemie životního prostředí navázalo mezinárodní spolupráci se Slovenskou zdravotnickou univerzitou v Bratislavě, která probíhá v rámci evropského projektu QualityNano. Byl nakoupen přístroj k rozkladu pevných vzorků a zařízení k odběru aerosolů z ovzduší a skupina byla personálně posílena o jednoho postdoktoranda.
Terciární vzdělávání
Studijní programNázev VŠPředmětPřednáškyCvičeníVedení pracíUčební textyJiné
1. MagisterskýPřF UKAnalytická chemieano
2. DoktorskýPřF MUOrganická chemieano
3. DoktorskýPřF MUAnalytická chemieanoano
4. BakalářskýPřF UKKlinická a toxikologická analýzaano
5. BakalářskýPřF MUChemie životního prostředíano
6. DoktorskýPřF UKAnalytická chemieano
7. BakalářskýPřF MUAnalytická chemieano
8. DoktorskýUniverzita PardubiceBioanalytická chemieanoano
9. DoktorskýPřF MUTrendy v analytické chemiianoano
10. MagisterskýPřF UKKlinická a toxikologická analýzaano
11. MagisterskýPřF UKMetody atomové spektrometrieano
12. MagisterskýPřF UKSpeciační analýza a generování těkavých sloučeninano
13. MagisterskýPřF UKAdvances in Analytical Spectrometric methodsano
14. MagisterskýFCH VUT BrnoPotravinářská chemie a biotechnologieano
15. BakalářskýPřF MUbiochemieano
Sekundární vzdělávání
AkcePořadatelPopis činnosti
1. Otevřená věda IIISSČ AV ČR, v. v.i.Stáž jedné středoškolské studentky a jednoho studenta spojená s experimentální činností (8 hodin měsíčně každého z nich). Studentka se s prací účastnila SOČ (2. místo na celostátní přehlídce ) a soutěže I SWEEEP v Houstonu, U.S.A. (bronzová medaile v kategoii Environment)
2. Otevřená věda PrahaSSČ AV ČR, v. v. i.Stáže tří středoškolských studentů spojené s experimentální činností
3. Chemická olympiádaMŠMTSpoluorganizace krajských kol ChO kategorií A, B, C a D v kraji Praha ve školním roce 2012/2013 i 2013/2014
4. Den otevřených dveří UIACH AV ČR, v. v. i. UIACH AV ČR, v. v. i.V rámci Dne otevřených dveří ústav navštívila již tradiční exkurze studentů vyšších ročníků Střední průmyslové školy chemické v Brně, kteří se seznámili s pokročilými analytickými metodami a přístroji s výkladem zajištěným převážně mladšími pracovníky UIACH AV ČR, v. v. i.
5. SOČGymnázium Matyáše Lercha BrnoVedení odborné činnosti studenta
Vzdělávání veřejnosti
AkcePořadatelPopis činnosti
1. Týden vědy a technikySSČ AV ČR, v. v. i.Přednáška "Nanočástice a jejich zdravotní rizika" v Literární kavárně Knihkupectví Academia Brno.
Vydané tituly - neperiodické
1. Foret, F. ; Křenková, J. ; Guttman, A. ; Klepárník, K. ; Boček, P. Program of the CECE Junior 2013. Brno : Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i, 2013. 16 s.
Výsledky - hospodářské smlouvy
ZadavatelNázev - českyNázev - anglickyAnotaceUplatnění
1. ProteinSimple, Santa Clara, CA, USAVývoj, testování a dodávka standardů izoelektrického bodu pro kapilární izoelektrickou fokusaci.
Stopová analýza proteinů, peptidů, mikroorganismů a jejich fragmentů
2. VF,a.s., náměstí Míru 50, 679 21 Černá Hora, Česká republikaTestování, kontrola a inovace zařízení V3H14C, resp. V3H14Ca, která jsou určena k odběru 3H a 14C ze vzduchu ve formě H2, CO a CxHx.
Kontrola radiační situace v jaderných elektrárnách
Významné patenty
Patent č. 1.
CZ Modulární atomizátor pro in-situ prekoncentraci a detekci těkavých specií kovů
Vynález se týká konstrukce modulárního zařízení pro in-situ prekoncentraci a detekci těkavých specií kovů atomovou absorpční spektrometrii.
ENModular atomizer for in-situ preconcentration and detection of volatile species of metals
The invention deals with a modular construction of a device for in-situ preconcentration and detection of volatile species of metals by atomic absorption spectrometry.
Kategorie PatentZapsán pod číslem303735
Kontaktní osobaRNDr. Stanislav Musil, Ph.D., 241 062 487, stanomusil@biomed.cas.cz
VyužitíZařízení podle vynálezu lze použít pro citlivé stanovení jak přechodných prvků tvořících těkavé specie, zejména těkavých specií Ag, tak i hydridů Bi a Sb, ve všech typech vzorků, např. klinických, potravinářských, životního prostředí a průmyslových.
Patent č. 2.
CZDvoukanálová stínicí jednotka atomizátoru pro atomovou fluorescenční spektrometrii
Vynález se týká nové konstrukce dvoukanálové stínicí jednotky tzv. flame-in-gas-shield atomizátoru používaného k atomizaci těkavých specií pro atomovou fluorescenční spektrometrii.
ENTwo channel shielding gas unit for atomic fluorecence spetrometry
The invention deals with a new construction of a two channel shielding gas unit of the flame-in-gas-shield atomizer used for atomization of volatile species for atomic fluorescence spectrometry
KategoriePatentZapsán pod číslem303957
Kontaktní osobadoc. RNDr. Jiří Dědina, DSc., 296 442490, dedina@biomed.cas.cz
VyužitíZařízení podle vynálezu je použitelné pro stanovení všech analyticky užitečných prvků tvořících těkavé specie, zejména hydridů a methylsubstituovaných hydridů, ve všech typech vzorků, např. klinických, potravinářských, životního prostředí a průmyslových.
Patent č. 3.
CZZpůsob zkoncentrování amfolytů a separace proteinů isoelektrickou fokusací a zařízení pro provádění tohoto způsobu
Navržená metoda využívá principu separační metody isoelektrické fokusace amfolytů, která probíhá vlivem vloženého stejnosměrného napětí mezi dvěma elektrodami umístěnými na konci sloupce separovaného roztoku nasáklého do proužku netkané textilie v korýtku. Zároveň využívá odpařování vody ze separovaného roztoku ke zkoncentrování separovaných amfolytů a záměrně přidaných látek podstatně zvyšujících viskozitu separovaného roztoku během separace a tím omezujících nežádoucí konvekci kapaliny a zlepšující separaci amfolytů.
EN Method of concentration of ampholytes by isoelectric focusing and device for carrying this method
Developed method of concentration of ampholytes by isoelectric focusing is based on applied DC voltage between two electrodes located on the ends of column of separated solution soaked into the strip of nonwoven fabric in an open trough. Simultaneously, it takes advantage of water evaporation from separated solution for enrichment of separated ampholytes and purposely added viscosity modulators during separation which leads to viscosity increase and undesired liquid convection decrease, which improves ampholyte separation.
KategorieC 07 K 1/28, C 07 K 1/26Zapsán pod číslem303688 , 13. 03. 2013
Kontaktní osobadoc. RNDr. Karel Šlais, DrSc., Brno, slais@iach.cz
VyužitíMetoda a zařízení jsou využitelné pro analýzy v potravinářství, biotechnologiích, farmacii, kde je potřeba izolovat proteiny či jiné amfolyty z biologických materiálů a čistit je pro další analýzy.
Spolupráce s veř. správou
Dosažený výsledekOblast uplatněníUživatel
1. Cílem řešení projektu v roce 2013 bylo: 1) stanovení poměru jednotlivých forem rtuti, zejména anorganicky vázané dvojmocné rtuti (iHg) a methylrtuti (MeHg) v rybí tkáni, 2) stanovení celkového obsahu rtuti a dalších polutantů souvisejících s industriální výrobou v regionu v říčním sedimentu v podélném profilu Tiché Orlice v okolí města Králíky, 3) stanovení celkového obsahu rtuti v tkáni pstruha obecného v podélném profilu Tiché Orlice v okolí města Králíky. Speciační analýza rtuti prokázala, že rtuť se v rybí tkáni vyskytuje převážně jako methylrtuť (70-100 % celkového obsahu Hg) nezávisle na tom, zda ryba žila v prostředí čistém nebo rtutí kontaminovaném. V celé oblasti dochází k postupnému poklesu obsahu rtuti v rybí tkáni (místy až desetinásobně), což jednoznačně souvisí s uzavřením bývalé výrobny zářivek Tesla Králíky. V okolí skládky v Dolní Lipce je pokles pomalejší než v jiných sledovaných místech. V pilotní studii byl letos stanoven obsah dalších kovů jako polutantů (Cd, Sn, Pb, Cr, Ni, Cu, As) v říčním sedimentu Tiché Orlice. V oblasti se předpokládá zvýšený obsah těchto kovů v souvislosti s industriální výrobou (galvanické pokovení) a ukládáním odpadů z těchto výrob na skládku v Dolní Lipce. Sledování stavu životního prostředíSdružení obcí Orlicko v rámci projektu financovaného AV ČR Stanovení a speciační analýza rtuti ve vodních ekosystémech regionu Orlicko
2. Byla vyvinuta kapilárně elektroforetická (CE) metoda s UV-Vis/vodivostní detekcí pro rychlé stanovení kyseliny mravenčí. Při vývoji metody bylo také optimalizováno in-line spojení předseparační techniky s komerčním CE přístrojem (Agilent 7100 CE), které umožňuje přímé dávkování biologických vzorků do CE přístroje.Klinické a toxikologické analýzyJihomoravský kraj v rámci projektu financovaného AV ČR Analytická metoda pro rychlé stanovemí kyseliny mravenčí v krvi pacientů po intoxikaci metanolem
3. Byla vyvinuta a na reálných vzorcích aplikována metoda pro rychlou analýzu obsahu sacharidů obsažených ve víně. Tento postup využívá techniku HPLC-RI na aminokoloně s využitím úpravy vzorků extrakcí na pevné fázi kombinující v jediném materiálu hydrofobní a iontové interakce.Analýza a kontrola jakosti potravinJihomoravský kraj v rámci projektu financovaného AV ČR Sledování složení obsahu sacharidů v hroznech vinné révy v prostoru vinařské oblasti Morava
Odborné expertizy
NázevZadavatelVýsledek
1. Posudek na udělení vědeckého ocenění TUBITAK Science AWARDSTUBITAK Tureckoposudek
2. Oponentura žádosti o udělení grantuHungarian Scentific research Fundoponentura žádosti o udělení grantu
3. Oponentura žádosti o udělení grantuGA SRoponentura žádosti o udělení grantu
4. PosudekAgentúra na podporu výskumu a vývoja SRposudek
5. Posudek program KONTAKT II (LH) - VES 14AMVIA2 posudky
6. Oponentura žádosti o udělení grantuGA UKoponentura žádosti o udělení grantu
7. Recenze příspěvků pro impaktované odborné časopisyJ Chrom. Sci., Chem. Papers, J. Chromatogr. A, B, Talanta, Anal. Chim. Acta, Electrophoresis, Anal. Bioanal. Chem., Anal. Methods, J. of the Science of Food and Agriculture, J. Sep. Sci., J. Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Anal. chem. a další143 recenzí vědeckých článků do odborných časopisů
8. On-line prekoncentrační techniky v kapilární elektroforézePřF Univerity Palackéhooponentský posudek habilitační práce
9. Electrochemical Analysis of Polyamino Acids and ProteinsPřF MU oponentský posudek disertační práce
10. Integrácia multifunkčných nanoštrukturovaných povrchov na analytickom čipeUniverzita Komenského v Bratislavěoponentský posudek disertační práce
11. Systémové zóny v kapilární elektroforézePřF UKoponentský posudek disertační práce
12. Využitie extrakcií pri analytickej kontrole stavu znečistenia životného prostrediaTechnická univerzita v Košiciach, Slovenskooponentský posudek diplomové práce
Projekty rámcových programů EU
Projekt č. 1.
Druh spolupráce7. Rámcový program Evropské komise
NázevNanočásticemi modifikované monolitické materiály pro bioanalýzu
AkronymNanoBioSep
TypSoMoPro
KoordinátorJihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu
ŘešitelMgr. Jana Křenková, Ph.D.
Částka v EUR51500Rok zahájeníRok ukončení2013
StátůStátů z EUSpoluřešitelů
Projekt č. 2.
Druh spoluprácejiný
NázevVytvoření multidisciplinárnícho výzkumného a vzdělávacího centra bioanalytických technologií
AkronymBBC
TypESF
KoordinátorMU
ŘešitelIng. František Foret, CSc.
Částka v EUR141550Rok zahájeníRok ukončení2014
StátůStátů z EUSpoluřešitelů
Mezinárodní projekty
Projekt č. 1.
Druh spoluprácejiný
CZLH-Kontakt II - Rozvoj metod speciační analýzy arsenu pro aplikace v toxikologickém výzkumu
ENLH-Kontakt II - Development of Arsenic Speciation Analysis Methods for Research Applications in Toxicology
Typ aktivityRozvoj metodogie pro speciační analýzu arsenu ve stopových a ultrastopových koncentracích
KoordinátorRNDr. Tomáš Matoušek, Ph.D.Koordinující osobaÚčastnické státyUSAStátůStátů z EUSpoluřešitelé1
Projekt č. 2.
Druh spoluprácejiný
CZAktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY (7AMB) - Aplikace proteomických technik pro sledování účinků biologicky aktivních ligandů retinoidních receptorů využitelných při terapii karcinomu prsu.
ENActivity for International Cooperation in Research and Development to Support the Mobility of Researchers „MOBILITY“ (7AMB) - Application of Proteomic Techniques for Monitoring of Biologically Active Retinoid Receptors Ligands Effects Exploitable for Therapy of Breast Cancer.
Typ aktivityseparace, identifikace proteinů a studium proteomu linie MCF-7 rakoviny prsu
KoordinátorIng. Janette Bobáľová, CSc.Koordinující osobaÚčastnické státyČR-SlovenskoStátůStátů z EUSpoluřešitelé1
Projekt č. 3.
Druh spoluprácejiný
CZProgram interní podpory projektů mezinárodní spolupráce (AV ČR) - Komplexní mikrofluidní technologie pro charakterizaci buněčné heterogenity na úrovni jednotlivých organel
ENProgram of Internal Support of Project of International cooperation - Complex Microfluidic Technologies for Characterization of Cell Heterogeneity on the Level of Individual Organelles
Typ aktivityVývoj komplexní mikrofluidní platformy pro charakterizaci funkční heterogenity organel v jednotlivých buňkách:1. Konstrukce vícekanálového detektoru na bázi laserem-indukované fluorescence. 2. Výroba skleněných mikrofluidních zařízení pro manipulaci s bu
KoordinátorMgr. Jana Křenková, Ph.D.Koordinující osobaÚčastnické státyČR, USAStátůStátů z EUSpoluřešitelé1
Projekt č. 4.
Druh spoluprácejiný
CZProgram interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR - Vývoj a optimalizace nových analytických metod pro speciační analýzu arsenu
ENProgram of Internal Support of International Cooperation Projects of the AS CR - Development and Optimization of New Analytical Methods for Speciation Analysis of Arsenic
Typ aktivity1. Vývoj a validace metody pro stanovení pouze anorganických forem arsenu v rýži a pšenici. 2. Stanovení složitějších organických forem arsenu ve vzorcích ryb a mořských řas
KoordinátorRNDr. Stanislav Musil, Ph.D.Koordinující osobaÚčastnické státyVelká BritánieStátůStátů z EUSpoluřešitelé0
Projekt č. 5.
Druh spoluprácejiný
CZProgram interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR - Rozvoj nových přístupů k atomizaci a prekoncentraci těkavých specií pro atomovou absorpční a atomovou fluorescenční spektrometrii
ENProgram of internal support of international cooperation projects of the AS CR - Development of new approaches to atomization and preconcentration of volatile species for atomic absorption and fluorescence spectrometry
Typ aktivityrozvoj pokročilých přístupů k prekoncentraci a atomizaci těkavých specií pro atomovou absorpční a atomovou fluorescenční spektrometrii
Koordinátordoc. RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc.Koordinující osobaÚčastnické státyKanadaStátůStátů z EUSpoluřešitelé1
Akce s mezinárodní účastí
Název - českyNázev - anglickyPořadatel - českyPořadatel - anglickySpolupořadatel - českySpolupořadatel - anglickyÚčastníkůz toho zahr.Datum konáníMístoWWWKontaktní osobaVýznamná prezentace
1. CECE Junior 2013CECE Junior 2013UIACH AV ČR, v. v. i.12025AUTOMATED N-GLYCOSYLATION ANALYSIS FOR TRANSLATIONAL GLYCOMICS: QUO VADIS? Prof. Andras Guttman, MTA-PE Translational Glycomics Group, MUKKI, University of Pannonia, Veszprem, Hungary
2. 10th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis 10th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis University of Pécs125120The artificial counterpart of the native protein antibody. Stellan Hjertén, Liao, J. L., Wang, Y., Uppsala University, Uppsala, Sweden
Návštěvy zahr. vědců
JménoPracovištěZeměObor, význačnost
1. Prof. Miroslav Stýblo Department of Nutrition, Gillings School of Global Public Health, University of North Carolina at Chapel HillUSAPřední odborník v oboru toxikologie arsenu
2. Prof. Andras GuttmanMTA-PE Translational Glycomics Group, MUKKI, University of Pannonia, Veszprem a The Scripps Research Institute, CA, USA.Maďarsko, USABioanalýza, jeden z nejvýznamnějších vědců v kapilárních separacích
3. Prof. Michael BreadmoreACROSS - Australian Centre for Research on Separation ScienceAustrálieAnalytická chemie, významný pracovník nastupující generace analytických chemiků
4. Prof. Diego Pompéu de MoraesUniversidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Química, Departamento de Química InorgânicaBrazílieStopová prvková analýza
5. Dr. Luz Maria Del Razo JimenezCentro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional MexikoPřední odbornice v oboru toxikologie arsenu, selenu a fluoru; vedoucí Departamento de Toxicología, CINVESTAV
6. Dr. Slawomir OszwaldowskiDepartment of Analytical Chemistry, Faculty of Chemistry, Warsaw University of TechnologyPolskoKapilární elektroforéza
7. Dr. Ir. Tom A. van de GoorR&D Manager, Liquid Phase Separations Business, Life Science GroupNěmeckoVedoucí výzkumu v Life Science Group v jedné z největších firem v oboru analytických technologií
Popularizační činnost
Název akceAktivitaHl. pořadatelSpolupořadatelMísto a datum
1. Setkání představitelů AV ČR s představiteli Pardubického kraje a představiteli Sdružení obcí Orlicko při příležitosti podpisu rámcové smlouvy o spolupráci mezi AV ČR a Pardubickým krajempřednáška a plakátové sděleníAV ČRÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i.18.10.2013, Vila Lanna, V sadech 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
2. Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopieorganizační zajištění soutěžeSpektroskopická společnost Jana Marka MarciÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i.Areál biologických a lékařských pracovišť AV CR, Praha, 9.12. 2013.
Ilustrace
IlustraceNázev - českyNázev - anglickyPopis - českyPopis - anlicky
Obr. ID268
Výsledky vědecké činnosti
Selektivní zakoncentrování určitých analytůSelective stacking of particular analytesVypočtený stackovací diagram vpravo a experimentální CITP-ESI-MS záznam (vlevo) pro analýzu Tris, histidinu (His), ε-aminokaproátu (EACA) a hexametylentetraminu (Uro) (vedoucí elektrolyt: 10 mM NH4+ + 12 mM kyseliny octové, koncový elektrolyt: 2 mM NH4+ + 15,15 mM kyseliny octové).Calculated stacking diagram (rigt) and experimental CITP-ESI-MS record (left) for the analysis of Tris, histidine (His), ε-aminocaproate (EACA) and hexamethylenetetramine (Uro). Only substances marked in green are stacked (leading electrolyte: 10 mM NH4+ + 12 mM acetic acid, terminating electrolyte: 2 mM NH4+ + 15,15 mM acetic acid).
Obr. ID283
Výsledky vědecké činnosti
Stanovení mravenčanu v krevním séruDetermination of formate in blood serumStanovení mravenčanu v neředěném krevním séru pacienta hospitalizovaného s akutní otravou metanolem pomocí komerčních CE přístrojů Beckman P/ACE 5000 a Agilent 7100 CE. Determination of formate in undiluted blood serum of a patient after acute methanol poisoning using commercial CE instruments Beckman P/ACE 5000 and Agilent 7100 CE.
Obr. ID284
Výsledky vědecké činnosti
Srovnání separační účinnosti isoelektrické fokusace ve válcovité a zužující se kapilářeComparison of separation efficiency of isoelectric focusing in a cylindrical and a tapered capillariesSeparace dvou vzorků (A a B) s obsahem různých druhů bakterií Dickeya isoelektrickou fokusací v obvyklé válcovité kapiláře (vlevo) a v zužující se kapiláře (vpravo). Zužující se kapilára byla připravena z běžné válcovité kapiláry leptáním superkritickou vodou v aparatuře naší vlastní konstrukce.Separation of two samples (A and B) containing several species of Dickeya bacteria by isoelectric focusing in a cylindrical capillary (left) and in a tapered capillary (right). The tapered capillary has been prepared by leaching a common cylindrical capillary with supercritical water in an in-house-built apparatus.
Obr. ID285
Výsledky vědecké činnosti
Schéma přípravy kovových destičekScheme of the preparation of metal plateletsKovové destičky byly připraveny fotolitograficky po vakuovém naprášení tenké kovové vrstvy mezi dvě vrstvy fotorezistu (A). Po expozici a vyvolání horní vrstvy fotorezistu (B) byly odleptány exponované části kovové vrstvy (C) a kovové částice uvolněny pomocí organického rozpouštědla (D). Fotografie (E) zobrazuje připravené částice ze zlata s rozměry 0,05 nm x 0,05 nm x 100 nm.Metal platelets were prepared photolithographically after vacuum sputtering of a thin metal layer between two photoresist layers (A). After the exposition and development of the top photoresist layer (B) the exposed metal was etched out (C) and the metal nanoplates released into an organic solvent (D). The photograph (E) depicts the prepared Au particles with dimensions of 0.05 nm x 0.05 nm x 100 nm.
Obr. ID306
Výsledky vědecké činnosti
Schéma systému pro ultrastopovou speciační analýzu arsenuA setup of the system for ultratrace speciation analysis of arsenicSystém zahrnuje selektivní generování hydridů a jejich prekoncentraci a separaci vymrazováním, s detekcí ICP-MS. INJ: Injekční ventil. GLS: Separátor fází. RS: Spínací reléThe system involves selective hydride generation, with their preconcentration and separation in a cryotrap and ICP-MS detection. INJ: Injection vent. GLS: Phase separátor. RS: Relay switch